רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על מסכת סנהדרין (דפים עה-פו)

דף עה
1. "הבא על אשה ובתה" - מי זו ה"אשה" , ומי זו "בתה" , לפי אביי ולפי רבא?
2. מניין לומדים חיוב שריפה בבא על : א. חמותו ב. אם חמותו ג. אם חמיו ד. בת אשתו ה.בת בתה , בת בנה ו. בתו , בת בתו, בת בנו.
3. הבא על אם אמו - א. מה דינו על פי האמת? ב. מה דינו לפי הס"ד?
4. מה הן שתי האפשרויות ללמוד חיוב מיתה באם אמו לפי מ"ד דון מינה ומינה?
5. מה הן שתי האפשרויות ללמוד חיוב מיתה באם אמו לפי מ"ד דון מינה ואוקי באתרה?

דף עו
6. מה הן שתי האפשרויות ללמוד חיוב מיתה בכלת אשתו לפי מ"ד דון מינה ומינה?
7. מה הן שתי האפשרויות ללמוד חיוב מיתה בכלת אשתו לפי מ"ד דון מינה ואוקי באתרה?
8. מניין שכלת אשתו מותרת?
9. מהיכן למדנו אזהרה ועונש לבא על בתו מאנוסתו?
10. אלו אזהרות נלמדו מהפסוק "אל תחלל את בתך להזנותה"?
11. "באש ישרפו אותו ואתהן" - למי הכוונה "אתהן", לפי ר' ישמעאל ולפי ר' עקיבא?
12. מה היא הנפק"מ בין ר' ישמעאל לבין ר' עקיבא לפי אביי ולפי רבא?
13. מניין שהבא על אם חמותו חייב שריפה , לפי ר' ישמעאל ולפי ר' עקיבא?

דף עז
14. מה דין המקרים הבאים: א. כפתו ומת ברעב? ב. כפתו כשהוא כבר רעב, ומת? ג. כפתו בחמה? ד. כפתו במקום שסוף חמה לבא? ה. כפתו בפנים והביאו למקום שסוף חמה לבא?
15. באלו אונסין אדם המזיק חייב, ובאלו אונסים הוא פטור?
16. זרק חץ ותריס בידו, וקדם ונטלו - האם חייב מדין רוצח ומדין אדם המזיק?
17. הפורץ גדר, של כותל בריא, בפני בהמת חבירו - מה דינו בדיני אדם ובדיני שמים?
18. הפורץ גדר, של כותל רעוע, בפני בהמת חבירו - מה דינו בדיני אדם ובדיני שמים?
19. אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והרגו - האם חייב מדין רוצח?
20. הזורק אבן למעלה ולא הלכה לצדדים כלל, ובנפילתה הרגה - האם חייב מדין רוצח?
21. כפתו לפני ארי - מה דינו, ומדוע, לפי רש"י ולפי תוס'?
22. כפתו לפני יתושים - מה דינו ומדוע? א. " 'ואשר לא צדה' - פרט למתכוין לזרוק ב' וזרק ד' " - פרש דרשה זו בשני אופנים! ב. מה קשה על כל אחד מן האופנים?
23. האם המתכוין לזרוק ב' וזרקד' מסוגל להתחייב מיתה?
24. באיזה אופן צריך פסוק לפטור את המתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם? מדוע דוקא באופן זה?
25. המקדש ונפל קידוש על ידו ואח"כ נפל לשוקת - באיזה אופן קידוש זה כשר ובאיזה אופן פסול? נמק!

דף עח
26. מה דינו של: א. ההורג את הטריפה? ב. ההורג גוסס בידי שמים? ג. ההורג גוסס בידי אדם?
27. עשרה בני אדם שהכוהו בעשרה מקלות - מה דינם כשהכו בבת אחת , וכשהכו בזה אחר זה?
28. מה היא הסברא שההורג את הטריפה פטור, לפי מ"ד טריפה חיה?
29. טריפה שהרג - מה דינו , ומדוע?
30. טריפה שהרג בפני בי"ד - אימתי חייב ואימתי פטור, ומדוע?
31. עדי טריפה שהוזמו - האם הם נהרגים , ומדוע?
32. שור של אדם טריפה שהרג - מה דינו ומדוע?
33. שור טריפה שהרג - מה דינו [ומדוע?] לפי רבא ולפי רב אשי? נמק כל שיטה!
34. השיך בו את הנחש - מה דין המשיך ומה דין הנחש לפי ר"י וחכמים, ומדוע?
35. מה ידע משה, ומה לא ידע, לגבי דינם של המקושש והמגדף?
36. מהיכן חכמים לומדים שחובשים את המכה , ומהיכן לומד זאת ר' נחמיה?
37. מדוע אין לומדים חבישה ממקושש, ומדוע חכמים אינם לומדים ממגדף?
38. מדוע משה הסתפק איזו מיתה חייב המקושש, והרי נאמר "מחלליה מות יומת", וסתם מיתה חנק?

דף פא
39. מה החידוש בכך שמי שנתחייב ב' מיתות נידון בחמורה?
40. היכן מצאנו שהמתחייב בני עונשים נידון בקל שביניהם, ומדוע?
41. מי שנגמר דינו למיתה והעידו שעבר עוד עבירה שחייבים עליה מיתת בי"ד.
42. א. אם יוזמו מה דינם? ב. האם עדותם היא עדות שאתה יכול להזימה?
43. מניין למדנו שמי שנתחייב ב' מיתות בי"ד נידון בחמורה?
44. כיצד דרשינן שהוקשו מלוי בריבית לשופכי דמים?.
45. באיזו מיתה נידון הבא על: א. חמותו ונעשית אשת איש? ב. אשת איש ונעשית חמותו? ג. חמותו ונעשית אשת אב?
46. כמה חטאות יהיה חייב במקרים הנ"ל אם עשה זאת בשוגג?
47. מי שלקה ושנה בי"ד מכניסים אותו לכיפה - באיזה מלקויות מדובר? (שני תנאים)
48. מתי מכניסים לכיפה לפי רבי ולפי רשב"ג, למ"ד עבירות מחזיקות ולמ"ד מלקויות מחזיקות?
49. לפי רשב"ג, למ"ד מלקויות מחזיקות - מדוע אחרי שלקה ג' פעמים צריכים לחכות לעבירה הרביעית?
50. ההורג נפש שלא בעדים- באיזה אופן אנו יודעים שהוא רצח ע"מ להכניסו לכיפה?
51. "הגונב את הקסוה" - מה פירוש? מה דינו? מניין?

דף פב
52. איזה עונש נאמר על הבועל ארמית שלא פגעו בו קנאים?
53. למה הכוונה במלים "זאת ועוד אחרת" שנכתבו על גולגלתו של יהויקים?
54. מה גזרו בי"ד של חשמונאי על הבא על הכותית?
55. "וירא פינחס בן אלעזר" - מה ראה?
56. מדוע קראו לפינחס "בן פוטי"?
57. מהו הכלל - על אלו עבודות שבמקדש אמרינן שזר שעשאן חייב מיתה בידי שמים?

דף פד
58. מנין ש"מכה אביו ואמו מות יומת" מדובר ב: א. בהכאה שאינה ממיתה? ב. שיש בה חבורה?
59. מה ילפינן מההיקש שבין מכה אדם לבין מכה בהמה?
60. הכחיש בהמה באבנים - האם חייב לשלם: א. בהכחשה דלא הדרא. ב. בהכחשא דהדרא? מדוע?
61. מניין שההורג את הקטן חייב? מניין שההורג את הנפלים פטור?
62. האם צריך לחשוש ומדוע: א. הפותח לחבירו כוייה (על מנת להוציא ליחה) שמא יחבול בו? ב. העושה כן לאביו, שמא יוציא דם והוי חבורה. ג. המוציא קוץ על ידי מחט בשבת, שמא יוציא דם והוי חילול שבת?
63. מניין לגמרא שר' שמעון ור' יהודה נחלקו לענין מקלקל בחבורה והבערה?
64. האם ר' שמעון מחייב חובל: א. בקלקול גמור? ב. במלאכה שאינה צריכה לגופה? ג. במתעסק?
65. חובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו - א. האם זו מלאכה הצריכה לגופה? ב. מה סוברים ר' שמעון ורבנן במקרים אלו?

דף פו
66. "מכרו לאביו או לאחיו או לאחד מן הקרובים" - א. מה דעת ר' שמעון במקרה זה? ב. מה היא דעת הספרי? מניין?
67. מה הוא "ספרא" ומה הוא "ספרי"?
68. "כי ימצא פרט למצוי" - אלו שני מקרים ממעטת דרשה זו?
69. א. האם עבד נכלל בכלל אחיו, ומדוע? ב. מנה שתי נפק"מ משאלה זו!
70. א. האם כרים ועבדים משוחררים הם בכלל "בני ישראל"? ב. האם הם בכלל "אחיו"?
71. מה הוא הלאו בתורה המתייחס לגניבת נפשות , ומהו הלאו המתייחס לגניבת ממון? מניין?