רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית חיי שרה פרשת חיי שרה א'
ממוצע הציונים עד כה: 86%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת חיי שרה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "שני חיי שרה" מה דרשו רבותינו? (ברש"י)
א. נוספו לשרה עוד שתי שנים שאמורה היתה לחיות 125 שנה.
ב. שאינה חוזרת בגלגול שני שהשלימה את כל הצריך.
ג. כולם שוים לטובה.
ד. שעשתה שינוי בחייה וזכתה למה שזכתה בזכות מעשיה.

2. "תחת ירכי" איזה מעשה צריך לעשות הנשבע? (ברש"י)
א. צריך להניח שתי ידיו על ראשו.
ב. צריך שיטול בידו חפץ של מצוה.
ג. צריך להרים ראשו כלפי מעלה.
ד. צריך לעמוד על רגל אחת בעת ההשבעה.

3. "מגמלי אדניו" כיצד היו ניכרים גמלי אברהם משאר הגמלים? (ברש"י)
א. היו גבוהים, חסונים ויפים.
ב. לכל גמל היתה דיסקית בצוארו שכתוב עליה ששיך לאברהם.
ג. כל גמל שאומרים לו שרצוננו לרכב עליך ומיד כורע, היו יודעים ששיך לאברהם איש החסד שגם הגמלים למדו ממנו.
ד. יוצאין זמומים מפני הגזל שלא ירעו בשדות אחרים.

4. "וכל טוב אדוניו בידו" מה פרושו?
א. אבן טובה נתן לו ששוה את כל הונו לתת לבני משפחת הכלה.
ב. יין ישן נושן מזמן אדם הראשון.נוי נפש.
ג. שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו כדי שיקפצו לשלוח לו ביתם.
ד. עשרה שקים של כסף וזהב

5. "וירץ העבד לקראתה" מדוע?
א. כדי לומר לה הגמיאיני מעט מים מכדך.
ב. רצה להתבונן בה היטב מקרוב לראות אם יש בה מום.
ג. רצה לראות אם פחדנית היא.
ד. שראה שעלו המים לקראתה.

6. "בקע משקלו" מה רמוז כאן?
א. רמז לשקלי ישראל בקע לגולגולת (מחצית השקל).
ב. בקיעת ים סוף.
ג. בקיעת הירדן.
ד. "ויבקע צור ויזובו מים" רמז לה שיוציאו בניה מים מן הסלע.

7. "פניתי הבית" מה היה בביתו של בתואל? (ברש"י)
א. ע"ז.
ב. גמלים וחמורים.
ג. נחשים ועקרבים.
ד. ענן קשור על האוהל.

8. "אלי לא תלך האשה" מדוע לא רצה אברהם את ביתו של אליעזר? (ברש"י)
א. שהיתה גדולה מדי בשנים בשביל יצחק.
ב. שהיתה קטנה מדי.
ג. שאליעזר בא מכנען שהוא ארור וא"ל אברהם שאין ארור מתדבק בברוך ( י"א שאליעזר הוא כנען).
ד. לא היה אברהם מכירה מספיק כדי שיקחנה ליצחק.

9. "ואשאל ואשים" מדוע שינה הסדר הרי הוא נתן תחילה ואחר כך שאל? (ברש"י)
א. הפך הדברים בלי לשים לב.
ב. שלא יתפסוהו בדבריו ויאמרו היאך נתת לה ועדיין אינך יודע מי היא.
ג. אין מוקדם ומאוחר בתורה.
ד. זה הסדר המקורי ולא שינה.

10. "ויאמר אחיה ואמה" ובתואל היכן היה?
א. צניעות היתה בו ונחבא אל הכלים.
ב. רץ לאברהם כדי לבשר לו על חתימת התנאים.
ג. קיבל ארוע מוחי והובהל לבית החולים.
ד. רצה לעכב ובא מלאך והמיתו.

11. "ונשאלה את פיה" מה למדנו מכאן? (ברש"י)
א. שהיתה רבקה חכמה גדולה ושואלים ממנה אנשים שאלות.
ב. מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה.
ג. מכאן שנמלכין בקטן.
ד. שצריך לבדוק את הבעת הפה להיכן הוא פונה שהרי לא אמרו נשאלה את רבקה.

12. מה עשתה רבקה כשידעה שיצחק הולך לקראתם? (פשט הכתוב)
א. יפתה את עצמה.
ב. לקחה צעיף והתכסתה בו.
ג. ירדה מהגמל.
ד. רכבה מהר יותר כדי שלא תעייף את יצחק.

13. "האהלה שרה אמו" מה היה באהלה של שרה כשהיתה בחיים? (ברש"י)
א. נר דלוק מערב שבת לערב שבת.
ב. ברכה מצויה בעיסה.
ג. ענן קשור על האוהל.
ד. כל התשובות נכונות.

14. "קטורה" מי היתה קטורה? (ברש"י)
א. ביתו של שם.
ב. הגר.
ג. ביתו של עבר.
ד. ביתו של אבימלך.

15. "ויקברו אותו יצחק וישמעאל" מה למדנו מכך שיצחק נכתב לפני ישמעאל הרי ישמעאל גדול ממנו? (ברש"י)
א. למדנו שיצחק צדיק ממנו.
ב. למדנו שכיבד יצחק את אביו יותר מישמעאל.
ג. למדנו שעשה ישמעאל תשובה והוליך יצחק שהיה בן הגבירה לפניו.
ד. למדנו שהתאמץ יצחק במצות הקבורה יותר מישמעאל.