Open main menu

שתי הלחם

קרבן מנחה: שתי חלות, שכל אחת מהן עשויה מעשירית האיפה סולת, שהיו מביאים בחג השבועות. מידותיה של כל חלה: ז' טפחים אורכה, ד' טפחים רוחבה, וד' אצבעות קרנותיה[1].

הערות שולייםEdit

  1. יש מפרשים, שהיו מדביקים בצק בכל זויות החלה כעין קרנים, וגובה של כל קרן: ארבע אצבעות (רש"י בבלי מנחות צו, א ד"ה וקרנותיה). ברם, מדברי הרמב"ם (תמידין ומוספין ח, י) משמע, שלא היה ללחם קרנות, וקרנות שאמר התנא (במנחות צו, א) היינו קצוות הלחם, ששם היה עוביו ד' אצבעות (תפארת ישראל מנחות פי"א ה"ד).