רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית מקץ פרשת מקץ א'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת מקץ

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ותפעם רוחו" אצל מי נכתב בחלומו ותתפעם רוחו? (ברש"י)
א. אצל אבימלך.
ב. אצל לבן.
ג. אצל נבוכדנצאר.
ד. אצל בלעם.

2. "ואין פותר אותם לפרעה" כיצד פתרו החרטומים החלום לפרעה? (ברש"י בלבד)
א. אמרו לו שבע נשים אתה נושא ושבע נשים אתה קובר.
ב. אמרו לו שבע פעמים ביתך יחרב ושבע פעמים תבנהו.
ג. אמרו לו שבע בנות אתה מוליד ושבע קובר.
ד. אמרו לו עשר מכות תקבל ועשר פעמים יפסקו, אמר להם והלא על שבע חלמתי אמרו לו אין חלום בלא דברים בטלים.

3. "ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה" מדוע כתב זאת רש"י על שר המשקים?
א. כיון שרק עכשיו לאחר שנתיים זכר את יוסף.
ב. שהזכירו בלשון בזיון.
ג. שלא אמר לפרעה מיד אלא המתין עד שכמעט יצאה נשמתו, והכונה שלא עשה טובה שלמה עם פרעה.
ד. כיון שנתקלל הרשע גם כשהגיע טובתו, וחזר לתפקידו, הוצרך עדין לחסדי יוסף.

4. "ולא יודע השבע" פתרון של איזה חלק בחלום הוא? (ברש"י)
א. פתרון הבליעה.
ב. פתרון ולא נודע כי באו אל קרבנה.
ג. פתרון הפרות הרעות והדקות העולות מן היאור.
ד. פתרון "בכל ארץ מצרים לרע".

5. "רק הכסא אגדל ממך" מה פרושו? (ברש"י)
א. שאסור לך לשבת על כסאי.
ב. ריק הכסא, אמר פרעה ליוסף איני צריך לבית הכסא ובזה אני גדול ממך.
ג. אמר פרעה ליוסף רוקנת את כסאי ורק אתה יכול לעשותני גדול, בזה שלא תגלה על השפה היתרה שבידך.
ד. שיהיו קוראים לי מלך.

6. איזה אות עושה המלך כשהוא ממנה לו שני לגדולה?
א. נותן לו כתרו.
ב. נותן לו שרביטו.
ג. נותן לו טבעתו.
ד. נותן לו נעל ימנית.

7. "אשר יאמר לכם" מה אמר יוסף למצריים כשבאו לבקש ממנו בר?
א. אמר להם לימול.
ב. אמר להם לשמור 7 מצוות בני נח.
ג. אמר להם לשמור שבת.
ד. אמר להם לא ללבוש שעטנז.

8. "בתוך הבאים" מדוע חשש יעקב אבינו מעין רעה? (ברש"י)
א. שהיה עשיר גדול.
ב. היות ועין רעה היא אחד הדברים שמוציאים את האדם מן העולם חשש יעקב להכשיל בני אדם בדבר.
ג. שהיו בניו כולם נאים וגיבורים.
ד. שהיו בניו צדיקים וחסידים.

9. "כולם בני איש אחד נחנו" מה פרשו חז"ל? (ברש"י)
א. שמא תאמר לא נלחם בך באחוה ת"ל כולנו בני איש ...
ב. שמא תאמר עובדי ע"ז אנחנו ותוכל לנו, ת"ל בני איש אחד ליחידו של עולם אנו מתפללים.
ג. נצנצה בהם רוח הקדש וכללוהו עמהם שאף הוא בן אביהם.
ד. אמרו לו הרי כולנו בני אדם הראשון ומדוע תדבר עמנו קשות.

10. "המליץ" מי היה המליץ (המתרגם)?
א. אפרים.
ב. מנשה.
ג. שר המשקים.
ד. שר האופים.

11. "ויפתח האחד" מי הוא האחד? (ברש"י)
א. שמעון.
ב. יהודה.
ג. בעל המלון שהוא אחד ממונה על כולם.
ד. לוי.

12. "מה זאת עשה אלקים לנו" מה פרושו? (ברש"י)
א. מדוע דיבר איתנו אדוני הארץ קשות.
ב. מדוע צריכים אנו להזדקק לאחרים בשל הרעב.
ג. מדוע באה עלילה זו (של חזרת הכסף) שלא הושב אלא להעליל עלינו.
ד. שנלקח לנו שמעון.

13. "כי תועבה" איזה דבר שנוא על המצרים?
א. לאכול עם העברים.
ב. לאכול כבש בן שנתו.
ג. שמעירים אותם בבוקר מוקדם.
ד. המס' 10, שמזכיר להם את 10 המכות שקיבלו.

14. איזה קל וחומר יש בפרשתנו?
א. אמר לו יהודה ליוסף, שניים מאיתנו כשהיו נערים החריבו כרך שלם, כעת שאנו בשיא כוחנו ועשרה במספר לא כל שכן שנצליח להחריב את מצרים.
ב. אמר להם יוסף ומה אני שגיליתי לכם ע"י גביעי מסתורין שלכם, את הגביע בעצמו לא כל שכן שאוכל לגלות.
ג. הרי כסף שמצאנו באמתחתנו השיבונו לך ק"ו שלא נגנוב מביתך מאומה.
ד. ומה איש פשוט יודע מסברה שאתם גנבתם את הגביע, אני איש חשוב שיודע לנחש לא כ"ש.

15. "גם עתה כדבריכם" איזה לפנים משורת הדין עשה לאחים הרודף אחריהם?
א. שרדף אחריהם מהר שלא ליגעם כשיחזרו.
ב. אמר להן שאם יגלו לו מעצמם מי גנב את הגביע יקל להם מענשם.
ג. שאותו שימצא הגביע אצלו הוא בלבד יהיה לעבד.
ד. אמר להם שהכל כאן הצגה ואין להם ממה לפחד.

16. כמה פעמים בכה יוסף בפרשה?
א. 4 פעמים
ב. 2 פעמים
ג. 3 פעמים
ד. לא בכה כלל