Open main menu

תנופת שחוטים

Revision as of 16:07, 3 September 2009 by 212.179.134.33 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

תנופה הנוהגת בקרבנות לאחר שחיטתם, כגון: תנופת האימורים עם החזה והשוק של קרבנות שלמים שמביא היחיד.