תבנית:הידעת?/י"ז אדר ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בשר בחלב אצל המלאכים

התוספות על התורה, בפירוש "דעת זקנים", אומרים כי יש מחלוקת מדרשים בעניין המלאכים שביקרו אצל אברהם; במדרש תהילים (מזמור ח, ד"ה ה' אדונינו) כתוב שכשעלה משה למרום ונתווכח עם המלאכים על קבלת התורה, אמר הקב"ה למלאכים - לא אתם כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר בחלב, שנאמר: ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וגו' ויאכלו, ותינוק שלהם כשהוא בא מבית רבו וכו' והוא אומר לה - היום לימדני רבי, לא תבשל גדי בחלב אמו! ואילו בגמרא אצלנו (יומא כח:) נאמר - קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, פירוש - שלא עירב תבשילין של בשר בחלב, והיינו שקודם הביא להם חמאה וחלב, ולאחר מכן הביא להם את בן הבקר. בנוסף לזה, הגמרא (ב"מ פו:) אומרת שהמלאכים היו נראין כאוכלין ושותין, ולא אכלו ממש, והתוספות במקום [ד"ה נראין] מציינים שבתנא דבי אליהו נאמר שהם ממש אכלו ושתו, מפני כבודו של אברהם.