רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית ויגש פרשת ויגש א'
ממוצע הציונים עד כה: 82%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ויגש

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "כמוך כפרעה" מי היא "זקנתי" שכתוב ברש"י?
א. רבקה.
ב. לאה.
ג. רחל.
ד. שרה.

2. מתי השטן מקטרג? (ברש"י)
א. ביום שישי לפני כניסת שבת.
ב. כשאדם הולך בטל.
ג. בשעת סכנה.
ד. כשאדם שמח בשמחת מצוה.

3. מדוע נכנס יהודה לתגר יותר משאר האחים? (ברש"י)
א. כיון שהיה גיבור מכולם.
ב. כיון שהיה מושל במקומו לכן דיבר הוא עם מושל מצרים.
ג. כיון שהיה מיטיב לדבר.
ד. שקבל עליו להיות מנודה בב' עולמות אם לא ישיב את בנימין.

4. "וישמע בית פרעה" מה פרושו? (ברש"י)
א. זהו לשון בית ממש והכונה שהקול נשמע בתוך הבית.
ב. אין זה לשון בית ממש אלא בית פרעה כלומר עבדיו ובני ביתו.
ג. האבנים ממש, שפרעה עשה כישוף שכל קול שנשמע יספג באבנים וכשרוצה מוציאו ושומעו.
ד. "וישמע" כלומר הבינו. בית ר"ת בוגרים ילדים תינוקות - ללמדך שכולם הבינו.

5. מה הראה יוסף לאחים? (ברש"י)
א. את כל עושרו ואוצרותיו.
ב. הראה להם שהוא מהול
ג. הראה להם שהוא בקי בש"ס ופוסקים.
ד. הראה להם כלי חרס עתיק מתקופת החרטומים הקדומים.

6. "ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך" על מה? (ברש"י)
א. ראה שעתידין רוב רובם של בני בנימין לכלות בפלגש בגבעה.
ב. ראה נפילתו של שאול המלך ואיש בשת.
ג. על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן להחרב.
ד. ראה את הגזרה שנגרמה ע"י מרדכי משבט בנימין בימי אחשורוש.

7. "מטוב מצרים" מה גורם לדעת זקנים להיות נוחה? (ברש"י)
א. כוס חלב ושתי כפיות דבש.
ב. כוס בירה לבנה.
ג. יין תירוש שלא עבר עליו 40 יום.
ד. יין ישן.

8. "את כל דברי יוסף" איזה סימן מסר יוסף לאחיו כדי שיאמין יעקב שהוא בחיים?
א. כשרצה יעקב לשלחו אמר לו יוסף "הנני" ושלח לו מילה זו כסימן.
ב. שאמר לו יעקב "הלא אחיך רֹעים בשכם" ושלח לו זה כסימן.
ג. שאמר לו יעקב "והשיבני דבר" ושלח לו זה כסימן.
ד. שהיו עוסקים בפרשת עגלה ערופה כשפרש ממנו.

9. "אשר רכשו בארץ כנען" מה עשה יעקב עם כל מה שרכש בפדן ארם? (ברש"י)
א. החזיר הכל ללבן שלא יאמר שהוא העשיר אותו.
ב. נתן הכל לעשו בשביל חלקו במערת המכפלה.
ג. נתן הכל לישמעאל שלא יהיה לו חלק בארץ ישראל.
ד. נתן הכל במתנה לפרעה.

10. "בן הכנענית" מי נשא את דינה? (ברש"י)
א. שכם בן חמור.
ב. שמעון.
ג. לוי.
ד. יהודה.

11. היכן הורתה ולידתה של יוכבד? (ברש"י)
א. הורתה ולידתה במצרים.
ב. הורתה ולידתה בארץ כנען.
ג. הורתה במצרים ולידתה בארץ כנען.
ד. לידתה במצרים ואין הורתה במצרים.

12. "ויבך על צואריו" מה היה עושה יעקב כשנפגש עם יוסף? (ברש"י)
א. היה משנן הלכות הקשורות למלך.
ב. היה עוסק בפרשת עגלה ערופה.
ג. היה קורא קריאת שמע.
ד. חיבקו ונישקו.

13. "ומקצה אחיו" כתב רש"י מן הפחותים, מדוע בחר יוסף דוקא אותם? (ברש"י)
א. שלא יעשה להם פרעה עין רעה.
ב. שאם יראה אותם גיבורים יעשה אותם אנשי מלחמתו.
ג. שהיה חושש פרעה שמא יתפסו את מלכותו והראה לו יוסף את החלשים שלא יחשוש.
ד. תשובות א' וג' נכונות.

14. "ותן זרע" כמה שנים היה רעב במצרים ומדוע נפסק? (ברש"י)
א. 3 שנים וכיון שבא יעקב באה הברכה וכלה הרעב.
ב. שנתיים וכיון שבא יעקב באה הברכה וכלה הרעב.
ג. 6 שנים ומן השמיים רחמו ונפסק הרעב.
ד. 4 שנים ומן השמיים רחמו ונפסק הרעב.

15. "וישב ישראל בארץ מצרים" האם ארץ גושן שייכת לארץ מצרים? (ברש"י)
א. כן.
ב. אומנם נמצאת היא בארץ מצרים אבל תושביה קבלו עצמאות ואינה מארץ מצרים.
ג. נמצאת על גבולה חציה במצרים וחציה בארץ ישראל.
ד. מחלוקת גדולים יש בדבר זה.