רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק ראשון דפים ב-ד
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ב-ד מסכת בבא קמא

דף ב
1. "ארבעה אבות נזיקין": א. מדוע דוקא לנזקים אלו קוראים "אב"? ב. לפי איזה סדר מנו את אבות הנזיקין במשנתנו?
2. "לא הרי השור כהרי המבעה": במה שונה "לא הרי" זה משאר "לא הרי" שבש"ס?
3. האם "כח אחר מעורב בו" זו סברא לקולא או לחומרא? הוכח!
4. האם עונשין ממון מן הדין? הוכח!
5. לענין אלו אבות אמרו #תולדותיהן כיוצא בהן#, באיזה ענין #תולדותיהן לאו כיוצא בהן#, ובאיזה ענין הסתפקו בסוגיתנו?
6. העושה תולדה בשבת – האם צריך להתרות בו משום האב?
7. אלו מלאכות היו במשכן, ואינן נחשבות #אב מלאכה#, ומדוע?

דף ג.
8. "לא מכליא קרנא" – הסבר לפי רש"י ולפי תוס'!
9. מה היה הלימוד חסר אילו התורה היתה כותבת רק "ושלח" או רק "וביער"?
10. "לקולא ולחומרא – לחומרא מקשינן" – האם כלל זה נובע מספק או שהוא בתורת ודאי? מה היא הנפקא מינה?
11. מה היא הגדרת "שן", ומה הן תולדותיה?
12. מה היא הגדרת "רגל", ומה הן תולדותיה?
13. בור ט' הוא אב לנזקין – מה המקור לכך בפסוק, לפי רש"י, לפי תוס' ולפי הירושלמי?
14. מה היא הגדרת בור, ומה הן תולדותיו?
15. אבנו סכינו ומשאו, שלא הפקירם, והניחם ברה"ר – מדין מה הוא חייב על נזקיהם? (ב. האם הוא חייב על כלים שהוזקו בהם?).

דף ד.
16. א. מה הוא המקור לכך שעבד ואמה שהזיקו אין בעליהן חייבים לשלם?ב. מה היא סיבת הפטור כשהתכוונו להזיק וכשלא התכוונו?
17. במה שן חמורה מקרן, ובמה קרן חמורה משן?
18. לפי המסקנה אליבא דשמואל – מה הוא "שור" שנאמר במשנה, ומה הוא "מבעה"?
19. מדוע, לפי שמואל, לא נשנתה קרן במשנתנו?
20. מים תבעה אש: מה פירוש הפסוק? מה הוא הנושא, ומה הוא המושא? מניין?
21. מדוע התנא של משנתנו לא שנה את תשעה האבות ששנה רב אושעיא?
22. מה הוא ההבדל בין "מבעה" שנשנה במשנתנו לבין תשעת האבות של רב אושעיא?
23. מדוע רב אושעיא לא שנה את את אחד עשר האבות שהוסיף ר' חייא?
24. עדים שהעידו על אדם שחייב ממון, ושילם, ואח"כ הוזמו – האם נענשים ב"כאשר זמם" או אמרינן "כאשר זמם ולא כאשר עשה"? נמק!