רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מנחות מבחן דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 58%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מנחות, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לתנא דמתני' מה הדין באומר הריני קומץ מחבת לשם מרחשת? (ב:)
א. לכו"ע פסולה
ב. לכו"ע כשירה אלא שלא עלתה לבעלים לשם חובה
ג. לכו"ע כשירה ועלתה לבעלים לשם חובה.
ד. לרב אשי עלתה לבעלים לשם חובה ולרבא ורבה לא עלתה לשם חובה.

2. אמר הרי עלי במחבת והביא במרחשת האם יצא ידי נדרו? (ג.)
א. לכו"ע יצא ידי נדרו
ב. לכו"ע לא יצא ידי נדרו
ג. מחלוקת: לרבנן לא יצא ולר' שמעון יצא
ד. איבעיא דלא איפשטא

3. מנלן דמנחת סוטה שנקמצה שלא לשמה פסולה - למסקנא? (ד.)
א. דכ' בה "היא" - ולא שבאה שלא לשמה
ב. דילפי' גז"ש עון עון מחטאת
ג. מסברא משום דסוטה חמירא דמשום אשת איש נגעו בה.
ד. משום דבאה על חטא והרי היא כחטאת, ובחטאת כ' "היא".

4. האם מצינו מכשירים שבאים לאחר מיתה? (ד:)
א. בכל גווני אין מכשירים באים לאחר מיתה.
ב. בכל גווני מכשירים באים לאחר מיתה.
ג. תלוי: אם יש לו יורשים יביאו לאחר מיתה ואם לאו אינם באים
ד. במקום שיש רק מכשיר אחד אינו בא ואם יש כמה מכשירים בא לאחר מיתה

5. קסבר ר"ל אין מחוסר זמן לבו ביום - מה הכוונה? (ה. רש"י ד"ה אין)
א. כיון שביום זה יקריבו העומר הרי כבר מתחילת היום ליכא איסור חדש
ב. כיון שיהי' החדש מותר ביום זה הרי מותר להקריבו קודם ההיתר ביום זה
ג. איסור שתלוי בזמן כגון חדש אינו אסור למזבח כלל
ד. כיון שזמן הקרבת העומר הוא דוקא ביום זה מותר אף כשאסור משום חדש.

6. בהמה שנטרפה ולבסוף הקדישה מנלן דאסורה למזבח? (ו.)
א. מדכ' ממשקה ישראל - מן המותר לישראל
ב. מדכ' מן הבקר - להוציא את הטריפה
ג. מדכ' במעשר בהמה כל אשר יעבור פרט לטריפה וילפי' שאר קדשים בגז"ש.
ד. משום דהוה מצוה הבאה בעבירה

7. לבן בתירא דס"ל דיחזיר ויחזור ויקמוץ בימין מה הדין בקמץ וקידש בשמאל? (ו:)
א. מחלוקת: לחד מ"ד פסול ולחד מ"ד יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין
ב. לכו"ע פסול
ג. לכו"ע יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין.
ד. לכו"ע לא נפסלה - אך יביא מנחה אחרת לצאת ידי חובתו

8. האם קומצין ומקדשין קומץ בכלי שע"ג קרקע למסקנא? (ז.:)
א. קומצין ומקדשין קומץ בכלי שע"ג קרקע
ב. אין קומצין ומקדשין קומץ בכלי שע"ג קרקע
ג. איבעיא דלא איפשטא
ד. תלוי: קומצין מכלי שע"ג קרקע ואין מקדשין קומץ בכלי שע"ג קרקע

9. האם מותר לכתחילה לקדש עשירית האיפה לחצאין בב' כלים? (ח.)
א. מחלוקת: לר' יוחנן אסור ולר' אלעזר מותר לכתחילה
ב. לכו"ע אסור לכתחילה
ג. לכו"ע מותר לכתחילה
ד. תלוי: אם יש בכל כלי חצי מותר ואם יש בכלי א' רוב ובשני מיעוט אסור

10. וקמץ משם ממקום שרגלי הזר עומדות - מה נלמד מכאן למסקנא? (ח:)
א. שמנחה אינה טעונה צפון ויכול לעמוד בכל העזרה
ב. שמנחה שקמצה בהיכל פסולה
ג. שמנחה טעונה מזרח שמשם מגיע הזר לעזרה
ד. שצריך הכהן לקבל המנחה בידיו מהזר שהתנדב אותה

11. מנחה שבללה זר מה דינה? (ט.)
א. לכו"ע פסולה
ב. לכו"ע כשירה
ג. מחלוקת: לר' יוחנן פסולה ולר"ל כשירה
ד. תלוי: בללה הזר בחוץ פסולה בללה בפנים כשירה

12. מקום שנאמר בו "כהונה" האם צריך להיות בימין? (י.)
א. לכו"ע צריך ימין
ב. לכו"ע אין צריך ימין
ג. מחלוקת: לחד מ"ד צריך ימין ולר' שמעון אין צריך ימין.
ד. לכו"ע לכתחילה צריך ימין ואם עשה בשמאל כשר

13. מנחה שעירב בה שמן דחולין או דחבירתה מה דינה? (יא.)
א. תלוי: שמן דחולין פסולה שמן דחבירתה כשירה
ב. אם שמן דידה הוי רוב כשירה ואם לאו פסולה.
ג. כשירה
ד. פסולה

14. ריבה לבונתה מה דינה? (יא:)
א. הפריש לה קומץ וחצי פסולה פחות מזה כשירה
ב. הפריש לה ב' קמצין פסולה פחות מזה כשירה
ג. בכל גווני כשירה
ד. בכל גווני פסולה

15. זריקה מועלת ליוצא - מה הכוונה? (יב.)
א. שאם יצא הבשר חוץ לקלעים ונזרק דמו הרי מתירו מאיסור מעילה
ב. שאם יצא הבשר חוץ לקלעים ונזרק דמו הרי מתירו באכילה
ג. בשר שיצא חוץ לקלעים אין מועלין בו ואם נזרק דמו מועלין בו.
ד. בשר שיצא חוץ לקלעים מותר באכילה ואם נזרק דמו אסור באכילה

16. חישב לאכל ולאכול דבר שאין דרכו לאכול האם מצטרף לפיגול לתנא דמתני'? (יב: יג.)
א. לכו"ע מצטרף אליבא דתנא דמתני' ואין בו כרת
ב. לר' ירמי' ס"ל לתנא דמתני' דמצטרף ולאביי ס"ל דאין מצטרף
ג. לכו"ע מצטרף אליבא דתנא דמתני' ויש בו כרת
ד. לכו"ע אין מצטרף כלל אליבא דתנא דמתני'

17. להקטיר לבונתה למחר פסול ואין בו כרת - מה הטעם למסקנא? (יג.:)
א. משום דלבונה אינה מעיקר המנחה ולא נאמרו בה דיני פיגול
ב. משום דאין מפגלין בחצי מתיר
ג. משום דאין מתיר מפגל את המתיר
ד. משום דפיגול במנחה חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו בקומץ אין בלבונה לא

18. מדוע נחשבים שחיטה וזריקה למתירים? (יד: רש"י ד"ה בשעת)
א. שחיטה משום דמקדש לדם ובא לקדש כבא להתיר וזריקה משום דמתרת הבשר
ב. שחיטה משום דמתרת הבשר מאיסור אבר מן החי וזריקה מתרת הבשר לכהנים
ג. שחיטה מתרת הבשר לכהנים וזריקה מכפרת
ד. שחיטה מכפרת וזריקה מכפרת

19. מעשה בא' שזרע כרמו של חבירו וכו' והתירו הגפנים - מה טעם ההיתר? (טו:)
א. משום שבדקו ומצאו שלא הי' קרוב כ"כ כדי לאסור הגפנים
ב. דבמקום שאין האיסור אלא מדרבנן נאסרים רק הזרעים ולא הגפנים
ג. משום דכל איסור כלאים הוא רק שהזרעים נאסרים
ד. דאין האיסור שם אלא מדרבנן ומשו"ה קנסו רק בעל הזרעים דעבד איסורא.

20. פיגל בהולכת הקומץ האם איכא עונש כרת באכילת המנחה? (טז:)
א. לכו"ע חייב כרת
ב. לכו"ע פטור מכרת
ג. לר' יוחנן חייב כרת - ולר"ל לר' מאיר חייב ולרבנן פטור
ד. לכו"ע מחלוקת: לר' מאיר חייב כרת ולרבנן פטור מכרת