שיחת תבנית:הידעת?/ח' חשוון ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

== ההערה קצרה == הניסוח בדף זה איננו מדוייק, שכן ודאי הבא על ארוסתו איננו עובר באיסור אשת איש, אלא רק איסור דרבנן. וז"ל הרשב"א שם (כתובות ז: ד"ה ואסר לנו את הארוסות, המהדו' מוסד הרב קוק ז"ל, ירושלים תשנה, עמ' נד):

"יש מפרשים דארוסה מותרת דבר תורה... והראב"ד ז"ל פירש דחופה דאורייתא..."

וכוונת הראב"ד שחופה דאורייתא, ולא שאיסור ארוסה דאורייתא. ואפילו אם תטעה לחשוב שלדעתו יש בזה איסור דאורייתא, עכ"פ אין בזה חיוב חנק כאשת איש.

וגם הרא"ה והרשב"א בשטמ"ק שהזכרת, לא באו לומר שאיסור הוא כאשת איש ממש, אלא שאינה אשתו, וצריך לדחוק קצת בלשונם. וע"ע מש"כ בשיחת תבנית:הידעת?.למאי נ"מ? 23:55, א' בטבת ה'תשס"ט (IST)