רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא צו פרשת צו א'
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת צו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "מדו בד" על איזה בגד מדובר? (ברש"י)
א. המעיל.
ב. האבנט.
ג. הכתונת.
ד. המכנסיים.

2. "ופשט את בגדיו" איזו דרך ארץ למדנו מפסוק זה?
א. "ולבש בגדים אחרים" אין לו לאדם לפשוט בגדיו אא"כ מזומנים לו לידו בגדים אחרים משום צניעות ודרך ארץ.
ב. אין לאדם לזרוק כלי שהוא משתמש בו אא"כ יש לו חילופין וכן בכל דבר.
ג. אין זה אלא כמין משל, אם בגדיך כעת פשוטים לעתיד לבוא "ולבש בגדים אחרים" יקרים מהם.
ד. בגדים שבשל בהם קדרה לרבו אל ימזוג בהם כוס לרבו.

3. "והוציא את הדשן" מצות תרומת הדשן היתה... (ברש"י)
א. פעם בשבוע.
ב. בכל יום.
ג. פעם בשנה בראש השנה.
ד. פעם בחודש בערב ראש חודש.

4. "במקום קדש" היכן הוא? (ברש"י)
א. בהיכל.
ב. בעזרת כהנים.
ג. בחצר אוהל מועד.
ד. בירושלים בתוך החומה.

5. "זה קרבן אהרון ובניו" מי מקריב עשירית האיפה ביום חינוכו? (ברש"י)
א. כהן גדול בלבד.
ב. כהן הדיוט ביום שנתחנך ובכל יום מחציתה בבקר ומחציתה בערב.
ג. כהן גדול וההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהם מתחנכין לעבודה, וכ"ג ממשיך להקריבה בכל יום. (וכהן הדיוט מקריבה רק ביום חינוך בבת אחת, רמב"ם)
ד. בית דין מקריב בים שנחנך המזבח.

6. "ישבר" "ומרק ושטף" מדוע צריך לשבור כלי חרס שבושל בו חטאת? (ברש"י)
א. שאין עניות במקום עשירות כמו שמצינו בבגדי כהונה.
ב. כיוון שהוא מאוס דמי לחד פעמי..
ג. כיוון שהחטאת שנבלעה בחרס נעשתה נותר ואין אפשרות להגעיל כלי חרס, שאינו יוצא מידי דופנו.
ד. כיוון שחטא האדם נכנס בכלי צריך לשברו, לומר שנמחל לו עוונו.

7. "עור העלה" מי אינו חולק בעורות? (ברש"י)
א. טבול יום בלבד.
ב. טבול יום מחוסר כפורים ואונן.
ג. הכהן הגדול.
ד. הכהן הגדול וסגנו.

8. "מנחה...וחרבה" באיזו מנחה מדובר?
א. מנחת חינוך.
ב. לחם הפנים.
ג. מנחת העומר.
ד. מנחת חוטא ומנחת קנאות שאין בהם שמן.

9. "אם על תודה" על מה מקריבים שלמי תודה? (ברש"י)
א. לאחר הקרבת החטאת מקריב קרבן תודה על שנמחלו עוונותיו.
ב. כשעולה בשלושת הרגלים מקריב קרבן תודה לחובת היום.
ג. הודאה על נס שנעשה לו כיורדי הים, הולכי מדברות וכד'.
ד. כתשובה א' אלא שמוקרב רק לאחר קרבן אשם.

10. מה ההבדל בזמן אכילה בין שלמי תודה לשלמי נדר ונדבה? (פשט הכתוב)
א. אין הבדל, שניהם לשני ימים ולילה אחד.
ב. שלמי תודה ליום ולילה, שלמי נדר ונדבה לשני ימים ולילה אחד.
ג. הפך תשובה ב'.
ד. שניהם ליום ולילה.

11. "והקריב על זבח" כמה מיני לחמים מביאים עם קרבן התודה וכמה מכל מין? (ברש"י)
א. 8 מיני לחמים, 4 מצה ו-4 חמץ ומכל מין 7 חלות.
ב. 10 מיני לחמים, 5 מצה ו-5 חמץ ומכל מין 2 חלות.
ג. 4 מיני לחמים, 3 מצה ו-1 חמץ ומכל מין 10 חלות.
ד. 5 מיני לחמים, 3 מצה ו-2 חמץ ומכל מין 10 חלות.

12. "ואכל לא תאכלהו" במה התחייב אדם שאכל חלב נבילה? (ברש"י)
א. חייב משום נבילה ולא משום חלב שאין איסור חל על איסור.
ב. חייב משום חלב ולא משום נבילה שאין איסור חל על איסור.
ג. חייב משום חלב ונבילה שאיסור חל על איסור.
ד. עובר רק על שני לאוים ואינו נענש כיון ששני האיסורים באים כאחד אינם יכולים לחול.

13. "ידיו תביאינה" איזו יד היתה מתחת ואיזו ממעל? (ברש"י)
א. יד הבעלים והכהן היו זו בצד זו.
ב. יד שמאל של הכהן מתחת ויד ימינו ממעל.
ג. יד הבעלים היתה מתחת יד הכהן.
ד. יד הכהן היתה מתחת יד הבעלים.

14. "קח את אהרן" מתי נאמרה פרשה זו? (ברש"י)
א. שבעה ימים קודם הקמת המשכן.
ב. שבעה ימים לאחר הקמת המשכן.
ג. בעת הקמת המשכן.
ד. יומיים לפני הקמת המשכן.

15. "ויקטר המזבחה" במה שמש משה בשבעת ימי המילואים? (ברש"י)
א. בשמונת בגדי הכהן הגדול.
ב. בחלוק לבן.
ג. ככהן גדול אבל בלא האפוד.
ד. ככהן גדול אבל בלא החושן.