רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ק"מ-קנ"ה מסכת בבא בתרא

דף קמ.
1. מה הם נכסים מרובים, ומה הם נכסים מועטים?
2. כיצד נוהגים בנכסים מרובים, וכיצד בנכסים מועטים?
3. כיצד נוהגים כאשר נכסים מרובים נתמעטו, וכאשר מועטים נתרבו?
4. כיצד נוהגים בנכסים מועטים, כאשר יש:
א. אלמנה ובנים
ב. אלמנה ובת
ג. אלמנה בנים ובנות?

דף קמב.
5. אומר "אם תלד אשתי זכר תנו לו מנה לכשתלד" - מה דינו, ומדוע? מה הדין כאשר לא אמר "לכשתלד"?

דף קמו.
6. השולח סבלונות לבית חמיו - באיזה אופן גבייתם תלויה בסעודת חתן ובאיזה אופן אינה תלויה בכך?
7. הסבר את צדדי הספק:
א. מהו שתשלש?
ב. שבח סבלונות מהו?
8. מעשה דתותרנית:
א. מה היא ההו"א שזכותו של הבעל ליורשה?
ב. לפי זה מדוע חכמים פסקו שאיו זכאי ליורשה?
9. מה דין המתנה בשכיב מרע שנתן מקצת נכסים:
א. בלא קנין
ב. בקנין
ג. בציווה מחמת מיתה ולא עשה קנין.
10. מה הדין בשכיב מרע שנתן כל נכסיו ללא קנין?
11. לפי מסקנתו של רבין סבא - האם וכיצד הכלה צריכה להחזיר לחתן מאכל ומשתה ששלח לה (כסבלונות) במקרה שאחד מהם חזר בו מהנישואין?
12. היוצא בקולר ואמר "כתבו גט לאשתי":
א. מה החסרון בציווי זה?
ב. מדוע להלכה אין מתחשבים בחסרון זה? מה דין המפרש והיוצא בשיירה והמסוכן?

דף קמז.
13. מדוע חז"ל תקנו שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים? (שני פירושים)
14. המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו:
א. מאיזה דין צריך לשלם לקונה?
ב. כמה צריך לשלם לו?
15. מה הדין, ומדוע, בשכיב מרע שאמר:
א. ידור פלוני בבית זה?
ב. יאכל פלוני פירות דקל זה?

דף קמח.
16. האם בריא יכול להקנות הלוואתו לפלוני, וכיצד? (במלוה בשטר ובמלוה בעל פה)
17. מה הדין בשכיב מרע שאחר "תנו הלוואתי לפלוני"? מדוע?
18. מדוע חכמים תקנו "מעמד שלשתן"?
19. האם אפשר להקנות הלואה בקנין אגב? האם מחמת כך הקנאת הלואה תיחשב "איתא בבריא"? נמק!
20. האם אפשר להקנות מטבע במתנת בריא ובמתנת שכיב מרע? (עי' גם רש"ש)
21. מילתא דאיתא בבריא איתא בשכיב מרע - האם קנין אגב נחשב "איתא בבריא", ומדוע? (האם הודאה נחשבת, ומדוע?)
22. הוכח שהכלל "אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם" שייך גם במקום שאדם מוכר קרקע לחבירו ומשייר לעצמו דבר שלא בא לעולם! (הבא שתי דוגמאות).
23. שכיב מרע שנתן נכסיו במתנה, ויש לנו ספק אם שייר לעצמו או לא, האם נדון בזה דין מתנת שכיב מרע בכולה או במקצת?
24. באיזה אופן אמרינן ששכיב מרע שנתן נכסיו במתנה אם עמד חוזר (ואין חוששים שזו מתנת שכיב מרע במקצת)?
25. כתב כל נכסיו לראשון ומקצתן לשני - מה הדין כשמת, מה הדין כשעמד, ומדוע?
26. כתב מקצת נכסיו לראשון וכולם לשני - מה הדין כשמת, מה הדין כשעמד, ומדוע?

דף קמט.
27. שכיב מרע שמכר כל נכסיו לאחר - מה הדין כשעמד?
28. מי היא אמו של רב מרי בר רחל? (מדוע הוא נקרא על שם אמו?)
29. מדוע אין רב מרי יכול לקנות את הזוזי של איסור גיורא:
א. בירושה
ב. מתנת שכיב מרע
ג. משיכה
ד. חליפין
ה. אגב קרקע
ו. מעמד שלשתן
30. האם גר יכול לתת מתנת שכיב מרע לישראל? האם ישראל יכול לתת לגר?
31. ישראל שחייב ממון לעובד כוכבים שנתגיירו בניו - האם ראוי להחזיר לבניו?
32. באלו תנאים אמרינן מצוה לקיים דברי המת?
33. מה הוא השיור העושה מתנת שכיב מרע למתנה במקצת?
34. מה דין הכותב כל נכסיו לעבדו ושייר:
א. קרקע כל שהוא
ב. מטלטלין כל שהוא
ג. (כל נכסי לפלוני עבדי חוץ מ)אחד מרבוא שבהן.
ד. עיר פלונית או שדה פלונית.

דף קנ.
35. מדוע אין כותבים פרוזבול אא"כ יש ללוה קרקע? (עי' בדף ותמצא סיבה נוספת)
36. מי שאין לו קרקע - האם אומר וידוי מעשרות "ואת האדמה אשר נתת לנו"? מדוע?
37. מההוא שיעור החיוב בראשית הגז?
38. לענין מה הוקשו עבדים לקרקעות, ולענין מה איבעיא לן האם דינם כמטלטלי?
39. מה דין הכותב כל נכסיו לעבדו, ושייר מטלטלין כל שהוא? מדוע?
40. אשה המבריחה נכסיה מבעלה, האם קנה לוקח:
א. כשכתב לו כל נכסיה.
ב. כתבה לו מקצת נכסיה.
41. בשטר מברחת היכא שלא קנה הלוקח - האם הבעל קנה, ומדוע?

דף קנא.
42. המקדיש נכסיו - מה דין הבהמות? (זכרים ונקבות)
43. מה הם צדדי הספק בשאלה אם ספק תורה נקרא נכסי?
44. מה היתה סברת רב ביבי בר אביי לגבי שטר מבחרת (באיזה אופן קנה, ובאיזה אופן לא קנה, ומדוע)?
45. באיזה אופן מודה מ"ד מברחת קני, שלא קנה? ברשות מי הנכסים?

דף קנב.
46. מתנת שכיב מרע שכתב בה קנין אליבא דרב - איזה כח של מתנת בריא יש בה ואיזה כח של מתנת שכיב מרע?
47. מה דין מתנת שכיב מרע:
א. בשטר שכתוב בו קנין?
ב. שטר שאין כתוב בו קנין?
ג. בקנין ללא שטר?
ד. באמר כתבו ותנו מנה לפלוני?
48. מה הדין לפי שמואל במתנת שכיב מרע כאשר עשו קנין וייפו את כחו "קנינא מוסיף על מתנתא דא" -
א. כשמת.
ב. כשעמד.
49. שכיב מרע שכתב שטר ומסרו למקבל המתנה - האם יכול לחזור בו?

דף קנה.
50. מאיזה גיל יכול אדם למכור בנכסי אביו:
א. כשהוא יודע בטיב משא ומתן יפה
ב. אינו יודע יפה
ג. מכירת מטלטלין
ד. מכירת קרקעות שלו שלא ירש מאביו.
51. מי שלא הביא ב' שערות מאיזה גיל נחשב כסריס:
א. כשהבא סימני סריס.
ב. כשלא הביא סימני סריס.