Open main menu

תפקוד מיני

תזאורוס לוגיEdit

  • אפשרות א:
לזכר - יורה כחץ (ע"פ גמרא יבמות סה א).
לנקבה - בת בנים (ע"פ גמרא יבמות סא ב).
  • אפשרות ב:
לזכר - כוחו במותניו (איוב מ טז, בגמרא בבא בתרא עד ב מבואר שפסוק זה מתייחס למין של הזכר).
לנקבה - אונה בשרירי בטנה (איוב מ טז, בגמרא בבא בתרא עד ב מבואר שפסוק זה מתייחס למין של הנקבה, אע"פ שלשון הפסוק הוא אונו בשרירי בטנו).
למעשה אפשר להשתמש בשני הבטויים גם לזכר וגם לנקבה.
עיין אין אונות