רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית וישב פרשת וישב ב'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת וישב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "את דבתם רעה" דבתם של מי היה יוסף אומר לאביו? (ברש"י)
א. דברים רעים שהיה רואה בבני בלהה.
ב. דברים רעים שהיה רואה בבני זלפה.
ג. דברים רעים שהיה רואה בבני לאה.
ד. דברים רעים שהיה רואה בבני לאה וזלפה.

2. "בן זקנים" מה מסר יעקב ליוסף? (ברש"י)
א. כל מה שלמד מיצחק.
ב. כל מה שלמד משם ועבר.
ג. מסר לו שטר מתנה על כל נכסיו.
ד. כל מה שלמד מיצחק ואברהם.

3. "פסים" נוטריקון של מה הוא? (ברש"י)
א. פה סיבה יסורים מגיעים.
ב. פר (שור) סימן יוסף מולך.
ג. פלאים סבלתי ירדתי מצרים.
ד. פוטיפר סוחרים ישמעאלים מדינים.

4. "ויגער בו אביו" מדוע? (ברש"י)
א. שהיה מטיל שנאה עליו.
ב. שהיה מתגאה מהחלומות.
ג. שהחלומות שוא ידברו ואין להתיחס אליהם כלל.
ד. שהיה צריך לספרו קודם לאביו ואח"כ לאחיו והוא עשה להפך.

5. "מעמק חברון" והלא חברון בהר היא? (ברש"י)
א. כל הר יש סביביו עמק והיות וההר גרם לעמק שנוצר שייך לשון זה גם בהר.
ב. שני חברון היו אחת בעמק ואחת בהר.
ג. אלא שבתוך ההר היה עמק.
ד. מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון.

6. "וימצאהו איש" מי הוא האיש? (ברש"י)
א. נשמתו של משה שנאמר "והאיש משה".
ב. המלאך גבריאל שנאמר "והאיש גבריאל" (דניאל ט'). נפש.
ג. יעקב שנאמר "ויעקב איש תם".
ד. יצחק שנאמר "מי האיש הלזה".

7. "ונראה מה יהיו חלמתיו" מי אמר מקרא זה? (ברש"י)
א. שמעון ולוי.
ב. רוח הקדש.
ג. ראובן.
ד. יהודה.

8. "וישב ראובן" היכן היה ראובן כשמכרו את יוסף? (ברש"י)
א. הגיע יומו לשמש את אביו.
ב. נסע לחברון לקברי האבות.
ג. היה עסוק בתעניתו על שבלבל יצועי אביו.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

9. "ימים רבים" כתב רש"י כב' שנה (זמן העדרו של יוסף) כנגד כב' שנה שלא קיים יעקב מצות כיבוד אב ואם. כיצד הוא החשבון?
א. בן 17 ירד יוסף למצרים, 30 שעמד לפני פרעה, 7 שני שבע, 2 שנות רעב, הרי 22 שנה, וכנגדן בבית לבן 20 שנה, 1½ בסוכות ו-6 חודשים בבית אל.
ב. בן 17 ירד יוסף למצרים, 32 שעמד לפני פרעה, 7 שני שבע, הרי 22 שנה, וכנגדן בבית לבן 20 שנה, 1½ בסוכות ו-6 חודשים בבית אל.
ג. בן 17 ירד יוסף למצרים, 25 שעמד לפני פרעה, 7 שני שבע, 7 שנות רעב, הרי 22 שנה, וכנגדן בבית לבן 20 שנה, 1½ בסוכות ו-6 חודשים בבית אל.
ד. בן 17 ירד יוסף למצרים, 30 שעמד לפני פרעה, 7 שני שבע, 2 שנות רעב, הרי 22 שנה, וכנגדן 14 שנה ששהה בישיבת שם ועבר, 6 שעבד בצאן לבן, 1½ בבית אל ו- ½ שנה בסוכות.

10. "אבל שאלה" איזה סימן היה מסור ביד יעקב מפי הגבורה? (ברש"י)
א. שיפול עשו ביד יוסף.
ב. שאינו רואה פני גהינם.
ג. שאם לא ימות אחד מבניו בחייו מובטח לו שאינו רואה פני גהינם.
ד. שעתידים הכנענים לפול ביד בניו.

11. "ותשרף" מי היתה תמר? (ברש"י)
א. בתו של עבר.
ב. בתו של שם.
ג. בתו של איוב.
ד. בת איש כנעני ושמו שוע.

12. "אשר על ידו השני" 4 ידות כתובות כאן, כנגד מה? (ברש"י)
א. כנגד 4 חרמים שמעל עכן שיצא ממנו.
ב. כנגד 4 דברים שלקח עכן, אדרת שנער ושתי חתיכות כסף של 200 שקלים ולשון זהב.
ג. כנגד 4 אמהות.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

13. "ותשא אשת אדניו" מקום שנאמר "אַחַר" מה משמעותו? (ברש"י)
א. הכונה שאין זה הוא אלא השני.
ב. שאינו לפנים.
ג. שהוא סמוך.
ד. שהוא מופלג.

14. לשון כלה נאה וחסודה – על איזה פסוק הזכיר רש"י פרוש זה?
א. "וימצא יוסף חן בעיניו".
ב. "ויתן חינו בעיני שר".
ג. "ועשית נא עמדי חסד".
ד. "ויט אליו חסד".

15. "ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה" מה פרושו? (ברש"י ושפ"ח אות ז')
א. כל מה שהיו עושים האסירים האחרים גם הוא היה עושה.
ב. מה שהיו אומרים לו היה עושה בלי להתוכח.
ג. הוא היה אומר להם מה לעשות.
ד. שהיה עושה את כל מה שהאסירים האחרים היו צריכים לעשות שהיתה ברכה במעשי ידיו.

16. "ויהיו ימים במשמר" כמה הם? (ברש"י)
א. 12 חודש.
ב. 12 יום.
ג. 7 שנים.
ד. 14 שנה.

17. סמדר, נץ, פרח, מהו סדר הגדילה הנכון? (ברש"י)
א. נץ- פרח, סמדר.
ב. סמדר, נץ- פרח.
ג. פרח, נץ- סמדר.
ד. סמדר- פרח, נץ.

18. "סלי חרי" מה דרך לתת באותן סלי חורי? (ברש"י)
א. דג מעושן.
ב. סברינות ועוגות קצפת.
ג. אורז ועדשים.
ד. פת כסנין שקורין אובליש.

19. כיצד נקרא יום לידה בלשון יון? (ברש"י ושפ"ח אות ר')
א. קלימרו.
ב. גינוסיא.
ג. נומרו.
ד. במבינו.

20. "ולא זכר שר המשקים" מתי? (ברש"י)
א. בו ביום.
ב. לאחר שנה.
ג. לאחר שבוע.
ד. לאחר 3 ימים.