רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות יתרו פרשת יתרו א'
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת יתרו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "יתרו" מי היה רעואל? (ברש"י)
א. יתרו.
ב. אביו של יתרו.
ג. יתרו ויש אומרים אביו של יתרו.
ד. אחד ממלכי ארץ ישראל.

2. "אחר שלוחיה" מדוע לא ירדה צפורה עם שני בניה למצרים עם משה? (ברש"י)
א. שהיתה יפה ביותר וחשש משה (כשהיה בדרך) שמא ימות עליה.
ב. לא רצה להביא בניו למקום טמא (והתלבט בדרך והחליט להחזירם).
ג. אמר לו אהרון בהר האלוקים על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם.
ד. כתשובה ג' אלא שהיה זה חור שנתן עיצה זו.

3. "כי בדבר אשר" איזו מידה עיקרית הזכיר יתרו? (הבנה פשוטה ברש"י)
א. בנין אב משני כתובים.
ב. גזרה שווה.
ג. מידה כנגד מידה.
ד. קל וחומר.

4. למה דומה אדם הנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובים בה? (ברש"י)
א. דומה למלאכי השרת.
ב. אם אינו תלמיד חכם דומה לתלמיד חכם.
ג. כאילו נהנה מזיו השכינה.
ד. דומה לאוכל מסעודת שבת

5. "ויהי ממחרת" האם יתרו בא לפני מתן תורה או לאחריו? (ברש"י)
א. לפני מתן תורה.
ב. לאחר מתן תורה.
ג. מחלוקת, י"א לפני וי"א אחרי.
ד. בא בעת מתן תורה.

6. איזה דבר הוקשה ליתרו על משה (רש"י)?
א. כיצד הצליח חתנו שהיה אך אתמול איתו להגיע למעלה כזו.
ב. כיצד החזיר משה את אשתו ובניו מבלי להתיעץ עימו.
ג. שהיה משה משרתם בסעודה והוקשה בעיני יתרו והיה לפלא.
ד. שהיה מזלזל בכבודן של ישראל.

7. מדוע נתן יתרו עצה זו למשה?
א. רצה שירגישו ישראל שגם הם נוטלים חלק בעול.
ב. רצה להקל על משה.נפש.
ג. רצה שידעו ישראל כמה קשה להיות דיין ויעריכו את משה חתנו.
ד.

8. "ביום הזה" באיזה יום באו למדבר סיני ומה למדנו בתיבות אלו? (ברש"י)
א. בשישה בסיון באו ולמדנו שיום זה גדול מכולם שבו תלוי העולם.
ב. בשלישי בסיון באו והתקשה משה באיזה יום תנתן התורה עד שנראה לו היום בברור.
ג. בראש חודש סיון באו ולמדנו שיהיו דיברי תורה חדשים עליך כאילו היום נתנו.
ד. ברביעי בסיון באו ולמדנו שלא אחרו ישראל את המועד.

9. "ומשה עלה" מתי היו כל עליותיו של משה? (ברש"י)
א. בין הערביים.
ב. בהשכמה.
ג. בחצות הלילה.
ד. בחצות היום.

10. "על כנפי נשרים" היכן מחזיקים שאר העופות את ילדיהם מלבד הנשר? (ברש"י)
א. על כנפיהם שפוחדים מן האדם שיזרוק בהם חץ.
ב. נותנים את בניהם בין רגליהם לפי שמתיראים מעוף אחר שפורח על גביהם.
ג. נותנים את בניהם בפיהם שפוחדים מהעופות הדולקים אחריהם.
ד. מחזיקים אותם בקיניהם שפוחדים מהאדם ומעופות אחרים.

11. איזו דרך ארץ למדנו ממשה? (ברש"י)
א. שצריך אדם לכבד אורחיו בהגשה וכד'.
ב. שלא עלה משה עד שקראו הקב"ה שנאמר "ויקרא ה' למשה... ויעל משה" (יט' 20).
ג. שהשיב לקב"ה את דברי העם למרות שיודע הקב"ה מה השיבו.
ד. שלא רצה לקבל השליחות שלא רצה לפגוע באהרון.

12. "משה ידבר" אלו דברות שמעו ישראל מפי הגבורה?
א. עשרת הדברות.
ב. אנוכי וכבד את.
ג. לא יהיה לך ולא תרצח.
ד. אנוכי ולא יהיה לך.

13. "לאמר" מה היו משיבים ישראל כששמעו את הדברות?
א. נעשה ונשמע על כל דבור.
ב. אומרים אמן על כל דבור.
ג. עונין על הן הן ועל לאו לאו.
ד. עומדים בשתיקה ומאזינים.

14. "וזבחת עליו" מהיכן למדנו שאין שחיטה בראש המזבח? (ברש"י)
א. הסברה נותנת שבמקום קטן כזה לא יוכלו לשחוט קורבנות.
ב. שכתוב הבשר והדם על מזבח ה' אלוקיך, ולא שחיטה.
ג. שכתוב וזבחת עליו, קודם תזבח ואח"כ העלהו עליו.
ד. וזבחת כלל, עליו פרט, אין לפרט אלא מה שבכלל דהיינו בכל מקום חוץ מעליו.

15. למה זוכה המטיל שלום בין איש לאשתו ובין משפחה למשפחה? (ברש"י)
א. זוכה לעולם שכולו טוב.
ב. זוכה שלא תבואהו פורענות.
ג. זוכה לבנים תלמידי חכמים.
ד. זוכה לבית נאה וכלים נאים.