רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית וישב פרשת וישב א'
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת וישב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אלה תלדות יעקב יוסף..." מפני מה תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף? (ברש"י)
א. שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל.
ב. שהיה זיו איקונין שלו דומה לו.
ג. שכל מה שארע ליעקב ארע ליוסף.
ד. תשובות א' ב' ג' נכונות.

2. "והוא נער" מה דרשו חז"ל? (ברש"י)
א. שהיה מתנער מיצר הרע.
ב. שהיה יפה כנער בן 7 שנים.
ג. שהיה לומד תורה כתיב הכא נער וביהושע כתוב "ומשרתו... נער לא ימיש מתוך האהל" מתוך אהלה של תורה.
ד. שהיה עושה מעשה נערות.

3. "הבוא נבוא" איזה דבר ישנו ודאי בכל חלום? (ברש"י)
א. צחוק.
ב. דברים המישבים דעתו של אדם.
ג. דברים בטלים.
ד. שדים.

4. "ויבא" כתב רש"י מקום מוכן לפורענות,על איזה מקום מדובר?
א. חברון.
ב. ירושלים.
ג. אשקלון.
ד. שכם.

5. "והבור רֵק אין בו מים" מה דרשו חז"ל? (ברש"י)
א. שמא תאמר מים אין בו אבל פעם היו בו ת"ל ריק אף פעם לא היו בו.
ב. מתי נקרא אדם ריק כשאין בו מים, ואין מים אלא תורה.
ג. ממשמע שהבור ריק איני יודע שאין בו מים? אלא מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו.
ד. רק - מיעוט, אין - מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.

6. "וגמליהם נשאים נכאת" מדוע נשאו הישמעאלים בשמים הרי דרכם לשאת נפט ועטרן? (ברש"י)
א. ללמד שהישמעאלים אוהבים את ריח הנפט והוא להם כבושם ובאמת נשאו נפט.
ב. ישמעאלים אלו פחדו שתדלק כל השיירה באש ואסרו לשאת נפט וכל חומר דליק.
ג. שלא יוזק יוסף בריח רע.
ד. שיצא חוק חדש במצרים שאין ישמעאלי נכנס לשם, ורצו שלא יחשדו בהם ונשאו בשמים במקום נפט.

7. "חיה רעה אכלתהו" כתב רש"י יודע היה יצחק שיוסף חי, ומדוע לא גילה ליעקב?
א. שקללו והחרימו את כל מי שיגלה לכן לא רצה.
ב. אמר היאך אגלה והקב"ה אינו רוצה לגלות לו.
ג. ידע שלא יקבל יעקב ממנו עד שיראה את יוסף.
ד. כל פעם שרצה לגלות ליעקב - נעלמה ממנו רוח הקודש.

8. "וימאן להתנחם" מדוע? (ברש"י)
א. לא רצה לשכוח את יוסף.
ב. חשד בבניו ולא רצה לקבל מהם תנחומים.
ג. אין אדם מקבל תנחומין על החי.
ד. משום שהיה בנו החביב.

9. "כי אמר פן ימות" מדוע לא נתן יהודה את שלה בנו לתמר? (ברש"י)
א. כי היה קטן.
ב. אמר מוחזקת זו שימותו בעליה.
ג. לא רצה שלה את תמר.
ד. רצה כלה פחות מיוחסת מתמר.

10. "כי ה' אתו" איזה פרוש מביא רש"י?
א. כל מה שהיה עושה היה מצליח.
ב. שם שמים שגור בפיו.
ג. כפשוטו, שכינה היתה מעל ראשו.
ד. שידע פוטיפר שאין השכינה שרויה עמו אלא עם יוסף ודייק אתו להוציא אותו.

11. "ויהי יוסף יפה תאר" מי כונה בשם דוב בפרשה? (ברש"י)
א. פוטיפר.
ב. פרעה.
ג. שר האופים.
ד. אשת פוטיפר.

12. "חטאו" במה חטאו שר המשקים והאופים? (ברש"י)
א. לשר המשקים נמצאה אבן בכוס ולשר האופים זבוב בעוגה שהגיש למלך.
ב. כשהגיש שר המשקים כוס למלך שפך הכוס על בגדו בלי מתכוון, ושר האופים שם מלח במקום סוכר בעוגה.
ג. כשביקש פרעה תה הכין לו שר המשקים קפה וכשביקש עוגת גבינה הגיש לו שר האופים עוגה כושית.
ד. לשר המשקים נמצא זבוב בכוס שהגיש ולשר האופים אבן בתוך גלוסקא שהגיש.

13. "ויחלמו חלום שניהם" איזה מדרש יש בענין? (ברש"י)
א. כל אחד חלם חלומו וחלום חברו.
ב. כל אחד חלם חלומו ופתרון חלומו של חברו.
ג. כל אחד חלם חלום אחד בלבד וסה"כ שניים.
ד. כל אחד חלם את חלום חברו.

14. "איש כפתרון חלמו" מה פרושו? (ברש"י)
א. כל אחד חלם חלום הקשור לאומנותו.
ב. שכל אחד יכל לפתור את חלום חברו.
ג. היה צריך לבוא איש (לשון חשיבות) לפתור חלום כזה.
ד. כל אחד חלם חלום הדומה לפתרון העתיד לבוא עליהם.

15. מדוע נתעכב יוסף בבית הסוהר שנתיים נוספות? (ברש"י)
א. על שהוציא דיבה על אחיו.
ב. כיון שבטח בשר המשקים.
ג. עדיין לא הגיע זמנו למלוך.
ד. על הכתוב יפה תואר שנה אחת, ויפה מראה שנה נוספת.

16. "וימצאהו איש" - מיהו האיש? (רש"י)
א. אליהו הנביא שנא, איש תשבי.
ב. זה גבריאל שנא' והאיש גבריאל.
ג. נגלה אליו מלאך ה' שנדמה לישמעאלי.
ד. איש חשוב שכן מצינו איש לשון חשיבות.