רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית ויצא פרשת ויצא ב'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת ויצא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "כי בא השמש" כתב רש"י ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה, מדוע?
א. נחבאה לה מרוב התרגשות.
ב. שהיו ליסטים בקרבת מקום ונעשה חושך שלא ימצאוהו.
ג. שיעקב נקרא שמש וכשהגיע למקום נסתלקה לה השמש הגשמית.
ד. כדי שילין שם.

2. "דברתי לך" למה משמשים כל לי, לך, לו ולהם הסמוכים אצל דיבור? (ברש"י)
א. פרושו איתך, איתו וכו'.
ב. משמשים לשון על, עליו וכו'.
ג. משמשים להבנה טובה של הדיבור.
ד. משמשים לתפארת המליצה.

3. "כי אם בית אלקים" אמרו רבותינו שיעקב קרא לירושלים בית אל והרי בפרשתנו בית אל לוז היא ולא ירושלים? (ברש"י)
א. אלא שקפץ הר המוריה (מקום בית המקדש) עד בית אל (ולשני המקומות קרא בית אל).
ב. אלא שקפצה בית אל שהיא לוז עד להר המוריה (וקרא לשניהם בית אל).
ג. יש כניסה סודית לעיר לוז - והמנהרה מובילה עד ירושלים.
ד. יש שתי ערים שקוראים להם לוז.

4. "ונתן לי" מי נקרא נעזב? (ברש"י)
א. המצפה לשולחן חברו.
ב. המבקש נעליים.
ג. המבקש לחם.
ד. המבקש שמלה.

5. "והנה רחל בתו באה" כשהטעם באות א' מה פרשו וכשהטעם באות ב' מה פרשו? (ברש"י)
א. כשהטעם בא' פרושו הולכת ומגיעה וכשהטעם בב' כבר הגיעה למקום.
ב. כשהטעם בב' פרושו הולכת ומגיעה וכשהטעם בא' כבר הגיעה למקום.
ג. כשהטעם בב' פרושו שכבר היתה באותו מקום וכשהטעם בא' אין משמעות לתיבה.
ד. כשהטעם בב' פרושו שבאה ודעתה לחזור וכשהטעם בא' פרושו שדעתה להשאר.

6. "וירץ לקראתו" מדוע? (ברש"י בלבד)
א. היה מדקדק במצות הכנסת אורחים.
ב. כסבור שממון הוא טעון.
ג. שהזהיר את רחל שלא לדבר עם זרים ורץ לקנאות לביתו.
ד. לבן זריז היה וכל מעשיו בריצה.

7. לְמה תהפוך כל תיבה שהיא לשון עבר אם נוסיף לה ו' בראשה? (ברש"י)
א. התיבה הופכת להבא.
ב. התיבה הופכת להווה.
ג. התיבה הופכת להווה עבר ועתיד.
ד. התיבה הופכת לעבר ועתיד בלבד.

8. "אעבדך שבע שנים" כמה הם "ימים אחדים"?(ברש"י)
א. 14 שנה.
ב. 8 שנים.
ג. 6 שנים.
ד. 7 שנים.

9. "ברחל בתך הקטנה" מדוע כתוב הקטנה? (ברש"י)
א. שהיתה מקטינה את עצמה.
ב. שמא יביא קטנה אחרת מן השוק תלמוד לומר הקטנה הידועה שהיא שלך.
ג. שמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל, תלמוד לומר הקטנה.
ד. שמא תאמר אין זו הקטנה שדיברנו עליה שהרי הגדילה בשבע שנים, תלמוד לומר הקטנה שהיתה מכבר.

10. "מלא שבע" מתי נִתנה רחל ליעקב? (ברש"י)
א. לאחר 14 שנה.
ב. לאחר 7 שנים.
ג. לאחר שבעת ימי המשתה.
ד. לאחר 6 שנים.

11. "הפעם ילוה אִישי" כתב רש"י לפי שהאמהות נביאות היו..., והרי בפ"ק דמגילה כתוב שהיו 7 נביאות ולא החשיבו את רחל ולאה? (שפ"ח אות ט')
א. תנא ושייר, כלומר לא כתב את כולם.
ב. כל ה-7 הכתוב העיד עליהם משא"כ רחל ולאה.
ג. כיוון שרחל ולאה היו מתנבאות על עצמן אבל מה שיבוא לעתיד על אחרים לא היו יודעות לכן לא החשיבום.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

12. מה הכונה בכל מי שנאמר בו "על כן"?(ברש"י)
א. שהיה קדוש.
ב. שהיה צדיק.
ג. שהיה מועט באוכלוסין.
ד. שהיה מרובה האוכלוסין.

13. בזכות מה זכתה רחל להפקד? (ברש"י אחד משני דברים)
א. בזכות התפילה.
ב. בזכות שאמרה שלאה צדיקה ממנה.
ג. בזכות צניעות שהיתה בה.
ד. בזכות שמסרה סימנים לאחותה כדי שלא תכלם.

14. "והיה שכרי" מה היה אמור להיות שכרו של יעקב? (ברש"י)
א. אותם נקודים וטלואים בעיזים ושחומים בכבשים שהוציא לבן הם יהיו שכר יעקב, ומה שיוולד מכאן ואילך של לבן הם.
ב. אותם נקודים וטלואים בעיזים ושחומים בכבשים שיוולדו מעכשיו בעדרו של יעקב שייכים ליעקב.
ג. נקודים ושחומים בעיזים וטלואים בכבשים של לבן ומה שיוולד מעכשיו של יעקב.
ד. נקודים וטלואים בעיזים של לבן ושחומים בכבשים של יעקב.

15. "ויקרא לרחל וללאה" מדוע לרחל תחילה? (ברש"י)
א. כיוון שכעס עליה (ויחר אף...) רצה לרצותה.
ב. שהיתה עקרת הבית שבשבילה בא יעקב ללבן.
ג. משום כבודו של יוסף.
ד. כיוון שמסרה סימנים לאחותה היה מכבדה יותר.

16. "ותגנב אֹתי" מה פרושו?
א. גנבת את כספי שהוא כגופי.
ב. גנבת את בנותי שהן כגופי.
ג. גנבת את אלהי.
ד. גנבת את דעתי.

17. "ויבא באהל" מי היתה משמשנית?
א. בלהה.
ב. לאה.
ג. זלפה.
ד. רחל.

18. "ואילי צאנך" כיצד קרוי איל בן יומו (אין הכונה לענין קרבן)? (ברש"י)
א. כבש.
ב. פלגשֹ.
ג. איל.
ד. יחמור.

19. "בנתי" מי היו בלהה וזלפה? (ברש"י)
א. בנותיו של לבן מנשים אחרות.
ב. בנותיו של לבן מפלגש.
ג. בנותיו של בתואל מפלגש.
ד. בנותיו של בתואל מאשתו.

20. "ויקרא שם המקום ההוא מחנים" אלו שני מחנות היו שם? (ברש"י)
א. מחנה לויה ומחנה שכינה.
ב. מלאכים של חוצה לארץ ומלאכים של א"י.
ג. מחנה יעקב ומחנה עשו.
ד. מחנה יעקב ומחנה לבן.