רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות משפטים פרשת משפטים א'
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת משפטים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ואלה המשפטים" מדוע נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח (שבסוף פרשת יתרו)? (ברש"י)
א. לומר לך כל הדן דין אמת כאילו הקריב קרבן.
ב. לומר לך כל שאיננו מעביר על מידותיו דהיינו שהולך ע"פ הדין אפילו מזבח מוריד עליו דמעות.
ג. לומר לך כל המקריב קרבן סופו שישב בעדת דיינים.
ד. לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש.

2. "כי תקנה עבד עברי" באיזה עבד מדובר? (ברש"י)
א. מדובר בעבד כנעני עבדו של עברי.
ב. מדובר בעבד עברי.
ג. מדובר בעבד כנעני ועברי.
ד. מדובר בעבד שבא מעברו השני של נהר הירדן, ובכל עבד מדובר.

3. "ועבדו לעלם" כמה שנים קרויים עולם? (ברש"י)
א. 140 שנה כמנין "עלם".
ב. 170 שנה כמנין "לעלם".
ג. 50 שנה.
ד. 13 שנה שאחריהן נכנסים לעולם של מצוות.

4. "ומכה אביו ואימו" במה מתחייב המכה את חברו היהודי ויצא ממנו דם? (ברש"י)
א. חייב מיתה.
ב. חייב בתשלומים.
ג. חייב לגלות.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

5. "עין תחת עין" במה מתחייב אדם שסימא את עין חברו? (ברש"י)
א. מסמאים את עין המזיק שנאמר עין תחת עין.
ב. מניחים לו רטיה שחורה על עיניו למשך 10 שנים כדי שיקבל ענשו ויתכפר לו.נפש.
ג. אינו מתחייב בכלום שהכל מן השמיים.
ד. מתחייב בדמי עיניו.

6. מהם 24 ראשי איברים שעבד כנעני יוצא בהם? (ברש"י בלבד)
א. אצבעות ידיים ורגליים, שתי כליות, חוטם וגיד האמה.
ב. אצבעות ידיים ורגליים, הראות, אוזן ימנית, הלב והכבד.
ג. אצבעות ידיים ורגליים, הלב, הכבד ושתי כליות.
ד. אצבעות ידיים ורגליים, שתי אזניים, חוטם וגיד האמה.

7. "סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו" וכי אין אנו יודעים שאסורה באכילה, והלא נבלה היא ומה מלמדנו? (ברש"י)
א. מכאן שאסורה בהנאה.
ב. שאפילו שחטו לאחר שנגמר דינו אסור באכילה.
ג. שלא נשאירו לכלבים אלא נקברנו.
ד. שלא נשאירו שיתאכל הבשר או ירקיב אלא צריך להשליכו לכלבים.

8. שחס המקום על כבודן של הבריות, על מי נאמר? (ברש"י)
א. על גנב השור.
ב. על בלעם.
ג. על הגונב כלים.
ד. על גנב השה.

9. "תחת השור" במה נוהגת תשלומי ארבעה וחמישה? (ברש"י)
א. נוהגת בשור, שה וכלים.
ב. נוהגת בכל הבהמות.
ג. בשור ושה ןמיני עופות בלבד.
ד. בשור ושה בלבד.

10. גנב שחתר חתירה בעצומו של יום והרגו בעל הבית, האם חייב עליו? (דעת רש"י)
א. כיוון שזרחה עליו השמש חייב עליו, שדרך הגנבים המסוכנים לבוא בלילה.
ב. אין חייב עליו ומ"ש וזרחה עליו השמש הוא כמשל, אם ברור לך שבא גנב להרגך, והם כל בני אדם חוץ מאב על בנו.
ג. תלוי, אם הגנב פרץ מהדלת היות וחצוף הוא רשאי להרגו, אבל אם מהחלון היות ודרך הגנבים כך הוא אינו רשאי להרגו.
ד. פטור כמו שנאמר שעצמו של יום מכפר.

11. "כי יתן איש אל רעהו כסף" באיזה שומר נאמרה פרשה ראשונה זו ומה הדין אם נגנב (או אבד)? (ברש"י לקמן פס' ט')
א. בשומר שכר וחייב בגניבה (ובאבידה).
ב. בשואל וחייב בגניבה (ובאבידה).
ג. בשומר חינם ופטור בגניבה (ובאבידה).
ד. בשוכר וחייב בגניבה ואבידה.

12. "וכי ישאל" האם שואל חייב באונסין? (ברש"י)
א. אינו חייב באונסין.
ב. רש"י מביא מחלוקת בענין.
ג. חייב באונסין.
ד. חייב באונס הדומה לאבידה.

13. מה יהיה בסופו של חכם בתורה הלוקח שוחד? (ברש"י בלבד)
א. סופו שתטרף דעתו עליו.
ב. סופו שישתכח תלמודו.
ג. סופו שיכהה מאור עיניו.
ד. כל התשובות נכונות.

14. "בכורי מעשיך" מתי היו באים "שתי הלחם" ומה היו מתירים? (ברש"י)
א. בטז' בניסן, והיו מתירים מנחות הבאות מתבואה חדשה וכן ביכורים.
ב. כתשובה א' אלא ששתי הלחם היו נקרבים בלג' בעומר.
ג. כתשובה א' אלא ששתי הלחם היו נקרבים בעצרת (שבועות).
ד. בעצרת, והיו מתירים קדשי קדשים וקדשים קלים.

15. "ויכסהו הענן" את מי? (ברש"י)
א. את משה.
ב. את ההר.
ג. את ישראל וכיון שהיו בלב אחד קראם לשון יחיד.
ד. תשובות א' ב' נכונות