Open main menu

תורת יעקב (ספר)

Contents

תורת יעקב - (הראשון)Edit

ספר תורת יעקב שנשתמד מקרוב (הודפס בשנת ה'שצ"ה-ה'שצ"ו) או בשמו הלטיני דוקטרינת יעקב שחיבר יעקב יהודי שהכריחוהו על כרחו להמיר דתו. ויהי רצון, שבלתי ידח ממנו נידח.

תורת יעקב (השני)Edit

ספר תורת יעקב על הש"ס חיברו רבי יעקב פינצוק מרבני מיר הודפס בבילגורייא שנת ה'תרצ"ה.

תורת יעקב (השלישי)Edit

ב' חלקים. ספר חידושים על התנ"ך ואגדות הש"ס מאת רבי יעקב סג"ל הלוי פראגר ראב"ד אדא יצא לאור בשנת ה'תשמ"ט עם מכתבי ברכה מבד"ץ העדה החרדית ירושלים.

תורת יעקב (הרביעי)Edit

תורת יעקב (קבצים) חידושים על הש"ס מחידושי הרבנים ובחורים יקרים מישיבת תורת יעקב בירושלים על מסכת כתובות מן התלמוד בבלי יצאו לאור בשנת בחודש אלול שנת ה'תש"ס, ובחודש תשרי בין כסה לעשור שנת ה'תשס"א.

תורת יעקב (החמישי)Edit

תורת יעקב (קבצים) חידושים על הש"ס של רבני ובחורים יקרים מישיבת תורת יעקב בירושלים על מסכת סנהדרין מן התלמוד בבלי יצאו לאור בחג החנוכה חודש כסלו שנת ה'תשס"א.

תורת יעקב (השישי)Edit

נוסף להדפסת קובצי תורת יעקב מתורת הרבנים ותלמידי הישיבה. חיבר ר' יעקב חיים סופר מראשי ישיבת כף החיים, ספר תורת יעקב ומהותו הארות וחידושים על התנ"ך הספר מכיל ר"נ סימנים. יצא לאור בעזרת בני המחבר; הוגה מטעויות וסודר בעריכה והגהה על ידי רבי אברהם אליעזר לבית סופר, והוכן להדפסה על ידי רבי דוד אהרן לבית סופר. כמוזכר בהקדמת הספר בעמוד 27. הספר מומן על ידי הנדיב רבי אברהם בן אלבז. ככתוב בהקדמת הספר עמוד 26. הספר הודפס בחודש מרחשוון ה'תשס"ב.

תורת יעקב (השביעי)Edit

תורת יעקב בן צבי תורת יעב"ץ חידושי תורה על פרשת בשלח מאת רבי יעקב עמדין רב אלטונה הוגה והודפס מחדש על ידי הרב יעקב צבי לרר ב"ר שלמה לרר, מהעיר ערד בשנת ה'תשנ"א.

תורת יעקב (השמיני)Edit

ספר הזכרון - תורת יעקב תורות ומאמרים לזכר הרב יעקב יוסף הודפס בשנת ה'תשע"ג. בחודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות על ידי מכון בית הלל בירושלים.