רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא ויקרא פרשת ויקרא א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ויקרא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "מאהל מועד" מהיכן היה הקול יוצא?(ברש"י)
א. מעל הכפורת מהכרוב הימני.
ב. הקול היה יוצא מהלוחות מתחת הכפורת.
ג. מעל הכפורת מבין שני הכרובים.
ד. מבין בדי (מוטות) הארון.

2. "ונרצה לו" על מה מרצה קרבן העולה? (ברש"י)
א. על כריתות.
ב. על מיתה בידי שמיים.
ג. על חייבי מלקיות.
ד. על עשה ועל לאו הניתק לעשה שנעשו במזיד.

3. "הכהנים" מאיזה שלב בעבודת המנחה יתעסקו הכהנים בלבד? (ברש"י)
א. מבלילה ואילך מצות כהונה.
ב. מקמיצה ואילך מצות כהונה.
ג. הזר כשר בכל עבודות המנחה.
ד. אין לזר עסק בשום עבודה מעבודות המנחה.

4. "ואם תקריב מנחת ביכורים" באיזו מנחה מדובר? (ברש"י)
א. שתי הלחם.
ב. ביכורים כפשוטו משבעת המינים.
ג. מנחת העומר.
ד. מנחת הכהן הגדול בעת חינוכו.

5. "ואם זבח שלמים" מדוע נקראו שלמים? (רש"י)
א. שחייב להביאו שלם בלא מום.
ב. שמטילים שלום בעולם (שעל ידם יורד שפע ברכה לעולם).
ג. שיש בהם שלום למזבח לכהנים ולבעלים (שכל אלו זוכים בשלמים).
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

6. מה דינו של פר החטאת שמביא הכהן הגדול על חטאתו? (פשט הכתוב)
א. נאכל לכהנים ליום ולילה עד חצות.
ב. לאחר מתן הדמים והקטרת האימורים מוצא מחוץ לשלוש מחנות ונשרף כולו.
ג. כתשובה ב' אלא שנשרף במחנה.
ד. נאכל לכהן הגדול בלב

7. "ועשה לפר" מה ההבדל במתן הדמים במזבח החיצון ובמזבח הפנימי (מזבח הזהב)? (ברש"י)
א. במזבח החיצון זריקת הדם בכלי בלבד ובפנימי באצבע.
ב. במזבח החיצון זריקת הדם באצבע בלבד ובפנימי בכלי.
ג. במזבח החיצון מתנה (זריקת דם) אחת כיפרה ובפנימי כל מתנה מעכבת.
ד. הפך תשובה ג'.

8. "אשר נשיא יחטא" מהו לשון אשר? (ברש"י בלבד)
א. לשון ראיה כמו אשורנו, נשיא שראה שחטא דהיינו שם על ליבו.
ב. לשון אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו.
ג. כמו כאשר דהיינו אם נשיא יחטא.
ד. כמו כי שמתפרש בד' לשונות.

9. קרבן חטאת, האם בא זכר או נקבה? (פשט הכתוב)
א. זכר בלבד.
ב. נקבה בלבד (ויש חטאת הבאה גם זכר).
ג. אנדרוגינוס בלבד
ד. טומטום בלבד

10. "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה" במה מדובר? (ברש"י)
א. אדם שחטא ושמע קול שבועה צריך להביא קרבן, שהוא סימן רע לו.
ב. אדם שחטא בשבועה לחינם מביא קרבן.
ג. ראובן שהשביע לשמעון ולוי אם יודעים לו עדות שהוא צריך לה הרי מחויבים הם להעידו.
ד. אדם שחטא והשמיע קללה צריך להביא קרבן, שהרי קללה אפי' על תנאי היא מתקיימת.

11. "והקריב את אשר לחטאת ראשונה" למה הדבר דומה? (ברש"י)
א. דומה לאדם שמפרט מומיו תחילה ואח"כ שבחיו, שכך אמרו חז"ל שינהג אדם.
ב. דומה לאדם ירא שמיים שרוצה להסיר מעליו מיד את חטאו.
ג. לפרקליט שנכנס לרצות, ריצה הפרקליט (החטאת) נכנס דורון אחריו (העולה).
ד. דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו.

12. "על חטאתו אשר חטא" אדם שחטא כשהיה עני והפריש מעות לעשירית האיפה והֶעשיר, כיצד עליו לנהוג? (ברש"י)
א. כיון שחטא כשהיה עני מביא עשירית האיפה.
ב. אינו מביא מאומה.
ג. יוסיף עליהם ויביא קרבן עשיר.
ד. מביא עשירית האיפה וגם כבשה.

13. "בערכך" כיצד כפרתו של הנהנה מן ההקדש? (פשט הכתוב ורש"י)
א. מביא איל בשווי 5 סלעים וקרן וחומש.
ב. משלם קרן וחומש בלבד.
ג. משלם קרן בלבד ואיל בשווי 2 סלעים.
ד. מביא איל בשווי 2 סלעים ואת הקרן (בשווי הנאתו) בתוספת חומש.

14. "ולא ידע ואשם" היתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה ממנו ומצאה עני ונתפרנס בה, מה קובע לו הקב"ה? (ברש"י)
א. אינו קובע לו מאומה כיון שלא כיון בצדקה זו.
ב. אע"פ כן קובע לו הקב"ה ברכה.
ג. מזמנים לו אותו עני ואם יתן לו צדקה יחשב אותו סלע שנפל גם כן כצדקה.
ד. אם אותו סלע אמור היה להנתן לצדקה יחשב לו לצדקה ואם לאו לא יחשב.

15. "או מכל" הנשבע לשקר על ממון שכפר בו ושב והודה מעצמו, מה דינו?(פשט הכתוב)
א. משלם קרן בלבד.
ב. מקריב אשם ודיו.
ג. משלם קרן שכפר בו ומקריב אשם.
ד. משלם הקרן שכפר בו עם תוספת חומש ומקריב אשם.