Open main menu

תמיד הוא מושג המורה על עקביות לאורך זמן. הרמ"א בשו"ע או"ח בסימן הראשון מדבר על "שיויתי ה' לנגדי תמיד" ומסיים בהלכות פורים ב"טוב לב משתה תמיד".

Contents

לשונות המשמשות כ"תמיד"Edit

הגמרא מונה את לשונות נצח סלה ועד כלשונות של תמידיות שאינה נפסקת.

האם תמיד ללא הפסקה כלל?Edit

לכאורה יש ראיה שלשון תמיד אינה קביעות ללא הפסק כלל שהרי קרבן התמיד הוא רק פעמיים ביום ולא ללא הפסק כלל.

השימוש בתמידEdit

המושג תמיד הוא מושג המשמש בכמה הלכות:

  • שיויתי ה' לנגדי תמיד
  • קרבן התמיד
  • לחם הפנים צריך להיות תמיד על השלחן

ראה גםEdit