רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות תצוה פרשת תצווה א'
ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת תצווה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "כתית" איזה שמן כשר למנורה? (ברש"י)
א. שמן שנטחן ברחיים.
ב. שמן שנכתש במכתשת ואח"כ נטחן ברחיים כשר אבל הפוך לא.
ג. ברחיים מכונה כשר בדיעבד אבל ברחיים של יד הוא למהדרין.
ד. טיפה ראשונה היוצאת משמן שנכתש במכתשת.

2. "זהב ותכלת וארגמן" כמה מינים וכמה חוטים היו בכל חוט בסך הכל? (ברש"י)
א. 4 מינים ו-24 חוטים.
ב. 5 מינים ו-28 חוטים.
ג. 7 מינים ו-28 חוטים.
ד. 6 מינים ו-28 חוטים.

3. "וחשב אפדתו" מהו חשב האפוד? (ברש"י)
א. הוא החושן שהיה מחובר אל האפוד ונקרא חשב ע"ש שצריך לחשוב ולפענח אותיותיו.
ב. הם כתפות האפוד.
ג. הוא חגור האפוד שהיה חוגר עמו.
ד. חציו של האפוד מלמטה נקרא כך.

4. היכן היו מונחות שתי אבני השהם? (פשט הכתוב)
א. בחושן.
ב. על כתפות האפוד.
ג. בחשב האפוד.
ד. משני צידי הציץ.

5. "כתולדתם" כמה אותיות היו בכל אבן? (ברש"י)
א. 25 אותיות.
ב. 5 אותיות.
ג. 4 אותיות.
ד. אות אחת בכל אבן.

6. "חשן משפט" על מה מכפר החושן? (ברש"י)
א. על עזות מצח.
ב. על עבודה זרה.
ג. על קלקול הדין.
ד. על טומאת מקדש וקדשיו.

7. "את האורים ואת התמים" מהו האורים ותומים? (ברש"י)
א. כתב שם המפורש הנתון בתוך כפלי החושן.
ב. הם האבנים ומשבצות הזהב.
ג. הבד שעליו נמצאים האבנים.
ד. שתי אבני השהם.

8. על מה עובר הקורע בגדי כהונה? (ברש"י)
א. עובר על מצות עשה שהיה צריך לשמור שלא יקרעו.
ב. עובר על לאו של לא יקרע.
ג. עובר על איסור כרת שכרת הוא לשון קריעה.
ד. עובר בלאו של "לא תעשו כן...".

9. "ציץ" כמה היה רחבו של הציץ? (ברש"י)
א. אצבע אחת.
ב. שתי אצבעות.
ג. חצי אצבע.
ד. שני טפחים.

10. ממה היו עשויים הכתונת והמצנפת? (פשט הכתוב)
א. צמר ופשתן.
ב. פשתן.
ג. כותנה.
ד. הכתונת מצמר והמצנפת מפשתן.

11. במה מתחייב כהן ששמש מחוסר אחד מן הבגדים?
א. מתחייב לתפור את אותו בגד שחיסר.
ב. חייב מיתה בידי שמיים.
ג. חייב מלקות ארבעים.
ד. קנאים פוגעים בו כדין הגונב כלי שרת.

12. "ולחם מצות וחלת מצת ורקיקי מצות" כמה לקחו מכל מין? (ברש"י)
א. 4 חלות מכל מין.
ב. 10 חלות מכל מין.
ג. 5 חלות מכל מין.
ד. 7 חלות מכל מין.

13. כמה ארכו ימי המילואים? (פשט הכתוב)
א. שלושה ימים.
ב. חודש שלם.
ג. 10 ימים.
ד. שבוע.

14. "על הכפרים" למה הוצרכה כפרה למזבח לדעת מדרש תורת כהנים? (ברש"י)
א. להכשיר קרבן שהוא מוקצה.
ב. שמא התנדב איש דבר גזול במלאכת המשכן והמזבח.
ג. להכשיר את הצבי בהוראת שעה.
ד. להכשיר את התחש כקרבן.

15. "זר זהב" סימן למה? (ברש"י)
א. לכתר תורה.
ב. לכתר כהונה.
ג. לכתר מלכות.
ד. לכתר עשירות.