Open main menu

תמורת אשם

תמורת אשם היא בהמה של חולין שהומרה בזכר-בבהמה שהקודש לקרבן אשם (בין שהתמורה זכר בין שהיא נקבה), שדינה הוא, שתרעה עד שיפול בה מום ותמכר ויפלו דמיה לתיבה שבמקדש, שממעותיה קונים עולות נדבה.