רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית וירא פרשת וירא ב'
ממוצע הציונים עד כה: 67%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת וירא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "והנה שלשה אנשים" מה למדנו מכך שבכל הפרשה מזכיר המלאכים בלשון רבים (וכל אחד היה לו תפקיד) ובבשורה נאמר ויאמר לשון יחיד? (ברש"י)
א. ששניים מהם יצאו מהאוהל והלכו כבר.
ב. שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות.
ג. למדנו דרך ארץ שאין לדבר שני בני-אדם אל אחד.
ד. לומר לך שכולם באחוה ושלום וכולם כאחד הם.

2. "ויאמר אד' אם נא" האם שם זה הוא קדש או חול? (ברש"י)
א. קדש.
ב. חול.
ג. מחלוקת.
ד. אי אפשר לדעת.

3. "ורחצו רגליכם" מדוע הקפיד אברהם על רחיצת רגליים קודם שהכניס המלאכים לביתו? (ברש"י)
א. שהיה בית אברהם נקי ביותר.
ב. חשב שהם ערבים המשתחוים לאבק שברגליהם והקפיד שלא להכניס ע"ז לביתו.
ג. שהאכילה תהיה נעימה יותר.
ד. להעביר טומאת הרגליים.

4. "כעת חיה" מתי היתה בשורת יצחק ומתי נולד? (ברש"י)
א. הבשורה היתה בפסח ונולד בסוכות.
ב. הבשורה היתה בשבועות ונולד בפסח.
ג. הבשורה היתה בפורים ונולד בחנוכה.
ד. הבשורה היתה בפסח ונולד בפסח.

5. "וישקפו על פני סדם" איזו השקפה אחת לטובה ישנה במקרא? (לדעת הבאר בשדה הכונה בכל התנ"ך ומה שנראה מפסוקים אחדים שהם לטובה פתרונן לרעה) (ברש"י)
א. "וצדק משמיים נשקף" תהילים פה' 12.
ב. "מי זאת הנשקפה כמו שחר" שה"ש ו' 10.
ג. "וישקף ארונה וירא את המלך" ש"ב כד' 20.
ד. "השקיפה ממעון קדשך" דברים כו' 15.

6. "הבאה אלי" מדוע יש פַּסֵק בין "עשו" | ל"כלה"?(ברש"י)
א. שאין הכליון מוחלט עדיין, שאם לא יעמדו במרדם יפרע מהם ביסורים ולא יכלה אותם.
ב. לומר שנחתם כבר דינם ולא יצליחו לעשות הפסק למנוע הכליון שהוא כבר עשוי.נוי נפש.
ג. שאין הכליון על מה שעשו אלא על מה שיעשו בעתיד כעין בן סורר ומורה.
ד.

7. "חלִלה לך מעשֹת כדבר הזה" על איזה חילול מדובר? (פשט הכתוב ורש"י)
א. אם לא ניצולים הרשעים בעבור הצדיקים יש חילול ה'.
ב. אם לא ניצולים הצדיקים יש חילול ה'.
ג. אם לא ניצולים הרשעים יש חילול בדבר שיגידו שאינו מאריך אפו.
ד.

8. "ויאמרו לא כי ברחוב נלין" מה למדנו מסרובם של המלאכים? (ברש"י)
א. שמלאכי רחמים היו שלא רצו לסכן את לוט.
ב. למדנו שאין המלאך צריך לבית כדי ללון.
ג. שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול שלאברהם אמרו מיד כן תעשה כאשר דברת.
ד. שאין המלאכים אוהבי תענוגות.

9. "ויתמהמה" מדוע? (ברש"י)
א. רצה לעשות מסירות נפש ולהשאר בסדום אולי תנצל העיר.
ב. הלך שוב אל חתניו לשכנעם לצאת.
ג. כדי להציל את ממונו.
ד. אף לוט היה חסר אמנה ולא יצא עד שהתחילה לרדת גופרית מן השמיים.

10. "…לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה…" מה פרושו? (ברש"י)
א. איני יכול לטפס על ההרים וירא אני שמא אפגע מהגופרית.
ב. איני יכול לילך אצל אברהם שנקרא הר, ששם אני נחשב לרשע מפני צדקותו של אברהם.
ג. איני יכול להמלט אצל עוג מלך הבשן שמא אלמד ממעשיו.
ד. שחשש שבאויר ההרים הדליל יקשה עליו לנשום וח"ו...

11. "העיר הזאת קרבה" כמה שנים יש משנת מות פלג (שאז התפלגו האנשים והתחילו להתישב) עד להפיכת סדום? (ברש"י)
א. 52
ב. 62
ג. 152
ד. 320

12. "ויהפך את הערים" כמה ערים נהפכו? (ברש"י)
א. ארבע.
ב. חמש.
ג. שלוש.
ד. שש.

13. "גם הִוא אמרה אחי הוא" את מי עוד שאל אבימלך? (רש"י ושפ"ח אות מ')
א. את השדים והרוחות.
ב. את העבדים, הגָמלים והחמָרים של שרה.
ג. את החמורים והגמלים (ע"י כישוף).
ד. שאל באובות ובידעונים.

14. "רק אין יראת אלקים" איך ידע אברהם שאין יראת אלוקים במקום? (ברש"י)
א. אברהם אבינו נביא היה.
ב. מכיר היה בחכמת הפנים וראה שאין בהם יראת שמיים.
ג. שהיה להם לשאלו על עסקי אכילה ושתיה הרי בא להתאכסן שם והם שאלוהו על עסקי אשתו.
ד. ששאלוהו על עסקי אכילה ושתיה וראה שכולם בעלי תאוה בלי יראת שמיים.

15. "וה' פקד את שרה" מדוע נסמכה פרשה זו לתפילתו של אברהם? (ברש"י קרא היטב)
א. שהרוצה שיולדו לו בנים צריך להתפלל על דבר זה.
ב. כל המרחם על הבריות הוין לו בנים תלמידי חכמים כיצחק.
ג. כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה, לכן נפקדה שרה קודם שנתרפא אבימלך.
ד. כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר אמנם חברו יענה תחילה ברם מיד לאחריו הוא יקבל מבוקשו לכן נסמכה פקידת שרה שהיתה לאחר שנרפא אבימלך.

16. "משתה גדול" מדוע נקרא גדול? (ברש"י)
א. שהרבה מוזמנים היו שם.
ב. על שם אברהם שלו הגדולה שהוא החסד (ליודעי ח"ן).
ג. על שם ישראל שיהיו בגדולה.
ד. שהיו שם גדולי הדור, שם, עבר ואבימלך.

17. "...לחם וחמת מים ויתן אל הגר" מדוע לא כסף וזהב? (ברש"י)
א. לא רצה אברהם להכביד עליהם במסע.
ב. לפי שהיה שונאו על שיצא לתרבות רעה.
ג. חשב אברהם שישמעאל יתקלקל יותר ע"י הכסף והזהב.
ד. לא היו זקוקים לזהב וכסף שהרי היתה בת מלכים וחזרה לאביה.

18. מה דרך החולים לעשות (ברש"י)?
א. לילל ולגנוח על כאבים.
ב. לישון הרבה.
ג. לשתות הרבה.
ד. לאכול הרבה.

19. "את קול הנער" מה מלמדנו?
א. שצריך החולה להוציא קולו כדי שתשמע תפילתו.
ב. שצריך להתפלל בתמימות כנער קטן.
ג. שיפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו.
ד. את לרבות בכיה שצריכה להיות עם הקול.

20. "ולניני ולנכדי" עד מתי רחמי האב על הבן? (ברש"י)
א. עד הנכד.
ב. עד הנין (של ימינו).
ג. עד הבן.
ד. עד ששה דורות.

21. "כי חפרתי את הבאר" כיצד הוכח למי שייכת הבאר שהיתה עליה מריבה? (ברש"י)
א. אמרו כל מי שיתראה על הבאר ויעלו המים לקראתו שלו היא ועלו לקראת אברהם.
ב. אמרו מי שיצוף מטבע שלו על המים הבאר שלו וצף המטבע של אברהם.
ג. אמרו מי שיתפלל וירדו גשמים וימלאו הבאר היא שלו ואברהם התפלל וירדו גשמים ומלאו הבור.
ד.

22. "ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים" כמה זמן גר שם אברהם? (ברש"י)
א. 12 שנה.
ב. 43 שנה.
ג. 25 שנה.
ד. 26 שנה.

23. "את שני נעריו" מדוע לקח שניים דוקא? (ברש"י)
א. שלא ינזקו ע"י שדים.
ב. שאם יחלה אחד מהם יהיה השני עמו.
ג. שאין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא 2 אנשים שאם יצטרך האחד לנקביו יהיה השני עמו.
ד. שניים לאו דוקא אלא אפשר אחד או שלוש וכד'.

24. "והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו" מי סבך את האיל באילנות?
א. המלאך, שלא יברח האיל.
ב. השטן, שלא רצה שיגיע אל אברהם.
ג. אליעזר.
ד. אברהם

25. "אחרי הדברים האלה" הרהורי דברים שהיו ע"י העקדה, באלו הרהורים מדובר?
א. שהרהר אברהם ואמר שמא פגם יש בי שלא נתקבל יצחק כקרבן.
ב. שלקח קרניו של האיל והיה מהרהר היכן יחביאם.
ג. שלקח עורו של האיל והרהר איזו תופרת תוכל לעשותו כבגד ליצחק.
ד. שהיה מהרהר ואומר אילו היה בני שחוט היה הולך בלא בנים, היה לי להשיאו אשה מבנות ענר, אשכול וממרא.