רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים קח-קכח מסכת בבא בתרא

דף קח.
1. תן דוגמא לקרובים ש-: נוחלים ומנחילים, נוחלים ולא מנחילים, מנחילים ולא נוחלים, לא נוחלים ולא מנחילים!
2. באיזה ציור יתכן הדבר שאם יורשת את בנה?
3. מדוע הרשב"ם מעדיף את הגירסא "בני אחות", לעומת "בני אחיות"?
4. מדוע המשנה לא כתבה שאחי האב נוחלים ומנחילים? הסבר לפי זה מדוע היה צורך לכתוב שאחי המת מן האב נוחלים ומנחילים!
5. מה הן הסיבות להקדים ולכתוב "הבנים את האב", ומדוע המשנה הקדימה וכתבה "האב את הבנים"?
6. לענין אלו ג' דברים הבן קם תחת אביו?
7. לענין מה האח קם תחת אחיו? מדוע אין הדבר מסייע לו לירש קודם לבן או קודם לבת?
8. מה היא הסברא לומר שאח קודם לירש לפני הבת, ומה היא הסברא לומר שבת קודמת?
9. אין לו עיין עליו, מכאן שנחלה ממשמשת והולכת - הסבר לפי זה:
א. לשם מה התורה כתבה במפורש שאחי האב יורשים?
ב. לשם מה התורה כתבה שהאח יורש?

דף קט.
10. מניין שהבן קם תחת אביו לשדה אחוזה, ולא האח?
10. ארץ ישראל מוחזקת היא - מה היא הנפקא מינה ההלכתית של כלל זה?
11. האם בת קמה תחת אביה לענין עבד עברי ולענין שדה אחוזה? מניין?
12. מניין שבת פוטרת מן היבום? מניין שבן ממזר פוטר מן היבום?
13. מניין לבריתא, הדורשת כך, שקראי שלא כסדרן כתיבי?
14. הסבר לפי שתי הברייתות:
א. מי הוא "שארו"? ב. מניין שאב יורש לאחר הבת וקודם לאחים?
15. מניין שמשפחת אב קרויה משפחה, ומשפחת אם אינה קרויה משפחה?
16. מאיזה שבט היה הנער ששימש ככהן לפסלו של מיכה? מדוע נאמר עליו "בן גרשום בן מנשה"? מדוע נאמר עליו "ממשפחת יהודה"?
17. מניין שתולין את הקלקלה במקולקל? (ב' מקומות)
18. מי הוא "פוטיאל" שאלעזר לקח מבנותיו לאשה?

דף קי.
19. מניין שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה?
20. כיצד נימק הנער הלוי את שימושו עבור ע"ז? במה הוא טעה?
21. מתי הנער הלוי שב בתשובה. ומתי הוא חזר לקלקולו הראשון?
22. עד מתי האריך ימים הנער הלוי? בזכות מה זכה לאריכות ימים כזו?
23. האם רב כהנא היה כהן? הוכח!
24. מניין שבן קודם לבת בנכסי האב? (ב' מקורות)
25. האם בת מעמדת שדה אחוזה לאביה? מניין?
26. הקרוב אליו - על סמך מה דרשו הקרוב קרוב קודם?
27. מה הם שני הגורמים שעל-ידם חשבנו להוכיח שבן קרוב לאביו יותר מאשר הבת? כיצד הגמרא דחתה הוכחה זו?
28. מנין שדוקא אחים מן האב נוחלים זא"ז? מנין שדוקא אחים מן האב מייבמים?

דף קיא.
29. מניין שהבת יורשת את אמה? מניין שהבן יורש את אמו?
30. מניין לומדים שדיו לבא מן הדין להיות כנידון?
31. קל וחומר לשכינה 14 יום - כיצד הגיעו ל-14 יום?
32. מניין שבן קודם לבת בנכסי האם?
33. מניין שהבכור אינו נוטל פי שניים בנכסי האם?
34. הבא אחר נפלים - לענין מה הוא נחשב בכור, ולענין מה אינו נחשב בכור?
35. מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה -מכאן שבן קודם לבת בנכסי אבי האם - האם אפשר ללמוד מכאן שבן קודם לבת בנכסי האם. מדוע?
36. מי הוא "שארו" לפי ר"ע ולפי ר' ישמעאל?
37. מניין שהבעל יורש את אשתו, לפי ר"ע ולפי ר' ישמעאל?
38. בת שירשה נחלה - באלו שני אופנים יתכן שהנחלה תוסב אל מטה אחר?

דף קיב.
39. ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו - באלו אופנים יתכן שהיה לפנחס מה שלא היה לאלעזר? אלו אופנים נדחו?
40. לפי איזו שיטה יתכן שהיה ליאיר מה שלא היה לשגוב? (מה שאי אפשר לומר לגבי פנחס)
41. אל רב פפא לאביי... אימא לך... יאיר זבין מיזבן ופנחס נפלה ליה משדה חרמים - האם אביי ענה לרב פפא על קושיא זו. מה היא התשובה? הסבר את ספיקו של אביי לפי הרשבם!
42. הסבר את הטענה "שכבר הוסבה"!
43. ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה" - במה עוסק פסוק זה, ומניין?

דף קיג.
44. מה היא הסברא להעמיד את הפסוק "ממטה למטה אחר" דוקא בסיבת הבעל?
45. מה היא הסברא להעמיד את הפסוק "ממטה אל מטה" דוקא בסיבת הבן?
46. האם אפשר להוכיח מסוגייתנו שהיו אמוראים שלא היו בקיאים בפסוקים?
47. מי היה אביו של ר' יהושע בן קרחה?
48. א. במה כוחו של הבן לירש בנכסי אמו גדול מכוחו של בעל? ב. לפי"ז - מניין שבעל יורש קודם לבן?
49. מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה - מהי ירושה שניה לפי רשב"ם ולפי ר"י?
50. האם אפשר לדון בלילה?
א. תחלת דין. ב. גמר דין. מניין?
51. מה מדייק הרשב"ם מהלשון "שלשה שנכנסו לבקר את החולה"?
52. שכיב מרע המחלק נכסיו בפני עדים - האם צריך לומר "אתם עדי"? הוכח!
53. מה היא הנפק"מ מכך ש"אורעה כל הפרשה כולה להיות דין"?
54. נכנסו לבקר את החולה - האם עושים דין:
א. כשנכנסו שנים.
ב. נכנסו שלשה.
ג. נכנסו בלילה.
55. נכנסו לבקר את החולה - מה החולה עשה בפניהם?

דף קיד.
56. כיצד ינהגו שלשה דיינים שראו את המולד בלילה, וכיצד ינהגו אם ראוהו ביום? נמק!
57. מדוע אין עד נעשה דיין?
58. האם עד נעשה דיין: כאשר ראה את המעשה, אך אינו מעיד אלא דן ע"פ עדות אחרים?
59. "ראוהו שלשה והן בי"ד יושיבו מחבריהם אצל היחיד" - מדוע היחיד הנ"ל לא נפסל מטעם שאין עד נעשה דיין?
60. קרוב או פסול, שראו את המעשה, ולא באו לבי"ד להעיד - האם פוסלים את שאר העדים?
61. ג' דיינים שראו מעשה בלילה - האם דינם שוה לדיינים שקיבלו עדות בלילה? מדוע?
62. היכן מצאנו שעד המעיד נעשה דיין. והיכן מצאנו שעד שראה את המעשה ולא העיד אינו נעשה דיין.
63. שלשה שהחולה עשה בפניהם קנין - האם יכולים לעשות דין מיד, כאשר עדיין עוסקים באותו ענין? מדוע?
64. המצוה מחמת מיתה - האם מקבלי המתנה צריכים להביא ראיה שלא חזר בו עד מותו?
65. "אין הבעל יורש את אשתו בקבר" –
66. "אשה יורשת את בנה" - באיזה אופן העמידו התוס' את דברי המ"ד הזה?

דף קטו.
67. א. מהיכן מוכח דתנא דידן דריש מטות?
ב. איזו הלכה במשנה קשה אם תנא דידן דריש מטות?
68. סדר את היורשים הבאים לפי סדר קדימותם לירש: אבי האב, אח, בת הבן, בת, בן אחות, אחי האב.
69. האם המלה "זרע" כוללת במשמעותה גם:
א. בני בנים.
ב. זרע פסול (ממזר).
70. האם המלה "בן" כוללת במשמעותה גם:
א. בני בנים.
ב. זרע פסול.
71. מהיכן ילפינן שבן הבן פוטר מיבום?
72. האם נשיא בישראל רשאי לתקן:
א. שלא תירש בת הבן עם האחים.
ב. שתירש בת עם בת הבן? נמק!
73. האם שומעים לשכיב מרע המצוה שתירש בתו עם בת בנו?
74. כיצד התפתחו כתות הצדוקים והביתוסים?
75. כיצד ענה ריב"ז לצדוקים. מה היא ההוכחה מהפסוקים של בני שעיר?
76. מה היה הק"ו של הצדוקים, וכיצד ריב"ז פרך אותו?

דף קטז.
77. מדוע התנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחים?
78. ר' יוחנן שאמר "דין גרמא דעשיראה ביר" - מדוע לא חשש לטומאת מת?
79. מנין שקשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות?
80. מי קודם לירש:
א. אברהם וישמעאל בנכסי עשו.
ב. אברהם ויעקב בנכסי עשו?
81. מה הם ג' החלקים שנטלו בנות צלפחד? מה הוא החלק הרביעי? מדוע הוא לא נשנה במשנתנו.

דף קיז.
82. מה הם ג' הדברים שהמשנה השמיעה לנו במה שאמרה "בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה"?
83. כיצד נדרשים הפסוקים "לשמות מטות אבותם ינחלו" ו-"לאלה תחלק הארץ בנחלה" לפי שיטותיהם של ר' יאשיה ר' יונתן ור' שמעון בן אלעזר?
84. באיזה ציור יתכן שאנשים שנכנסו לארץ לא יקבלו נחלה כלל, לפי מ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ?
85. למ"ד לבאי הארץ נתחלקה הארץ מחזירים את הנחלה לאבותיהם וחוזרים וחולקים בשוה - כיצד מתבצעת חזרה זו לפי רש"י ריב"א ור"ת?
86. "מכאן ומכאן נוטל חלקו מכאן ומכאן":
א. באר לפי רשב"ם ולפי ה"יש מפרשים"!
ב. מה הקשה הרשב"ם על ה"יש מפרשים", וכיצד הקושיא מיושבת לפי התוספות?
87. האם יתירים מבני ששים נמנו במדבר סיני? האם הם נמנו בערבות מואב? האם נגזרה עליהם גזירה? הבא מקור לכל תשובה!
88. "מרגלים - יהושע וכלב נטלו חלקם" - לפי איזה תנא נאמרו דברים אלה, ולפי מי אין להם הסבר?
89. מה הוא הצד השווה והצד השונה בין חלקם של המרגלים לחלקם של המתלוננים?

דף קיח.
90. הסבר את הפסוק "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו" לפי מ"ד ליוצאי מצרים.
91. על מה צווחו בנות צלפחד לפי מ"ד ליוצאי מצרים ולפי מ"ד לבאי הארץ?
92. על מה צווחו בני יוסף לפי מ"ד ליוצאי מצרים ולפי מ"ד לבאי הארץ?
93. מדוע נכתבה צווחת בני יוסף למרות שלא הועילה להם?
94. מנין שאין עין הרע שולטת בני יוסף?
95. מניין שיהושע וכלב נטלו חלקם של מרגלים?
96. לאיזה מתלוננים לא היה חלק בארץ? מי נטל את חלקם?
97. "ויפלו חבלי מנשה עשרה" - מה הם עשרה חלקים אלו, לפי מ"ד ליוצאי מצרים ולפי מ"ד לבאי הארץ?

דף קיט.
98. בזכות מי היו יכולים בני המתלוננים לירש, לפי מ"ד ליוצאי מצרים ולפי מ"ד לבאי הארץ?
99. הבנים נטלו... בזכות אבי אמותיהן - באיזה אוקימתא היו יכולים לרשת בזכות אבי אמותיהן?
100. האם אפשר לומר שבני המתלוננים נטלו בזכות עצמם? מדוע?
102. יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן - מהיכן היה יודע?
103. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב - תן לכך דוגמא מתוך סוגייתנו!
104. מדוע משה לא דן את המקושש בחנק (וכדין כל מיתה סתם שבתורה)?
105. לפי איזו שיטה חייבים לומר שהמקושש נדון למיתה על פי הוראת שעה?
106. בשני פסוקים שנאמרו ליוצאי מצרים יש רמז לכך שלא יכנסו לארץ - מה הם?
107. אפשר בנות צלפחד עמדו לפני משה וכו' ולא אמרו להם דבר, ועמדו לפני הנשיאים וכל העדה - פרש את המקרא בשני אופנים, והסבר את המחלוקת ביניהם!
108. היכן חולקים כבוד לתלמיד במקום רבו, והיכן אין חולקים?
109. במה התבטאה חכמתן של בנות צלפחד, דרשנותן וצדקתן?
110. איזה נס נעשה לבנות צלפחד?
111. מה היה חטאו של צלפחד? מתי נעשה המעשה, ומדוע?
112. אילו היה לו בן לא דיברנו - מהיכן היו יודעות שהבן קודם להן?

דף קכ.
113. ... ויקח את בת לוי - בת כמה היתה באותה שעה? הוכח!
114. כי גר.. ארבע אמות שנה - מאימתי מתחילים 400 שנה אלו?
115. א. מה היא הגזירה שוה בין שחוטי חוץ לבין הפרת נדרים?
ב. איזו הלכה למדנו להפרת נדרים משחוטי חוץ?
ג. איזו הלכה למדנו לשחוטי חוץ מהפרת נדרים?
116. במה יכולים להתיר נדר:
א. במומחים
ב. בהדיוטות
ג. לדעת שמואל הסובר ששניים שדנו דיניהם דין?
117. לדעת בית שמאי:
א. מה ילפינן מ"זה הדבר" דשחוטי חוץ?
ב. מה למדנו מ"זה הדבר" דהפרת נדרים?
ג. מהיכן למדנו התרת נדרים בשלושה?
118. מה היא הסברא שבחכם שייכת לשון התרה, ובבעל שייכת לשון הפרה?

דף קכא.
119. מה היא הנפקא מינה ההלכתית של:
א. מועדי ה' נאמרו שבת בראשית לא נאמרה?
ב. מועדי ה' נאמרו הפרת נדרים לא נאמרה?
120. מדוע יום הכיפורים הוא יום שמחה? מדוע ט"ו באב הוא יום שמחה?
121. מנין שקידוש החודש צריך ג' מומחים?

דף קכב.
122. מה הם ההבדלים בין חלוקת הארץ בימי יהושע לבין חלוקתה לעתיד לבא?
123. לפי אלו גורמים נתחלקה הארץ?
124. כמה קלפיות היו, ומדוע?
125. בחלקו של איזה שבט היתה עכו?

דף קכד.
126. האם בכור נוטל פי שניים, לפי רבי ולפי חכמים, במקרים הבאים:
א. שבח שהשביח יתומים לאחר מיתת אביהם.
ב. השאיר להם אביהם דקל שנתעבה לאחר מותו, או קרקע שהעלתה זבל.
ג. השאיר להם אביהם שחת ונעשו שבלים, או השאיר דקלים והצמיחו תמרים.
ד. השאיר להם אביהם פרה מושכרת ביד אחרים וילדה.
ה. השאיר להם אביהם שטר חוב או מלוה על פה, וגבו את החוב מהלווה.
127. מה למדו רבי וחכמים מהפסוקים: א. "לתת לו"? ב. "פי שניים"?
128. בכור שאמר איני נוטל ואיני נותן - מה היא הנפקא מינה מאמירתו על גביית המלוה?

דף קכה.
129. בכור נוטל פי שניים במלוה:
א. מה היא סברת מ"ד גבו מעות אין לו גבו קרקע יש לו?
ב. מה היא סברת מ"ד גבו קרקע אין לו גבו מעות יש לו
ג. מה סוברים רבה ורב נחמן אליבא דנפשייהו?
130. א. כיצד הסביר רבה את מה שאמרו בני מערבא שבעלה של הבת אינו יורש את הסבתא?
ב. מדוע סברא זו אינה שייכת ביתומים שגבו קרקע בחובת אביהם ובא הבכור ליטול פי שניים?
131. יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם בעל חוב חוזר וגובה מהם - הסבר את הטעם לפי מ"ד גבו קרקע יש לו, ולפי מ"ד גבו קרקע אין לו?

דף קכח.
132. עבדי גנבת... אתה מכרתו לי - באלו מקרים המחזיק נאמן לטעון כך? באיזה מקרה אינו נאמן, ומדוע?