רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית חיי שרה פרשת חיי שרה ב'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת חיי שרה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויהיו חיי שרה" מאיזה גיל אדם הוא בר עונשין? (ברש"י)
א. מבן 50 שנה.
ב. מבן 12 שנה.
ג. מבן 20 שנה.
ד. מבן 13 שנה.

2. "בקרית ארבע" על שם מי נקראת קרית ארבע? (ברש"י)
א. אחימן, ששי ותלמי ואביהם.
ב. עוג מלך הבשן ושלושת בניו.
ג. על שם ארבע זוגות שנקברו שם.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

3. "גר ותושב אנוכי עמכם" מדוע אמר גר ותושב? (מדרש אגדה ברש"י)
א. אם גר אני, כתיב "לא תונו את הגר", ואם תושב אני, כתיב "כתושב יהיה עמך", נהג בו כמותך.
ב. אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שא"ל הקב"ה לזרעך אתן את הארץ הזאת.
ג. בארץ הריני תושב בחו"ל אני גר.
ד. בחו"ל הריני תושב אך בארץ הריני גר.

4. "ועפרון ישב" כתיב חסר, אותו היום מנוהו שוטר עליהם, מדוע?
א. שרבו הגנבים והיה צורך דחוף בשוטרים.
ב. שהיתה התקהלות גדולה בהלויתה של שרה והיה צורך בשוטרים נוספים.
ג. מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו, עלה לגדולה.
ד. מפני חשיבותה של שרה.

5. "ואשר נשבע לי" היכן נשבע לו? (ברש"י)
א. באלון מורה שבנה שם מזבח.
ב. כששכן אצל אשכול.
ג. בעקדת יצחק.
ד. בברית בין הבתרים.

6. "ונקית משבעתי" אם לא תתרצה האשה (המיועדת ליצחק) לבוא לארץ כנען מהיכן יקח אליעזר אשה ליצחק? (ברש"י)
א. מבנות עשו.
ב. מבנות ענר אשכול וממרא.
ג. מבנות כנען.
ד. ממשפחת אבימלך מלך גרר.

7. "ושני צמידים...עשרה זהב משקלם" למה רומזים? (ברש"י)
א. משה ואהרון ועשרת הדברות.
ב. יהודה ובנימין שהיו יחד, ועשרת השבטים.
ג. שני לוחות מצומדות ועשרת הדברות שבהם.
ד. עשו ויעקב, ליעקב חמשה חומשי תורה ולעשו 5 תועבות שעשה ביום שמת אברהם.

8. "בת בתואל" איזה דבר משבעת הדברים המוזכרים בחכם נעשה בפרשה? (ברש"י)
א. אינו נכנס לתוך דברי חברו.
ב. שואל כענין ומשיב כהלכה.
ג. אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.
ד. מודה על האמת.

9. "אלי לא תלך האשה" מדוע כתוב בלא ו'? (ברש"י)
א. שהיה מתפלל לשמים שלא תלך האשה אחריו ויתן ביתו ליצחק.
ב. שהיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו.
ג. שאמר אליעזר עלי ועל צוארי (א' ע' מתחלפות) אם לא תרצה האשה לבוא הריני מביאה בכח.
ד. שהיה אליעזר ענו ואמר אולי לא תרצה האשה לבוא עם אחד בזוי כמוני ואלי הכונה איתי.

10. "ואפנה על ימין או על שמאל" מי הם הימין ומי השמאל?
א. ימין ישמעאל ושמאל לוט.
ב. ימין לוט ושמאל ישמעאל.
ג. ימין עשו ושמאל ישמעאל.
ד. ימין ענר ואשכול ושמאל ממרא.

11. "ויען לבן" כיצד ידענו שהיה לבן רשע? (ברש"י)
א. שהיתה ע"ז בביתו.
ב. שכתוב "וירץ לבן" כתב רש"י למה רץ ועל מה רץ…עיניו נתן בממון.
ג. שרצה להזיק לאליעזר כדאיתא בזוהר.
ד. שקפץ להשיב לפני אביו.

12. "תשב הנערָ אתנו ימים או עשור" כמה זמן הוא? (ברש"י)
א. ימים 12 יום, עשור 10 ימים.
ב. ימים 12 חודש, עשור 10 חודשים.
ג. ימים 12 יום, עשור 10 חודשים.
ד. ימים 30 יום, עשור 300 ימים.

13. "ויצחק בא מבוא באר לחי רואי" מה עשה שם יצחק? (ברש"י)
א. חזר מהעקדה.
ב. הלך לבקר את ישמעאל.
ג. הלך להביא את הגר לאברהם אביו שישאנה.
ד. הלך למכור את הבאר שרבו עליה.

14. "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק" מה נתן לו (ברש"י)?
א. את כל רכושו.
ב. ארץ ישראל.
ג. ברכה (לברך אחרים).
ד. העולם הבא.

15. "הפילגשים" מה הוא ההבדל בין פילגש לאשה? (ברש"י)
א. בנשים מקדש בטבעת ובפילגש בכלי חרס.
ב. בנשים אומר הרי את מקודשת לי ובפילגש אין אומר הרי.
ג. נשים בכתובה פילגשים בלא כתובה.
ד. נשים בלא כתובה פילגשים עם כתובה.

16. "ולבני הפילגשים...נתן אברהם מתנות" אלו מתנות נתן? (ברש"י)
א. שם טומאה מסר להם.
ב. 270 חמורים, 370 גמלים, 920 צאן.
ג. מה שניתן לו אודות שרה ושאר מתנות שנתנו לו הכל נתן להם שלא רצה להנות מהם.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

17. "ויהי אחרי מות אברהם ויברך" מדוע לא ברך אברהם את יצחק? (ברש"י)
א. שלא היה צריך לברכות שהיה מבורך.
ב. כיוון שיצא ממנו ישמעאל.
ג. כיוון שאברהם חסד ויצחק גבורה אינו יכול לברכו.
ד. מפני שצפה את עשו יוצא מיצחק.

18. "ואלה שני חיי ישמעאל" מתי מת ישמעאל? (ברש"י)
א. כשפרש יעקב מאביו.
ב. כשחזר יעקב מלבן.
ג. חמש שנים לפני שחזר יעקב מלבן.
ד. שבע שנים לאחר שפרש יעקב מאביו.

19. "ויגוע" אצל מי נאמרה גויעה? (ברש"י)
א. רשעים.
ב. צדיקים.
ג. פשוטי העם.
ד. הנזהרים מגזל.

20. "על פני כל אחיו נפל" מתי נפל ישמעאל? (ברש"י)
א. כשמת יצחק.
ב. כשמת אברהם.
ג. כשמתה הגר.
ד. כשמת עשו.