Open main menu

שיחה:הכותל המערבי

כתוב שיש לשכתב את ערך הכותל המערבי כי "הערך מתעלם מכך שדברי חז"ל נאמרו על הכותל המערבי של בית המקדש, והכותל בזמנינו הוא הכותל המערבי של הר הבית, לזיהוי המקובל."

אך אני חושב שאין צורך לשכתב את הערך, אין ספק שכוונת המדרש במילים "כותל מערבי של בית המקדש" מתייחסת לכותל המערבי של הר הבית - מקום בית המקדש, שהרי בזמן כתיבת המדרש, כבר היה בית המקדש עצמו חרב, ולא יתכן שהמדרש יכתוב דבר בניגוד למציאות שמול עיניו ויסתור את עצמו, אלא כוונתו על הכותל המערבי של הר הבית, שהוא אכן קיים עד ימינו אנו.

כמו כן, הבנתי שבתנ"ך ובדברי חז"ל בכמה מקומות "הר הבית" נקרא בשם "בית המקדש", אך אין לי מקורות לכך...109.65.6.35 18:05, 28 באוקטובר 2013 (IST)

Return to "הכותל המערבי" page.