Open main menu

שכר ועונש

Revision as of 14:49, 28 June 2013 by Mishehu (talk | contribs) (טכני)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
ערך זה עוסק בשכר ועונש שמחייבת התורה על קיום או אי קיום של תורה ומצוות. אם התכוונתם לשכר ועונש בחינוך, עיינו בערך שכר ועונש (חינוך).
Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

שכר ועונש הם הדרך לטהר את האדם מהעבירות (=עונש) או להעניק גמול על מעשיו הטובים (=שכר).

Contents

האמונה בשכר ועונשEdit

האמונה בשכר ועונש היא אחת מי"ג עיקרים של האמונה.

שני סוגים עיקריים של עונשEdit

ישנם שני סוגים עיקריים של עונש:

  • בידי שמים - הם העונשים שהאלקים מביא על האדם, בדרכים שונים.
  • בידי אדם - הם עונשים שנצטוו בית הדין או הסנהדרין להעניש לעוברי עבירה.

תכלית השכר והעונשEdit

תכלית השכרEdit

כיון שהאלקים הוא טוב מאוד, לכן רצה לברוא בריאות בכדי להטיב עמהם. אך אילו היה מטיב עמם מבלי שטרחו על כך, היה השכר בלתי מושלם במובן המוסר האלקי, כיון שהיצור היה נהנה כעני המקבל מתנת חינם (נהמא דכיסופא), ולכן האלקים ברא את העולם הגשמי, עם נסיונותיו, כדי שהיצור (דהיינו האדם) יעמוד באותם הנסיונות ועל ידי זה יהיה זכאי להטבה אלקית בזכות עצמו ולא בחסד חינם[1].

תכלית העונשEdit

תכלית העונש האלקי אינו בתור נקמה על מעשיו הרעים של האדם, אלא כדי לנקותו ולטהרו מטומאת העוון. עונשים שהם "בידי אדם", מלבד התכלית של הנקיון, יש להם ג"כ תכלית "למען ישמעו ויראו", כדי שהעם ימנע עצמו מעשיית איסורים.

זמן קבלת השכר והעונשEdit

האדם אינו מקבל שכר ועונש שמיימים באופן מיידי לאחר ביצוע עבירה או מצוה, כיון שאילו הדבר היה מתרחש כן, היה נמנע מן האדם הבחירה חופשית[2]. ולהלן יבואר סיבה נוספת לדחיית השכר.

זמן קבלת השכרEdit

במסכת קידושין נאמר "שכר בהאי עלמא ליכא" - המקום של קבלת השכר אינו העולם הזה אלא בעולם הבא, כיון שהוא עולם גשמי וממילא מצומצם ואילו השכר על המצוות הוא רוחני (בלתי מוגבל), שכן "טוב שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה". ומבאר הרמב"ן, שמה שנאמר בתורה בפרשת בחוקותי ובכמה מקומות, שהקב"ה נותן גשמים (ועוד ברכות) על קיום המצוות, זהו אינו בתור שכר, אלא בתור אמצעי לאפשר קיום עוד מצוות.

ואולם ישנם כמה מצוות ספציפיות שעליהם כן מקבלים שכר גם בעולם הזה, והובאו במשנה במסכת פאה. (ובלשון המשנה, על מצוות אלו מקבלים "פירות" בעולם הזה, ו"קרן" לעולם הבא).

והחיד"א כותב, שאם כי השכר על המצוות עצמם מקבלים רק בעולם הבא, מ"מ השכר על ה"שמחה" של קיום המצוות, מקבלים בעולם הזה.

זמן קבלת העונשEdit

עונשים שהם "בידי אדם" מקבלים כמובן בעולם הזה, ע"י מתן פסק של בית הדין או הסנהדרין (לפי הצורך). עונשים שהם "בידי שמים", חלקם מקבלים בעולם הזה (יסורים), וחלקם מקבלים בעולם הבא (גהינום), לפי שיקולי האלקים.

צדיק ורע לו, רשע וטוב לוEdit

ערך מורחב - צדיק ורע לו

ראו גםEdit

הערות שוליים

  1. הרמח"ל בספר דרך ה'.
  2. רמח"ל בדרך ה'.

קישורים חיצונייםEdit