שינוי המין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שינוי המין מזכר לנקבה אפשרי בזמננו בעזרת ניתוח להפיכת המין ניתוח זה יוצר מספר בעיות הלכתיות ויש לבוחנו בהיבטים הלכתיים מוסריים ורפואיים.

רקע כללי - ההיבט הרפואי[edit]

היבטים רפואיים ניתוחים לשינוי המין נעשים בשני מצבים:

באנדרוגינוס, היינו אדם שיש בו גם איברי זכר, וגם איברי נקבה, ובאמצעות ניתוח יוצרים צורה חיצונית כאחד המינים[1].

ניתוח לשינוי מין באדם שהוא מבחינה ביולוגית זכר מלא או נקבה מלאה. יש אנשים הנולדים באופן אנטומי ופיסיולוגי כבני מין אחד, אך סובלים מחוסר שביעות-רצון קיצונית מההזדהות עם מינם, ומרגישים צורך נפשי חזק להיות מזוהים עם המין האחר[2]. תיסמונת זו תוארה לראשונה בשנת 1949[3]. אנשים כאלו מבקשים להפוך את מינם בדרך הורמונלית וכירורגית. שכיחות תופעה זו מוערכת בכ-4 לכל 1,000,000 גברים, וכרבע משיעור זה בנשים[4]. שינוי המין ניתן להיעשות על ידי טיפול הורמונלי וכירורגי מתאים, כך שבאופן חיצוני יהפוך זכר לנקבה ולהיפך. ניתוחים כאלו החלו להתבצע באירופה כבר בשנות ה-30 של המאה ה-20, ובארה"ב - בשנות ה-60, ובמשך השנים התפתחו שיטות כירורגיות מגוונות הן לגבר והן לאשה[5].

הבעיות ההלכתיות[edit]

איסורים הלכתיים בהפיכת זכר לנקבה הם: איסור סירוס[6]; איסור של פצוע דכא וכרות שפכה[7]; איסור משום 'ולא ילבש גבר שמלת אשה'[8], כשאיסור זה מתייחס לא רק לאיסור לבוש של המין האחר, אלא לכל התנהגות ופעולה המיוחדת למין אחד כשהיא נעשית על ידי המין האחר, כגון שלא יתקן איש בתיקוני אשה[9], האיסור לגבר ללקט שערות לבנות מתוך שחורות[10], והאיסור על האשה לצאת בכלי מלחמה[11]. על אלו יש להוסיף עוד איסורים אחרים, כגון הסתכנות שלא לצורך בניתוח והרדמה; איסור חובל בעצמו; שינוי מעשה בראשית, וסתירת גזירת מלכו של עולם, שלא הותרה הרפואה למצבים כאלו[12].

איסורים הלכתיים בהפיכת נקבה לזכר הם: איסור סרוס[13], ואיסור משום 'לא יהיה כלי גבר על אשה'[14].

תוצאות הלכתיות יש מי שכתבו, שזכר גמור שנשא אשה, והתחולל בגופו "שינוי מהותי -אורגני" שהפכו לנקבה, קידושיו בטלים, ואשתו מותרת לעולם בלא גט[15], וכן מי שהפכה "מנקבה לזכר בכל מכל כל", בטלים הקידושין, ואין בעלה זקוק לגט[16]; ויש מי שכתב, שגם מי שעבר ניתוח להפיכת זכר לנקבה על ידי כריתת גידו ואשכיו, נחשב כזכר גמור, ואשתו צריכה גט מן התורה והיא אשת איש ודאית, ואין לה תקנה[17].

מי שעבר ניתוח לכריתת גידו ואשכיו לכתחילה אסור לבוא בקהל[18].

יש מי שכתב, שהבא על אדם שהיה זכר, ויצרו לו איברי מין נקביים על ידי ניתוח פלסטי, עובר על איסור של ביאה דרך איברים, חשש לביאת זכר, ואיסור השחתת זרע[19].

אשה שעברה ניתוח לשינוי מינה ונראית כגבר, אפילו יצרו לה איבר זכרי, אין חיוב מילה באיבר זה, ואפילו הוא הדגדגן[20] הטבעי שלה[21].

אשה גויה שעברה ניתוח לשינוי המין לזכר, אין לקבלה לגירות[22].

מעמדו ההלכתי של המנותח[edit]

נחלקו הפוסקים בדינו של אדם שעבר ניתוח לשינוי המין: יש מי שכתב בהתייחס לאנדרוגינוס, שקביעת מינו של האדם תלויה במראהו החיצוני, ולפיכך תועיל הפיכת זכר לנקבה להקנות לו דין נקבה, ובכך יופקע מהמצוות שהיה חייב בהם בהיותו זכר, ויופקעו קידושיו, והוא-הדין בהפיכת האנדרוגינוס לזכר[23]; ויש שכתבו בהתייחס לאדם שמבחינה ביולוגית נולד כזכר מלא או כנקבה מלאה, שניתוח חיצוני לשינוי המין איננו משנה כלל מצד ההלכה, שכן ברור שמבחינה ביולוגית גנטית לא הפך הזכר לנקבה ולהיפך, וכל השינוי הוא חיצוני בלבד, ולפיכך אין הניתוח גורם לשינוי הדין ביחס למנותח[24]. לפי זה אשה שהפכה לגבר אין להתיר לה לשבת בעזרת הגברים, ואין להעלותה לתורה, אלא יש לנהוג בה כאשה לכל דבר[25].

עוד יש מי שכתב, שאם המנותח אימץ לעצמו שם המתאים למין החדש, אין לקרוא לו בשם זה בגט[26].

מצבו החוקי של המנותח[edit]

שבדיה היתה המדינה הראשונה אשר כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20 הכירה והסדירה את המצב המשפטי של המנותחים לשינוי המין. הולנד היתה המדינה הראשונה אשר הכירה בשינוי מין ניתוחי כמצב חדש וחוקי אפילו לצורך נישואין עם בן מינו הקודם. במדינות שונות באירופה יש הסדרים שונים ביחס למנותחים הללו, ורבות מהמדינות לא מכירות בשינוי המין מצב משפטי חדש לצורך שינוי השם בתעודת הזהות או לצורך נישואין[27].

בתי המשפט בארה"ב קבעו בעבר, שלניתוח לשינוי המין אין כל משמעות עובדתית ומשפטית על מינו של המנותח, ודינו של המנותח לעניינים משפטיים, כולל לענייני אישות, כמינו המקורי לפני הניתוח[28]. אכן, החל משנות ה-80 של המאה ה-20 חל שינוי מובהק בפסיקות ובחקיקה בארה"ב, ומי שעבר שינוי מין ניתוחי רשאי לשנות את שמו, לשנות את מינו בתעודת הזהות בהתאם למינו החדש, ואף הכירו בשינויים אלו לצורך נישואין. התפיסה המשפטית האמריקאית קובעת שאין לקבוע את מינו של האדם רק על פי מבנה הכרומוזומים שלו, אלא גם על פי מראהו החיצוני ורצונו[29].

המצב החוקי בישראל[edit]

בשנת 1986 אישר משרד הבריאות בישראל ביצוע ניתוחים לשינוי המין, אך הגביל את ההיתר לבתי חולים ציבוריים בלבד, ובתנאי שמדובר בחולים הסובלים מבעיה נפשית מתאימה, חיים בזהות המין הנגדי במשך שנתיים לפחות, קיבלו טיפול הורמונלי ממושך, עברו הערכה רב-מקצועית מקיפה, וחתמו על טופס הסכמה מיוחד. בראשית המאה ה-21 פעל רק מרכז אחד בישראל שביצע ניתוחים לשינוי המין, בבית חולים שיבא בתל-השומר, ובה מכהנת ועדה רב-מקצועית שהקומה על פי הנחיות משרד הבריאות[30].

הערות שוליים

 1. ראה ע' אנדרוגינוס חלק ז.
 2. מצב זה נקרא trans-sexualism. על ההגדרות ראה במאמר ח. קפלן ואח', הרפואה קמג:500, 2004.
 3. תיסמונת זו תוארה על ידי Caulduell - ראה Roberto GL, Arch Sex Behav 12:445, 1983. הוא גם היה זה שטבע את המונח טרנס-סקסואליות. אמנם הניתוח הראשון לשינוי מין בוצע כבר בשנת 1931 על ידי אברהם.
 4. Kuiper AJ, et al, Med Law 4:373, 1985 ;Hoenig J and Kenna JL, Br J Psychiatry 124:181, 1974; Walinder J, Br J Psychiatry 119:195, 1971.
 5. סיכום שיטות ניתוחיות שונות ראה במאמר - ח. קפלן ואח', הרפואה קמג:500, 2004.
 6. ראה ע' סריס.
 7. אמנם ראה בע' אנדרוגינוס הע' 181, דעת הגרש"ז אויערבאך, שאין איסור לעשות אדם פצוע דכא, אלא שמי שהוא כזה, אסור לו לבוא בקהל.
 8. דברים כב ה.
 9. בבלי נזיר נט א.
 10. בבלי שבת צד ב.
 11. בבלי נזיר נט א. וראה עוד פרטי דינים כנ"ל בטושו"ע יו"ד סי' קפב. וראה מאמרו של הרב מ. אמסעל, המאור, כסלו-טבת, תשל"ג.
 12. וראה על איסורים אלו לעיל הע' 42 ואילך.
 13. ראה ע' סריס.
 14. דברים כב ה. וראה לעיל הע' 44.
 15. שו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' כה פכ"ו אות ו.
 16. יוסף את אחיו (יוסף פלאג'י) מערכת ג אות ב.
 17. שו"ת לב אריה ח"ב סי' מט. וראה בשו"ת בשמים ראש סי' שמ דן בשאלה כזו, ולא הכריע, ובכסא דהרסנא שם כתב שאשה קונית עצמה רק בגט ובמיתת הבעל, אבל לא על ידי שנחתך האיבר לאחר קידושין, עיי"ש.
 18. שו"ת בשמים ראש סי' שמ.
 19. הגרי"ש אלישיב, בשבילי הרפואה, ב, תשל"ט, עמ' טו ואילך. וראה עוד בשו"ת ציץ אליעזר חט"ז סי' ד סוף אות א.
 20. clitoris.
 21. ראה שו"ת שאילת יעבץ ח"א סי' קעא; שו"ת יד נאמן, הובאו דבריו בשו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' כה פכ"ו אות ו, ושם חכ"ב סי' ב; יוסף את אחיו מערכת ג אות ב.
 22. שו"ת במראה הבזק ח"ה סי' פז.
 23. שו"ת ציץ אליעזר חי"א סי' עח. אמנם ראה שם חכ"ב סי' ב שמסיק שדינו כאנדרוגינוס, עיי"ש.
 24. שו"ת ישכיל עבדי ח"ז חאבהע"ז סי' ד; הרב א. הירש, נועם, טז, תשל"ג, עמ' קנב; שו"ת לב אריה ח"ב סי' מט; אאמו"ר הגר"מ שטינברג, אסיא, א, עמ' 144 ואילך; נשמת אברהם חאבהע"ז סי' מד אות ג; חכמת גרשון, עמ' תנה ואילך; הרב י. שפרן, תחומין, כא, תשס"א, עמ' 117 ואילך. וכן משמע מר"ח המובא על ידי א"ע ויקרא יח כב. וראה Bleich JD, Contemporary Halakhic Problems, I, 1977, p. 103 n. 10. וראה בלייך שם, שדן בשאלה איזה ברכה מברכות השחר יברך איש שהפך על ידי ניתוח לאשה ולהיפך - שלא עשני אשה, או שעשני כרצונו.
 25. הרב י. שפרן, תחומין, שם.
 26. הרב ח. ג'קטר, תחומין, כג, תשס"ג, עמ' 144 ואילך. והוא על פי ר"ת בתוס' בבלי גיטין לד ב ד"ה והוא, שאין לקרוא בשם שמפרסם חטא גדול.
 27. ראה - Rogers A, Lancet 341:1085, 1993.
 28. ראה - Bleich JD, Contemporary Halakhic Problems, I, 1977, p. 104.
 29. ראה - 34 DePaul L. Rev 553, D.M. Neff, Daniel of Title VII protection to transsexuals: Ulaine v. Eastern Airlines, Inc.
 30. ראה ח. צור ואח', הרפואה קטז:509, 1989; ח. קפלן ואח', הרפואה קמג:500, 2004. וראה עוד - ב. לוי, מכתב לחבר, מט, כסלו-טבת, תשמ"ז, עמ' 7.

תזאורוס לוגי[edit]