תבנית:הידעת?/ל' כסלו ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שמן שאינו ראוי לאכילה

בכף החיים (או"ח סי' תרעג ס"ק יא) הביא בשם הבן איש חי (ש"א פר' וישב, עניני חנוכה, ס"ק יב) שכתב שאם השמן מר - אפשר להדליק בו נר חנוכה.

אך הגרי"ש אלישיב שליט"א (מעדני יום טוב, ח"ג - מועדים, סי' סה, עמ' שעב-שעג; וכן מפרסם בשמו הרב יוסף אפרתי שליט"א בעיתון יתד נאמן) סובר שכיון שמצוה מן המובחר להדליק בשמן כמו שהדליקו בבית המקדש, ושם היה השמן ראוי לאכילה, לכן לכתחילה יש להקפיד להדליק בשמן הראוי לאכילה.

ומ"מ העיקר שהנר ידלוק יפה (מעדני יו"ט שם).