תשובה

From ויקישיבה
Revision as of 09:34, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
Jump to navigation Jump to searchערך זה עוסק במצוות החזרה בתשובה. אם התכוונתם לקושיה, עיינו בערך תשובה (לימוד).


חרטה בלב שלם על חטאי העבר, עזיבת החטאים והמנעות מעשייתם, וידוי עליהם (הודאת החוטא בחטאים שעשה) וקבלת החלטה אמיתית בלב שלא לחטוא עוד בעתיד.


בספר "שערי תשובה", לרבינו יונה, מובא: "מן הטובות אשר הטיב ה' יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו, ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו... ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו לא סגר בעדם דלתי תשובה".


"ודע, כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד מאוד עליו עונשו כל יום, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו והינו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפיכה, ולא יגור מפני האף והחימה, על כן רעתו רבה".


איזו היא תשובה גמורה? "זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופרש ולא עשה מפני התשובה, ולא מיראה ולא מכשלון כח... ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מועילה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים".


עוצמתה של התשובה: "כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל - שנאמר: עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם - צועק ואינו נענה - שנאמר: כי תרבו תפילה אינני שומע - ועושה מצוות וטורפין אותן בפניו - שנאמר: מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי. והיום הוא מדובק בשכינה - שנאמר: ואתם הדבקים בה' אלהיכם - צועק ונענה מיד - שנאמר: והיה טרם יקראו ואני אענה - ועושה מצוות ומקבלין אותן בנחת ושמחה - שנאמר: כי כבר רצה האלהים את מעשיך - ולא עוד אלא שמתאווים להם - שנאמר: וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות".


אין התשובה מכפרת אלא על עבירות שבין אדם למקום, אבל על עבירות שבין אדם לחברו אין התשובה מכפרת עד שיפייס את חברו.


החיוב לעשות תשובה פרוס על פני כל השנה, אולם ב"עשרת ימי תשובה" גובר מאוד חיוב זה. בימים אלו ה' מתקרב לעמו ומצפה שכולם ישובו אליו בלב שלם, והנביא קורא: "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב" (ישעיה נה).