Open main menu

תבנית:הידעת?/י' כסלו ה'תשס"ט

< תבנית:הידעת?

חדש אסור מן התורה

בעירו של החתם סופר תלו שעון בבית הכנסת, ובעל ה"שלמי נדבה" זרק עליו אבן ואחריו גם נכבדי היראים עשו כמותו. ואח"כ אמר: התחדשות - אביזרייהו דעבודה זרה היא, ועבודה זרה צריכין לשרש אחריה. ולקח גרזן והכה את השברים עד כתות (טעמי המנהגים עמוד תקנג).

יש לציין שהחתם סופר עצמו (על או"ח שח-נא) מתיר לטלטל שעון בשבת, ומוכח שלא אסר את השימוש בו. וכנראה תמידיו התנגדו רק לתליתו בבית הכנסת.