רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא צו פרשת צו ב'
ממוצע הציונים עד כה: 81%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת צו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "צו את אהרן" אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. באיזה חסרון כיס מדובר? (שפ"ח אות ג')
א. שהכהנים זוכים בקרבן העולה רק בחזה ושוק.
ב. שהכהן זוכה בקרבן העולה בעור בלבד ולא בבשר.
ג. שאין הכהנים זוכים בקרבן העולה במאומה.
ד. שאין הכהנים מקבלים מעות עבור שרותם.

2. "זאת תורת העלה הוא העולה" אלו קרבנות ירדו אע"פ שעלו לראש המזבח? (ברש"י)
א. קרבנות עולה בלבד.
ב. קרבנות חטאת בלבד.
ג. שהיה פיסולן בקודש שנפסלו לאחר שבאו לעזרה.
ד. שלא היה פיסולן בקודש אלא שנפסלו קודם שבאו לעזרה.

3. "והרים את הדשן" כיצד היא מצוות תרומת הדשן? (ברש"י)
א. כשהדשן רבה על המיזבח ואין מקום למערכה, מוציאין הדשן אל מחוץ למחנה.
ב. היה חותה מלוא המחתה מן המאוכלות הפנימיות ונותנן במזרחו של כבש.
ג. היה חותה מלוא המחתה משריפת הקטורת במזבח הפנימי ונותנו במזרחו של המזבח.
ד. היה חותה מאפר שריפת הפתילות ונותנן במזרחו של מזבח הזהב.

4. "חלבי" מהיכן למדו רבותינו שאין להקריב קרבן לאחר תמיד של בין הערביים? (ברש"י)
א. שכתוב "עליה חלבי השלמים" ונדרש שלמים לשון השלמה, על עולת הבוקר השלם כל הקרבנות שלא ישאר דבר לאחר תמיד של בין הערביים.
ב. שכתוב "בבקר בבקר" לדרוש שהכל נעשה בבקר ולא לאחר תמיד של בין הערביים.
ג. שכתוב "וערך עליה העולה" על עולת הבקר יערוך ולא על עולת בין הערביים.
ד. שרק קרבן פסח הותר להקריב אחר תמיד של בין הערביים מכאן שכל השאר אסורים.

5. "הקרב אתה" מה פרושו? (ברש"י)
א. להקטיר את המנחה על המזבח.
ב. שטעונה הגשה בקרן דרומית מזרחית.
ג. שטעונה הגשה בקרן דרומית מערבית.
ד. אותה אתה מקריב ולא את קומצה.

6. מה דינה של כל מנחת כהן לענין קמיצה ואכילת שיריים?
א. נקמצת אבל אין שייריה נאכלים.
ב. נקמצת ושייריה נאכלים.
ג. הקומץ נאכל לכהנים והשיריים למזבח.
ד. אין נקמצת ואין שייריה נאכלים אלא כולה כליל נקטרת על המזבח.

7. "הכהן המחטא אתה יאכלנה" מדוע אין לפרש מקרא זה כפשוטו שהחטאת נתנת לזורק את דמה בלבד? (ברש"י)
א. שאין להעלות על הדעת שיאכל כהן אחד כבש שלם.
ב. שהרי כתוב "כל זכר בכהנים יאכל אתה".
ג. שהרי כתוב "חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו".
ד. תשובות א' ג' נכונות.

8. "כל אשר יגע בבשרה יקדש" מה פרושו? (ברש"י)
א. כל אדם שנוגע בה נעשה פרוש וקדוש.
ב. כל אוכל שנגע בבשרה טעון שריפה שנדרש "יקדש" תוקד אש.
ג. כל אוכל שנגע בה נטמא.
ד. כל אוכל שנגע ובלע ממנה נהיה כמותה שאם פסולה יפסל ואם היא כשרה יאכל כחמור שבה.

9. "קדש קדשים הוא" אדם שהמיר קרבן אשם, האם תמורתו קריבה? (ברש"י)
א. אינה קריבה.
ב. קריבה.
ג. זורק דמה בלבד ואין מקטירה.
ד. שוחטה ואין זורק דמה.

10. "לכהן המקריב אתה" כתב רש"י לבית אב, מה פרוש בית אב? (שפ"ח אות י')
א. הכהנים היו נחלקים לכד' משמרות וכל משמר נקרא בית אב.
ב. כל משפחות הכהנים נקראים בית אב כמו בית אהרון.
ג. כד' משמרות היו וכל משמר לשבוע שלם ואותו משמר נחלק לששה בתי אב לששת הימים.
ד. כתשובה ג' אלא שהיו בכל משמר 7 בתי אב לכל ימות השבוע.

11. כמה בתי אב שמשו ביום שבת? (שפ"ח אות י')
א. 7 בתי אב.
ב. בית אב אחד.
ג. 2 בתי אב, היוצא והנכנס.
ד. 6 בתי אב ששמשו באותו שבוע.

12. מתי קדוש הלחם הבא עם קרבן תודה קדושת הגוף להפסל אם יוצא (חוץ למקומו) או שטבול יום (שטבל ולא העריב שמשו) נגע בו, ומלצאת לחולין בפדיון?
א. בזריקת הדם.
ב. בגמר הקטרת האימורים.
ג. עד שישחט הזבח.
ד. כשנאפה הלחם שליש אפיתו.

13. "ביום קרבנו" לכמה זמן נאכל לחם קרבן התודה? (ברש"י)
א. כזמן אכילת בשר התודה.
ב. לשני ימים ולילה אחד.
ג. אין שיעור לזמן אכילתו.
ד. לשבוע אחד בלבד.

14. "ואם האכל יאכל" מתי נקרא הקרבן פיגול? (ברש"י)
א. אם אכל הקרבן ביום השלישי נקרא פיגול למפרע.
ב. שחשב להקריבו לשם קרבן אחר.
ג. כיוון שהסיח דעתו ממנו נקרא כך.
ד. שחשב בעת השחיטה או זריקת הדם ... לאכלו חוץ לזמנו.

15. "והבשר" בשר קדשים קלים שיצא חציו חוץ לחומת ירושלים, מה דינו? (רש"י,שפ"ח אות ו')
א. כל הבשר אסור באכילה.
ב. חציו שיצא אסור באכילה וחציו שלא יצא מותר.
ג. היות וחציו בפנים כל הבשר מותר באכילה.
ד. כל הבשר מותר באכילה אלא שצריך לקלוף כדי נטילה מחציו שיצא ודיו.

16. "וטמאתו עליו" כמה כרתות נאמרו באוכלי קדשים בטומאת הגוף?
א. 4 כרתות, אחת לכלל אחת לפרט אחת לק"ו ואחת לגזרה שוה.
ב. 2 כרתות, אחת לכלל ואחת לפרט.
ג. אחת בלבד.
ד. 3 כרתות, אחת לכלל אחת לפרט ואחת ללמד על קרבן עולה ויורד.

17. "המקריב את דם" מי הוא הראוי לחלוק בבשר חזה ושוק? (ברש"י)
א. מי שזרק את הדם והקטיר החלב זוכה בהם שנאמר המקריב את דם...לו תהיה שוק...
ב. כל המשמרה של אותו שבוע זוכים.
ג. מי שהיה טהור בשעת זריקה והקטרה שראוי לעבודות אלו חולק בבשר.
ד. לוי וכהן הטהורים זוכים בו.

18. איזה מקום החזיק מועט את המרובה? (ברש"י)
א. חצר המשכן.
ב. פתח אוהל מועד.
ג. בין בדי הארון.
ד. על מזבח הנחושת.

19. "ויז ממנו על המזבח" את מה לא ידע רש"י?
א. לא ידע מדוע כתוב ממנו הרי ידוע שבשמן המשחה מדובר.
ב. לא ידע באיזה מזבח מדובר הפנימי או החיצון.
ג. לא ידע היכן נצטוה בהזאות הללו.
ד. לא ידע היכן הוזו ההזאות מעל או מתחת לחוט הסקרא.

20. "על העֹלה" איזה דבר יוצא דופן היה באיל השלמים בהקרבה? (ברש"י)
א. הקריבו רק את הכליות.
ב. הקריבו את השוק ולא מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום חוץ מזה.
ג. שנקרב כולו כעולה.
ד. כתשובה ב' אלא שיש להוסיף שגם את העור הקריבו.