רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מנחות מבחן דפים י"ז-ל"א
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מנחות, דפים י"ז-ל"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. הקומץ את המנחה דבר שאין דרכו לאכול ר' אליעזר פוסל - מה הטעם? (יז.: ורש"י ד"ה והכא)
א. לכו"ע ילפי' מקרא ואם האכל יאכל
ב. לחד מ"ד מ"ואם האכל יאכל" ולחד מ"ד גזירה משום דבר שדרכו לאכול
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. משום דאף דבר שאין דרכו לאכול אם אכלו הרי המנחה כשירה

2. לא יצק לא בלל וכו' כשירה - מה הכוונה? (יח.:)
א. לא יצק כהן אלא זר, לא בלל כלל
ב. לא יצק כהן אלא זר, לא בלל כהן אלא זר
ג. לא יצק כלל, לא בלל כלל.
ד. לא יצק כשיעור ולא בלל כשיעור

3. מקום שנאמר בו תורה או חוקה האם הוא לעיכובא? (יט.)
א. בין חוקה בלבד ובין תורה בלבד הרי הוא לעיכובא
ב. בין חוקה בלבד ובין תורה בלבד אינו לעיכובא.
ג. בקדשים חוקה בלבד או תורה בלבד אינו לעיכובא ובכל התורה לעיכובא
ד. חוקה בלבד לעיכובא, תורה בלבד אינו לעיכובא

4. שומע אני אפי' עצים ודם שנקראו קרבן - היכן נקראו קרבן? (כ. רש"י ד"ה עצים)
א. עצים משום דא"א להקריב בלי עצים, ודם משום דכ' דם הוא הנפש
ב. עצים דכ' והגורלות הפלונו על קרבן העצים, ודם משום דהוא עיקר הזבח
ג. עצים משום דהוקשו לדם, ודם משום דהוא עיקר הזבח
ד. הלכה למשה מסיני שנקראו קרבן

5. אמאי בעי' קרא למעוטי דם ממלח הא כיון שמלחו נפק מתורת דם? (כא.)
א. הא דנפק מתורת דם הוא רק לענין איסור אכילת דם ולא לענין קדשים
ב. אי לאו דמיעט קרא דם ממלח הי' הדין דאף אחר מליחה לא נפק מתורת דם
ג. הא דממעטי' דם ממלח הוא ממשהו מלח דבכה"ג לא נפק מתורת דם.
ד. האי מ"ד דבעי קרא למעוטי דם ממלח ס"ל דדם שמלחו לא נפק מתורת דם.

6. האם מותר לכהן ליקח מלח של קודש למלוח בשר חטאות ואשמות שהגיע לחלקו? (כא:)
א. קרבנות שהביא הכהן מותר לו למלוח וקרבנות שהביא ישראל אסור
ב. חטאות מותר ואשמות אסור
ג. בכל גווני אסור
ד. בכל גווני מותר

7. עצים ונסכים האם צריך להביאן מביתו או באין משל ציבור? (כב.)
א. עצים משל ציבור, ונסכים יביא מביתו
ב. שניהם צריך להביא מביתו
ג. שניהם משל ציבור
ד. שניהם יביא מביתו ואם אין לו יביא משל ציבור

8. כזית נבילה האם מטמא במגע? (כג.)
א. בכל גווני אינו מטמא
ב. בכל גווני מטמא.
ג. ראוי לגר מטמא, אין ראוי לגר אינו מטמא
ד. נבילת חולין אינו מטמא, נבילת קדשים מטמא

9. צירוף כלי וחיבור מים האם מועיל צירוף בכלי אף לענין מה שבחוץ? (כד.)
א. מועיל לטמא אף מה שבחוץ
ב. איבעיא דלא איפשטא
ג. אינו מועיל לטמא מה שבחוץ
ד. אם חיבור המים ע"י ניצוק מטמא מה שבחוץ, ע"י צינור אינו מטמא

10. מנ"ל דאין הציץ מרצה על עוון יוצא? (כה.)
א. משום דכ' לרצון להם לפני ה' עוון דלפני ה' אין, עוון דיוצא לא
ב. משום דילפי' יוצא מנותר ובנותר כ' לא ירצה
ג. משום דכ' את עוון הקדשים ויוצא אינו בכלל קדשים
ד. משום דלא מצינו ביוצא שהותר מכללו

11. הציץ מרצה על אכילות - מה הכוונה? (כה:)
א. שציץ מרצה על טומאת דם בקרבנות שנאכלים
ב. שציץ מרצה על אכילת קדשים שלא בזמנם
ג. שציץ מרצה אף על טומאת בשר ושיירי מנחה שנאכלים
ד. שציץ מרצה על אכילת קדשים קלים מחוץ לעיר

12. קומץ שלא קידשו בכלי שרת והקטירו בשמאל מה דינו? (כו.:)
א. לכו"ע פסול
ב. לכו"ע כשר
ג. מחלוקת: לר' יהודה כשר ולר' נחמן פסול
ד. מחלוקת: לר' יהודה ורב נחמן כשר ולרב ינאי פסול

13. לולב שלא אגדו מה דינו ומדוע? (כז.)
א. לכו"ע כשר כיון דכל דין אגידת לולב ילפי' מ"ואנוהו" ואינו לעיכובא.
ב. לר' יהודה פסול דיליף מאגודת אזוב ולרבנן כשר דהוי מדין "ואנוהו".
ג. לכו"ע פסול משום דילפי' מאגודת אזוב
ד. לכו"ע כשר משום דילפי' מאגודת אזוב והתם נמי לא הוי אלא לכתחילה

14. נכנס מ"בית לפרוכת" או אל "פני הכפורת" - מה הכוונה? (כז: רש"י ד"ה מבית)
א. מבית לפרוכת שנכנס להיכל, פני הכפורת שנכנס לפני ולפנים
ב. מבית לפרוכת שעמד במקום אמה טרקסין, פני הכפורת שנכנס לפני ולפנים
ג. מבית לפרוכת שהגיע עד אמה טרקסין, פני הכפורת שנכנס לאמה טרקסין
ד. מבית לפרוכת שנכנס לפני ולפנים, פני הכפורת שהלך עד לפני הארון

15. מצורע שהזו עליו שלא לשמה מה דינו למסקנא? (כח.)
א. כשר ועלו לבעלים לשם חובה.
ב. פסול ואין שיירי הלוג נאכלים ולא עלו לבעלים לשם חובה.
ג. שיירי הלוג מותרים באכילה ולא עלו לבעלים לשם חובה
ד. עלו לבעלים לשם חובה ואין שיירי הלוג מותרים באכילה

16. שירדו מעשי' ממקום טהרה - מה הכוונה? (כט.)
א. שהראהו הקב"ה למשה מנורה ועשה כנגדה.
ב. שבעשיית המנורה נזהרו שיהו המתכות טהורים.
ג. שבעשיית המנורה נזהרו העושים להיות טהורים
ד. שהמנורה שהיתה במשכן ירדה מן השמים.

17. מפני מה נברא העוה"ז בה"י שכל הרוצה לצאת יצא - מה הכוונה? (כט: רש"י ד"ה שכל)
א. שכל הרוצה לצאת ממנו דהיינו שאינו אוכל ושותה הרי הוא מת
ב. שכל הבא ליטהר מסייעין אותו.
ג. שכל הרוצה לצאת ממנו לתרבות רעה יוצא
ד. שכל הרוצה לזכות בשכר עוה"ב הרי הדבר מסור בידו

18. הלוקח ספר תורה מן השוק - מה הכוונה? (ל.)
א. שקנה ס"ת ולא הוא עצמו כתבו
ב. שקנה ס"ת ולא הגיהו מחסירות ויתירות
ג. שגנב ס"ת.
ד. שמצא ס"ת בשוק ולא קיים בו השבת אבידה

19. בן פקועה עד איזה זמן ניתר בשחיטת אמו? (ל:)
א. . רק ביום לידתו
ב. אפי' בן ה' שנים ויותר
ג. עד שיתמלא לו שנה.
ד. עד ז' ימים מלידתו.

20. שמן שנטמא בשני לטומאה מה דינו? (לא.)
א. לכו"ע הרי הוא שלישי לטומאה
ב. לכו"ע הרי הוא ראשון לטומאה
ג. מחלוקת: לר"מ וחכמים הוא ראשון ולר"ש שזורי הוא שלישי
ד. אבעיא דלא איפשטא