רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים משנה מסכת ברכות
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משניות מסכת ברכות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מהם שלשת הדעות בעניין סוף זמן קריאת שמע של ערבית?
א. ר"א - אשמורה ראשונה ; חכמים - חצות ; ר"ג - עד שיעלה עמוד השחר.
ב. ר"א - צאת הכוכבים; ;חכמים - חצות ; ר"ג - אשמורה שניה.
ג. אין מחלוקת: חכמים אומרים עד שיעלה עמוד השחר.
ד. ר"א - אשמורה שלישית ; חכמים - חצות; ר"ג - עד סוף אשמורה ראשונה.

2. מה לומדים ממעשה בניו של רבן גמליאל?
א. המעשה הובא דרך אגב ללמד שדברי חכמים רק גזרה ולא מעיקר הדין.
ב. ללמד שקריאת שמע זמנה כל היממה.
ג. ללמד שכל מצוות הלילה הם עד עמוד השחר אלא שחכמים עשו סייג עד חצות.
ד. ללמד שפטורים מקריאת שמע בבית המשתה.

3. איזוהי שעה מוקדמת יותר?
א. משיכיר בין תכלת לכרתי.
ב. משיכיר בין תכלת ללבן.
ג. שלש שעות.
ד. הנץ החמה.

4. האם מותר לקרוא ק"ש לאחר שלש שעות?
א. אסור מדאורייתא.
ב. מחלוקת רבי יהושע וחכמים.
ג. לכתחילה עדיף דווקא אז.
ד. מותר אך לא יוצא ידי חובת מצוות ק"ש בזמנה.

5. מה לומדים מ"ובשכבך ובקומך"?
א. ב"ש - איך לקרוא ק"ש ; ב"ה - זמן הקריאה.
ב. ב"ש - זמן ק"ש ; ב"ה איך לקרוא ק"ש.
ג. אין מחלוקת. ר"י לומד זמן קריאה.
ד. לא נמצא דיון בעניין.

6. מהו 'מקום שאמרו להאריך'?
א. קהילה שהחליטו להאריך באמירת ק"ש.
ב. האות ד' של המילה 'אחד' שחכמים אמרו להאריך בה.
ג. ברכה שפותחת וחותמת ב'ברוך'.
ד. מקום בתפילה שמדין תורה אסור להיות חפוז.

7. מה היתה דרשתו של בן זומא?
א. הזכרת יציאת מצרים בימים ובלילות.
ב. הזכרת יציאת מצרים לעתיד לבוא.
ג. הזכרת יציאת מצרים בליל הסדר.
ד. הזכרת יציאת מצרים בקידוש.

פרק ב
8. האם קריאת שמע (לפחות בפסוק ראשון) צריכה כוונה?
א. לא.
ב. מחלוקת ר"מ ור' יהודה.
ג. כן.
ד. כל התשובות נכונות.

9. מהו לשאול מפני הכבוד?
א. אמירת שלום לכל אדם.
ב. בקשת רשות לשאת דברים בתחילת נאום.
ג. אמירת 'רבותי נברך' בתחילת זימון.
ד. אמירת שלום לאביו, רבו ולכל מי שגדול ממנו בחכמה.

10. מהו להשיב מפני היראה?
א. אמירת שלום לאביו, רבו ולכל מי שגדול ממנו בחכמה.
ב. לענות שלום לאדם שירא מפניו.
ג. עניית 'יהי שם ה' וכו'' בזימון.
ד. ענייה לזימון של שר או מושל.

11. למה פרשיית 'והיה אם שמוע' קודמת לפרשיית 'ויאמר'?
א. כי זו פרשה ארוכה יותר.
ב. כי זו קודמת בתורה.
ג. כי דיניה חמורים.
ד. כי פרשיית 'והיה' נוהגת גם בלילה.

12. מה עושה כשקרא וטעה?
א. חוזר לראש פסוק שבו טעה.
ב. מעוות לא יוכל לתקון.
ג. חוזר לראש.
ד. בפעם הבאה שקורא ק"ש - קורא פעמים.

13. מה דינם של אומנים לגבי מקום ק"ש ותפילה?
א. קוראים ומתפללים במקומן.
ב. ק"ש - קורא במקומו, תפילה במקום שמיושבת שם דעתו.
ג. שווה לכל אדם.
ד. גם ק"ש וגם תפילה צריך למצוא מקום ששם מיושבת דעתו.

14. מדוע רחץ ר"ג על אף שהיה אבל על אשתו?
א. איסטניס היה, אך לאדם אחר אסור לרחוץ.
ב. למה שלא ירחץ?
ג. ערב שבת היה והותר לו.
ד. נשיא היה ורחץ משום כבוד הציבור.

פרק ג
15. מדוע אונן פטור מק"ש, תפילה ותפילין?
א. הוא לא פטור.
ב. זהו ההלכה למשה מסיני.
ג. מפני שטרוד בלקבור מתו.
ד. לא מופיע סיבת הפטור במשנה אך המפרשים מזכירים את ג'.

16. מהי השורה?
א. סדרת לבנים.
ב. מחלוקת אמוראים לגבי ההגדרה.
ג. שורת מנחמים לאחר הקבורה.
ד. ספסל הדיינים בבי"ד.

17. האם העומדים בשורה חייבים בק"ש?
א. כן.
ב. הפנימיים פטורים והחיצוניים חייבים.
ג. החיצוניים פטורים והפנימיים חייבים.
ד. לא.

18. מה הדין של בעל קרי שבאמצע התפילה נזכר בקירויו?
א. ימשיך כרגיל.
ב. יפסיק מיד.
ג. יקצר הברכות לפתיחה וחתימה בלבד.
ד. מחלוקת אם א' או ב'.

19. כמה צריך להרחיק מן הצואה לצורך ק"ש?
א. ד' אמות.
ב. ד' טפחים.
ג. לא צריך להרחיק.
ד. אסור כלל לקרוא באותו חדר או אזור.

פרק ד
20. עד מתי תפילת שחרית?
א. חצות.
ב. עד ד' שעות.
ג. עד פלג המנחה.
ד. מחלוקת אם א' או ב'.

21. עד מתי תפילת המנחה?
א. שקיעה (ערב).
ב. פלג המנחה.
ג. חצות הלילה.
ד. מחלוקת.

22. מתי זמן תפילת מוסף?
א. כל היום.
ב. עד שש שעות.
ג. מחלוקת ר"י ות"ק.
ד. כל התשובות נכונות.

23. מה עניינה של תפילת רבי נחוניא בן הקנה?
א. הודיה.
ב. תפלה שלא יארע לי תקלה.
ג. בכניסה א' ביציאה ב'.
ד. בכניסה ב' ביציאה א'

24. אליבא דר"ע מה מתפלל אדם שאין תפלתו שגורה בפיו?
א. מעין שמונה עשרה.
ב. עדיין לא משנה תפלתו.
ג. אינו מתפלל.
ד. לא מופיע דיון בעניין.

25. אדם הטרוד בדרך ואינו יכול להחזיר פניו לכיוון ירושלים מה יעשה?
א. אל יתפלל.
ב. יכוון לבו כנגד בית קדשי הקדשים.
ג. יתפלל מה ואיך שיכול.
ד. ימצא מקום שיכול לרדת מהחמור ורק שם יתפלל.

26. האם יחיד חייב להתפלל תפילת המוספין?
א. כן.
ב. לא.
ג. כשיש מנין היחיד פטור מלהתפלל.
ד. מחלוקת.

פרק ה
27. מה היה מנהג חסידים הראשונים ומדוע?
א. לשתות לפני התפילה בכדי להתפלל בנחת.
ב. לזרז תפילתם.
ג. לשהות שעה אחת לפני התפילה בכדי לכוון לבם למקום.
ד. להתפלל בנחת ובישוב הדעת.

28. היכן מזכירין גבורות גשמים?
א. בברכת אבות.
ב. בתחיית המתים.
ג. בברכת הקדושה.
ד. בחונן הדעת.

29. מדוע משתקין את האומר 'מודים מודים'?
א. כי מוסיף על התפלה.
ב. כי משנה ממטבע שטבעו חכמים.
ג. לא משתקין אותו.
ד. כי נראה כמודה לשתי אלוקות.

30. חזן המחליף חזן אחר שטעה מהיכן ממשיך התפלה?
א. מתחילת הברכה שהלה טעה.
ב. מראש התפלה.
ג. מהיכן שירצה.
ד. מאותו מקום שהלה טעה.

31. מדוע החזן לא יענה אחר הכהנים?
א. בכדי שלא תטרף דעתו.
ב. כי אינו שומע את כל הברכה.
ג. מי אמר שאינו עונה?
ד. מחלוקת בדבר.

32. מדוע אם שליח ציבור טעה - סימן רע לציבור?
א. משום שמגלגלים זכות על ידי זכאי.
ב. משום שאין מנסים אדם אלא לפי כוחו.
ג. משום ששלוחו של אדם כמותו.
ד. כי מוכח שאינו זקן ורגיל.

פרק ו
33. מה מברך על ירקות?
א. בורא פרי האדמה.
ב. בורא מיני דשאים.
ג. שהכל נהיה בדברו.
ד. מחלוקת אם א' או ב'.

34. ברך על פירות האילן בורא פרי האדמה - מה דינו?
א. לא יצא.
ב. יצא.
ג. מחלוקת.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

35. מה ברכתם של חלב וגבינה?
א. יוצר הכל.
ב. שהכל נהיה בדברו.
ג. שהכל ברא לכבודו.
ד. עושה מעשה בראשית.

36. פרי חביב או פרי משבעת המינים - מה קודם לברכה?
א. מחלוקת.
ב. פרי חביב.
ג. פרי משבעת המינים.
ד. איזה שירצה.

37. ברך על היין לפני הסעודה האם צריך לברך על יין שבתוך הסעודה (לפני ברכת המזון)?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת.
ד. רק על יין מסוג אחר של ענבים.

38. חבורה האוכלת יחד והוגש להם יין בתוך המזון - מי מברך עליו?
א. בעל הבית.
ב. רק הגברים.
ג. כל אחד לעצמו.
ד. מחלוקת.

39. מהו הכלל לגבי מזון המורכב מעיקר וטפלה?
א. כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה.
ב. כל שהוא טפל ועמו עיקר מברך על הטפל ופוטר את העיקר.
ג. שמברכים תמיד על שניהם.
ד. לא נדון הנושא.

40. מה מברכים על שתיית מים לצמאו?
א. שהכל נהיה בדברו.
ב. בורא נפשות רבות.
ג. מחלוקת אם א' או ב'.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

פרק ז
41. האם שמש שאכל כזית מצטרף לזימון?
א. לא.
ב. מחלוקת ר"י ור"מ.
ג. רק אם אכל עמהם מנה שלמה.
ד. כן.

42. האם מזמנים על הנכרי?
א. לא.
ב. מחלוקת ר"י ור"מ.
ג. רק אם אכל עמהם מנה שלמה.
ד. כן.

43. כמה יאכל אדם ויהיה חייב בזימון?
א. כזית.
ב. כביצה.
ג. כגרוגרת.
ד. מחלוקת אם א' או ב'.

44. האם שמנה שאכלו כאחד רשאים לחלק?
א. לא.
ב. כן, אך רק לשתי קבוצות.
ג. כן, אפילו ליותר משתי קבוצות.
ד. מחלוקת.

45. מהו התנאי הבסיסי לכך ששתי חבורות יזמנו יחד?
א. אין תנאי.
ב. שיראו זה את זה.
ג. שישבו ביחד.
ד. אין אפשרות ששתי חבורות יזמנו יחד.

פרק ח
46. מהו הנושא הכללי שסביבו חולקים בית הלל ובית שמאי בברכות (פרק ח')?
א. דברים שתפילה.
ב. דברים שבין אדם לחבירו.
ג. דברים שבסעודה.
ד. אין נושא מוגדר.

47. מה קודם בקידוש - ברכת היין או ברכת היום?
א. ברכת היין.
ב. ברכת ביום.
ג. מחלוקת בית שמאי ובית הלל.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

48. נר ובשמים של גויים - האם כשרים לברכה במוצאי שבת?
א. לא .
ב. כן.
ג. רק בשעת הדחק.
ד. רק כשיום טוב חל בשבת.

49. מהו התנאי לעניית אמן אחר ברכתו של כותי?
א. שיכיר את הכותי.
ב. שיהיה גר תושב.
ג. שישמע את סוף הברכה.
ד. שישמע את כל הברכה.

פרק ט
50. מה מברכים על הגשמים?
א. הנותן טל ומטר.
ב. הטוב והמטיב.
ג. המרוה את האדמה.
ד. עושה מעשה בראשית.

51. מה מברכים על בשורות טובות?
א. משמח חתן וכלה.
ב. הגומל חסד עם בריותיו.
ג. הטוב והמטיב.
ד. שהחיינו.

52. מה מברכים על שמועות רעות?
א. שכוחו וגבורתו מלא עולם.
ב. הגומל חסד עם בריותיו.
ג. הטוב והמטיב.
ד. דין האמת.

53. על איזו תפילה נאמר שהיא תפילת שוא?
א. הצועק על דבר שעבר זמנו.
ב. המתפלל לדבר שלא יכול להיות.
ג. אין תפילת שווא.
ד. תפילת מנחה אחרי השקיעה.

54. האם אדם מחוייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?
א. לא.
ב. רק אם חשקה נפשו.
ג. רק אנשי מעשה, צדיקים וחסידים.
ד. כן.

55. בעקבות מה תקנו שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם?
א. בעקבות מגילת רות ששם אמר בועז "ה' עמכם".
ב. בעקבות קלקול המינים בענין הברכות.
ג. כדי לחזק את העם, כשחלשה דעתם בגלות.
ד. חוסר ההקפדה בברכות.