תנאים

From ויקישיבה
Revision as of 12:23, 26 August 2008 by אחיקם (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

התנאים הם חכמי ישראל שחיו בארץ ישראל במשך חמישה דורות (ג'ת"ת - ג'תתקנ"ה 40-195), מהדור שלפני חורבן בית המקדש השני ועד חתימת המשנה. דבריהם הוזכרו במשנה, בתוספתא, במדרשים ובברייתות. הם היסוד לכתיבת התלמודים. רובם הגדול של התנאים מוכנה בתואר "רבי".

==כללים==

  1. בערך זה מופיעים רק התנאים העיקריים, אך יש תנאים רבים נוספים.
  2. הדגשה בשם התנא מורה שהוא מפורסם יותר.
  3. סוגריים על חלק משם התנא מורות שהוא נקרא לפעמים בלי חלק זה של שמו, לדוגמא: רבי שמעון (בן יוחאי) - נקרא גם סתם "רבי שמעון".
  4. אות בסוגריים אחרי שם התנא מורה את מספרו הסידורי, לדוגמא: רב כהנא (ב) - הוא רב כהנא השני.
  5. כמעט כל חכם למד מכל חכמי הדור שלפניו ולימד את כל חכמי הדור שלאחריו.
  6. התאריכים מופיעים באותיות לבריאת העולם ובמספרים לתאריך הלועזי (לנוחות), לדוגמא: ג'תתכח 68.
  7. שנת סיום כל דור (ותחילת הדור הבא) נקבעה לפי השנה בה, לערך, נפטרו החכמים המפורסמים שבאותו הדור.
  8. יש להעיר שבכל העניינים הללו ישנן גירסאות שונות - בין בשמות החכמים, בין בתאריכים ובין במאורעות.
  9. לפעמים חכמים שונים נקראים באותו שם, לדוגמא: רבי עקיבה - היה גם אמורא בשם זה.
  10. לפעמים יש שמות שונים לאותו החכם, לדוגמא: אבדומא, אבדומה, אבדימא ואבדימי - הם אותו החכם.

תנאים דור 1

בשנים: ג'תת-ג'תתמ 40-80

רבן יוחנן בן זכאי, רבן שמעון (בן הלל), רבן גמליאל (א, הזקן, בן רבן שמעון), רבן שמעון בן גמליאל (א, הנהרג), רבי יהודה בן בתירה.

מאורעות

גלות סנהדרין הראשונה (מלשכת הגזית אל חנויות). תחילת גלות אדום. פולמוס של אספסיינוס (רומי, ג'תתכז 67). חורבן בית המקדש (ג'תתכח 68) ע"י טיטוס. אגריפס (א, ב). כתיבת מגילת תענית (ע"י חנניה בן חזקיה וסיעתו).

תנאים דור 2

בשנים: ג'תתמ-ג'תתע 80-110

רבן גמליאל (ב, דיבנה, בנו של רשב"ג א), רבי אליעזר (בן הורקנוס, בעל אחותו של רבן גמליאל ב), רבי יהושע (בן חנניה), רבי אלעזר בן ערך.


תנאים דור 3

בשנים: ג'תתע-ג'תתצה 110-135

רבי עקיבא (בן יוסף), רבי ישמעאל (בן אלישע), רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי חלפתא, רבי יוסי בן קסמא, רבי יוחנן בן נורי, רבן שמעון בן גמליאל (ב), רבי חנינא בן תרדיון, חנינא בן אחי רבי יהושע, רבי מתיא (בן חרש, גר ברומי),

מאורעות

טרינוס, פולמוס של קיטוס (ג'תתעו 116). מרד בר כוכבא ונפילת ביתר (ג'תתצה 135). אדריינוס (רומי).

תנאים דור 4

בשנים: ג'תתצה-ג'תתקכה 135-165

רבי מאיר, רבי יהודה (בן עילאי), רבי שמעון (בן יוחאי, מחבר הזוהר הקדוש), רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי אליעזר בן יעקב, רבי אליעזר ברבי יוסי, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יהושע בן קרחה, רבי יאשיה, רבי יונתן, רבי נתן.

תנאים דור 5

בשנים: ג'תתקכה-ג'תתקנה 165-195

רבי יהודה הנשיא (רבי, בנו של רשב"ג ב, מסדר את המשנה), רבי פנחס בן יאיר (חתנו של רבי שמעון).

מאורעות

אנטונינוס (קרקלה, רומי). תחילת שושלת קיסרי בית סיוורוס (רומי, ג'תתקנג 193). חתימת המשנה (ג'תתקפ 220).

ראה גם

אמוראים