Open main menu

תורים שלא הגיע זמנן

תורים שהוקדשו לפני זמנם, כשהם עדיין קטנים, שכן תורים אינם כשרים לקרבן אלא כשהם גדולים. אסור להדיוט להנות מתורים של הקדש שעדיין לא הגיע זמנם, אבל אם נהנה מהם אינו חייב קרבן מעילה, הואיל ואינם ראויים למזבח.