רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סנהדרין מבחן דפים מט-סה
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות, על מסכת סנהדרין, דפים מט - סה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
שאלות על גמרא ורש"י
1. איזה בגד מבגדי כהונה יש ללבוש ראשונה? (מט:)
א. כתונת.
ב. מצנפת.
ג. כהן הדיוט כתונת וכהן גדול ציץ.
ד. מכנסים.

2. בת כהן שנישאת לחלל ואכלה תרומה - מה דינה לתשלומין? (נא.)
א. פטורה מתשלומין.
ב. לר' מאיר חייבת בקרן וחומש ולחכמים פטורה מחומש ומשלמת רק הקרן.
ג. לר' מאיר חייבת בקרן ולא חומש ולחכמים פטורה אף מתשלומי קרן.
ד. לכו"ע חייבת בתשלומי קרן וחומש.

3. את אביה היא מחללת מאי דריש ביה? (נב.)
א. שאם היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חול ונוהגין בו בבזיון.
ב. שעוברת גם על איסור כיבוד אב ומורא אב.
ג. שאביה נפסל מעבודת ביהמ"ק בגלל בתו שזינתה.
ד. שאם האב חטא בזנות גם בתו מתחללת עמו.

4. למה דומה תלמיד חכם לפני עם הארץ..................? (נב:)
א. ככלי שבור שאי אפשר לתקנו.
ב. בתחילה לכלי של זהב ואח"כ לשל כסף, נהנה ממנו דומה לקיתון של חרס שאין לו תקנה.
ג. ככלי מאוס שזרקו לאשפה.
ד. שונאו כ"כ עד שאומר שמוכן לנושכו כחמור.

5. מה הוא "איסור מצוה" ו"איסור קדושה" הנאמר אצל עריות? (נג:)
א. איסור "מצוה" - חייבי לאוין, איסור "קדושה" - חייבי כריתות.
ב. איסור "מצוה" - חייבי כריתות, איסור "קדושה" - חייבי מיתת ב"ד.
ג. איסור "מצוה" - שניות מדברי סופרים, איסור "קדושה" - חייבי כריתות.
ד. איסור "מצוה" - שניות מדברי סופרים, איסור "קדושה" - חייבי לאוין, וי"א להיפך.

6. הבא על אשת אביו האם חייב גם משום אשת איש? (נד.)
א. לרבנן חייב ולר' יהודה אינו חייב.
ב. לכו"ע חייב גם משום אשת איש.
ג. לכו"ע אינו חייב משום אשת איש.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

7. היכי דמי תקלה בלא קלון? (נה.)
א. ישראל הבא על בהמתו בשוגג.
ב. קטן הבא על הבהמה.
ג. עובד כוכבים הבא על הבהמה.
ד. ישראל הבא על אחד מכל העריות.

8. היכי דמי קלון בלא תקלה? (נה:)
א. קטן הבא על הבהמה.
ב. ישראל הבא על בהמתו בשוגג.
ג. עובד כוכבים הבא על הבהמה.
ד. קטנה בת ג' שנים שבא עליה אחד מכל העריות.

9. מברך את השם - האם חייב גם הכנויין - לרבנן? (נו.)
א. פטור מכלום.
ב. חייב מיתה.
ג. בישראל פטור ובבני נח חייב.
ד. בישראל פטור ממיתה וחייב באזהרה ובבני נח פליגי אמוראי אי חייב מיתה או לא.

10. באיזה כלאים הוזהרו בני נח - אליבא דר' אלעזר? (נו:)
א. לא נאסרו אלא בכלאי הכרם בלבד.
ב. הרבעת בהמה והרכבת האילן.
ג. בכל דיני כלאים הוזהרו.
ד. בכלאי בגדים ובחרישת שור וחמור יחדיו.

11. כמה דיינים ועדים צריכים לדון בן נח למיתה? (נז:)
א. דיין א' ועד אחד ואפי' אשה וקרוב.
ב. דיין א' ועד אחד, איש ולא אשה ואפי' קרוב כשר.
ג. דיין א' ושני עדים ואפי' אשה וקרוב.
ד. ג' דיינים ואפי' אינם מומחים ואפי' כולם קרובים.

12. האם עבד מותר באמו ובבתו? (נח:)
א. אסור בשניהם.
ב. מותר בבתו ואסור באמו.
ג. מותר באמו ואסור בבתו.
ד. מותר בשניהם.

13. האם מותר לעכו"ם לעסוק בתורה? (נט.)
א. מותר.
ב. אסור וחייב מיתה ואפי' בז' מצות של בני נח.
ג. אסור וחייב מיתה אבל בהלכות ז' מצות דידהו מותר.
ד. אסור להבין ולפלפל בה אבל ללמוד מותר.

14. ירדה לו דמות חמור מן השמים מהו - למסקנא? (נט:)
א. אסורה מן התורה.
ב. מותרת דאין דבר טמא יורד מן השמים.
ג. מותרת מן התורה אבל אסורה מדרבנן משום מראית העין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

15. השומע ברכת השם מפי גוי או מומר - האם חייב לקרוע? (ס.)
א. חייב לקרוע.
ב. פטור מקריעה.
ג. בגוי חייב ובמומר פטור.
ד. בגוי פטור ובמומר חייב.

16. העובד למרקוליס שלא כדרכה כגון ע"י השתחואה או פוער עצמו - מה דינו? (סא.)
א. פטור.
ב. בפוער עצמו חייב, המשתחוה פטור.
ג. בפוער עצמו פטור, המשתחוה חייב.
ד. חייב.

17. שגג בלא מתכוין בשאר מצות חייב - במה איירי? (סב:)
א. בעבודה זרה חייב אף בלי מתכוין לכו"ע.
ב. בכל איסורים שבתורה כי רק בשבת קיי"ל דבר שאינו מתכוין מותר.
ג. העלם זה וזה בידו חייב - לפי המסקנא.
ד. המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה.

18. "שלש השתחואות בע"ז למה" - למסקנא? (סג.)
א. אחת כדרכה ושלא כדרכה, שדרכה לעובדה דרך כבוד, אחת לשלא כדרכה ואחת לחלק.
ב. אחת לכדרכה, אחת לכדרכה ושלא כדרכה, ואחת לשלא כדרכה.
ג. אחת לכדרכה, אחת לשלא כדרכה, ואחת לחלק.
ד. אחת לכדרכה, אחת לשלא במתכוין, ואחת לעובד מאהבה ומיראה.

19. העביר בן בנו או בנו ממזר למולך - האם חייב? (סד:)
א. בן בנו חייב, בנו ממזר פטור.
ב. בשניהם פטור.
ג. בשניהם חייב.
ד. בן בנו פטור, בנו ממזר חייב.

20. אחד חבר גדול ואחד חבר קטן - מה זה? (סה.)
א. חבר גדול - מומחה, חבר קטן - מתלמד.
ב. חבר גדול - מאסף חיות ובהמות גדולות, חבר קטן - מחבר שקצים ורמשים.
ג. חבר גדול - כישוף, חבר קטן - אחיזת עינים.
ד. חבר גדול - ברבים, חבר קטן - בצנעה.

שאלות על תוספות
21. באיזה סוגיה פריך הש"ס "הלכתא למשיחא"? (נא: ד"ה הלכתא)
א. רק בענינא דקדשים, כיון דלא שייך אלא בזמן המקדש.
ב. רק היכא דאיכא תרתי, איסורא, וגם למשיחא, א"נ רק היכא דבא ליישב השמועות ולא נ"מ לדינא.
ג. רק בדינים דלא נהגו בזמן המקדש וינהגו מחדש רק כשיבא משיח.
ד. רק בדינים השייכים בכהן המשוח בשמן המשחה או המלך.

22. האם שייך איסור "ובחוקותיהם לא תלכו" בחוק הכתוב באורייתא? (נב: ד"ה אלא)
א. חוק לע"ז אסור אבל חוק שאינו לע"ז אם כתוב באורייתא לא נאסרה.
ב. לא שייך, אפי' הוי חוק לע"ז.
ג. שייך, אפי' בחוק שאינו לע"ז אלא שכן נוהגים הגוים.
ד. התוס' נשארו בזה בצ"ע.

23. "אשר יעשה אותם האדם" - למה לא שייך בזה לומר "אתם קרויים אדם וכו'"? (נט. ד"ה אלא)
א. כיון דכתוב "אשר יעשה" לרבות אפי' גוים.
ב. "אדם" דוקא ישראל "האדם" אפי' גוי, א"נ דוקא בפורעניות אמרינן אתם קרויים וכו'.
ג. כאן מודו כו"ע ד"האדם" קאי דוקא על ישראל ולא על גוי.
ד. "האדם" דוקא ישראל, "אדם" אפי' גוי, א"נ דוקא בברכה אמרינן אתם קרויים וכו'.

24. שאני מגדף הואיל וישנו בלב - מה הכוונה? (סה. דה הואיל)
א. לרשי דמגדף שאין כוונתו כלפי מעלה אינו חייב, ולתוס' דילפינן מרבשקה דכ' חושב על ה'.
ב. דהוי דבר שאינו מעשה ודברים שבלב אינן דברים.
ג. דעקימת שפתים לא הוי מעשה.
ד. דכל מגדף חייב משום ע"ז דנחשב כאילו קבלו עליו באלוה.

25. לרבא ס"ל העובד ע"ז מיראה פטור - למה לא השתחוה מרדכי להמן? (סא: ד"ה רבא)
א. אף שפטור מ"מ יש בו איסור תורה.
ב. כיון דכולם עבדו לו מאהבה, אסור לעובדו גם מיראה.
ג. משום מראית העין.
ד. שהיו צלמים על לבו, א"נ משום קדוש השם.