שיחה:שומרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שומר שכר חייב בגניבה ואבידה אף אם שמר כהוגן. לשיטת כל הראשונים (למעט המרדכי) וכך נפסק בשולחן ערוך. עיין תוספות ב"ק נז. ב"מ מב. רא"ש, רשב"א, רמב"ן. טור ושו"ע סימן ש"ג

"דבר שאינו ברשותו" אין שיטה א', יש רק ב' וג'. שיטת המאירי ב"ק ס"ט. (שהובאה באות א') היא כשיטת הרמב"ם ערכין ו' כ"ב (שהובאה באות ג'). ז"ל הרמב"ם "היה לו פקדון ביד אחר וכפר בו זה שהוא אצלו אין הבעלים יכולין להקדישו, אבל אם לא כפר בו הרי הוא ברשות בעליו בכל מקום שהוא". וז"ל המאירי "ובפקדון מיהא כל שהוא מודה בו יראה שהוא רשאי להקדיש שהרי ברשותיה הוא". נא לתקן. --יונת-דואר (שיחה) 05:57, 28 בינואר 2013 (IST)