Open main menu

תזונה

תזונה היא משטר האכילה הקבוע של הפרט, ותחום מדעי העוסק בקשר בין מאפייניו של משטר זה לבין בריאות וחולי.

תזאורוס לוגיEdit

  • להכניס הקשר כאן