Difference between revisions of "תפילין"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 27: Line 27:
  
 
* [http://www.mechon-mamre.org/i/23.htm משנה תורה להרמב"ם - הלכות תפילין] באתר "מכון ממרא"
 
* [http://www.mechon-mamre.org/i/23.htm משנה תורה להרמב"ם - הלכות תפילין] באתר "מכון ממרא"
 +
 +
*[http://tfilin.googlepages.com/haravtal סיכום שיעור של הרה"ג שמואל טל בנושא הנחת תפילין כל היום]

Revision as of 23:49, 23 August 2008

הגדרה

מצווה לקשור תפילין על היד ולהניחם על הראש (הסוגיא במנחות לו.).

מקור וטעם

מקור המצווה מהפסוק "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים ו-ח).

במהות המצווה דנו האםהמצווה להניחן (פעולה), או שיהיו מונחים עליו (תוצאה). הברכת אברהם כתב שהמצווה בתוצאה (סוכה ליקוטים עמוד ערב אות י), והרוגאצ'ובר חידש שיש חילוק בין התפילין: בשל ראש המצווה בתוצאה ובשל יד בפעולה (מפענח צפונות יב-טו-ג).בזמן המצווה נחלקו האחרונים לשלוש דעות (מנחת אשר שמות כד-א,ב):

  1. מצווה שיניחן כל היום.
  2. אפילו לשעה מועטת.
  3. שישתדל להניחן ככל שבידו (דעת המנחת אשר עצמו שם).

פרטי הדין

בהיסח הדעת בתפילין חקרו האם הוא איסור, או שרק אינו מקיים את מצוות תפילין (משיב דבר ו).

רצועות תפילין - כתב הצפנת פענח שאינן חלק מהתפילין אלא דין נפרד (צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"ב ד"ה רצועות של תפילין (אות מ)).

דל"ת של תפילין, חקר הגרי"ז האם היא אות גמורה של שם ה' ברצועה, או שהיא רק סימן לצורת הקשר (אך לא צריך את שם ה' ברצועות) (גרי"ז תפילין ג-טז ד"ה והנה ז"ל (הראשון) וד"ה והנה בפירש"י: רש"י - אות, רמב"ם - רק צורת הקשר).

קישורים חיצוניים

אתרים ברשת הקשורים לתפילין