רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא שמיני פרשת שמיני ב'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת שמיני

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אהרון נדרש להביא עגל בן בקר לחטאת מדוע?(ברש"י)
א. להודיע לישראל שהתכפר להם עוון העגל שעשו.
ב. להודיע שמכפר לו ה' ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה.
ג. זהו פר העלם דבר שמביא כהן גדול על שגגתו.
ד. עגל בן בקר לאו דוקא אלא יכול להביא קרבנות אחרים.

2. מדוע נדרש אהרון להביא עגל, הרי אין קטגור נעשה סנגור? (שפ"ח אות ה')
א. אין קטגור נעשה סנגור, זהו דוקא לפשוטי העם, אבל לא לאהרון.
ב. אין קטגור נעשה סנגור, זהו רק ביום הכיפור.
ג. אין קטגור נעשה סנגור, דוקא בעבודות פנים.
ד. הוראת שעה היתה.

3. מה פרוש "וימלא כפו ממנה"?(ברש"י)
א. ששם את המנחה על כפיו.
ב. שקמץ את המנחה.
ג. שבלל את המנחה.
ד. היא נתינת הסולת.

4. "ויבא משה ואהרן אל אהל מועד" לשם מה נכנסו? (ברש"י)
א. משה נכנס עם אהרון ללמדו על מעשה הקטורת.
ב. נכנסו כדי לבקש רחמים שתרד שכינה לישראל.
ג. משה נכנס עם אהרון ללמדו להיטיב את הנרות.
ד. תשובות א-ב נכונות.

5. מהי סיבת מותם של נדב ואביהוא? (כל התשובות נכונות, יש לסמן את הפרוש שהביא רש"י)
א. כיון שהקריבו אש זרה.
ב. רבי אלעזר אומר כיון שהורו הלכה בפני משה רבן, רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש.
ג. כיון שאמרו מתי ימותו שני זקנים אלו (משה ואהרון) ואנחנו ננהיג את הדור.
ד. תשובות א' וב'.

6. "אתה ובניך ובנתיך" האם גם לבת כהן יש חלק בחזה ושוק? (ברש"י)
א. אין חולקים להם ואינה רשאית לאכול.
ב. חולקים להם ורשאית לאכול..
ג. אין חולקים להם אבל רשאית לאכול.
ד. חולקים להם אבל אינה רשאית לאכול אלא מוכרת חלקה לכהן.

7. אלו 3 שעירי חטאות קרבו בראש חודש ניסן? (ברש"י, ומה שכתב רש"י "אלא זה" הכונה לשעיר ר"ח)
א. 1) שעיר עזים של שמיני 2) שעיר נשיא שבט ראובן 3) שעיר ר"ח.
ב. 1) שעיר עזים של שמיני 2) שעיר נשיא שבט יהודה 3) שעיר ר"ח.
ג. 1) שעיר עזים לחטאת אהרון 2) שעיר נשיא שבט יהודה 3) שעיר רגלים.
ד. 1) שעיר עזים של שמיני 2) שעיר נחשון 3) ושעיר יום כיפור.

8. אילו שתי דרישות דרש משה? (ע"פ הגירסא בזבחים קי"א) (ברש"י)
א. מפני מה נשרף שעיר נחשון, ומפני מה נאכלו שני השעירים הנותרים.
ב. מפני מה נשרף שעיר חטאת העם, ומפני מה נאכלו שני השעירים הנותרים.
ג. מפני מה נשרפו שעיר ר"ח ושעיר נחשון ונאכל שעיר העם.
ד. מפני מה נשרף שעיר ר"ח, ומדוע לא נאכלו שעיר נחשון ושעיר עזים של שמיני, ביום.

9. "לשאת את" על מה מכפר שעיר ראש חודש? (ברש"י)
א. על עשה ועל לאו הניתק לעשה.
ב. על לשון הרע הנאמר בשוגג.
ג. על עוון טומאת מקדש וקדשיו.
ד. על עשה בלבד.

10. אדם שאכל בהמה טמאה על מה עבר? (ברש"י ושפ"ח אות צ')
א. על לא תעשה, שכתוב "את זה לא תאכלו"
ב. עבר גם על עשה, שנאמר "אותה תאכלו" ולא בהמה טמאה וזהו לאו הבא מכלל עשה, שנחשב לעשה.
ג. עבר על עשה בלבד שעשה דוחה את לא תעשה.
ד. עבר על "בל תשקצו" בלב

11. "ובנבלתם לא תגעו" למי שייכת אזהרה זו? (עיין היטב רש"י או שפ"ח)
א. לכהנים.
ב. לחסידים.
ג. לישראל ברגל.
ד. לכהנים ברגל.

12. מי נקרא תרנגול הבר?(ברש"י)
א. תרנגול הודו.
ב. תרנגול הלבן המצוי ביננו.
ג. הדוכיפת.
ד. הינשוף.

13. "מכל האכל" האם ולד הטומאה (כלי או אוכל שנגע באב הטומאה) מטמא כלים? (ברש"י)
א. לא.
ב. כן.
ג. כלי חרס כן כלי מתכות לא.
ד. כלי עץ כן כלי מתכות לא.

14. "מכל האכל" שרץ שנפל לאוירו של תנור חרס והפת בתוכו ולא נגע השרץ בפת מה דין התנור והפת? (ברש"י)
א. התנור והפת ראשונים לטומאה.
ב. הפת ראשון והתנור שני.
ג. התנור והפת שניים לטומאה.
ד. התנור ראשון לטומאה והפת שניה.

15. מים שנפלו על זרעים במחובר האם הוכשרו לטומאה ומנין נלמד? (רש"י או שפ"ח אות ר')
א. הוכשרו ודאי שכתוב "אשר יבוא עליו מים" בכל אופן.
ב. לא הוכשרו, שאם כן אין משמעות לפסוק "אשר יבואו עליו מים", שאין לך זרע במחובר שלא בא עליו מים, ומהפסוק משמע שיכול להיות מצב שלא יבואו עליו מים.
ג. לא הוכשרו, כיון שהזרע מחובר לקרקע והקרקע טהורה.
ד. הוכשרו, כיון שנפלו לרצון.

16. "מכל האכל" האם אוכל פחות מכביצה מטמא אחרים ומדוע? {מטמא אחרים כלומר, את האדם האוכל (לפי שפ"ח) או דברים אחרים שנגע בהם (לפי משכיל לדוד)} (ברש"י)
א. שכתוב "מכל האכל" אפילו כלשהוא.
ב. לא, אבל צריך שיהיה לפחות כזית שעור חשוב.
ג. לא, כיון שכתוב "אשר יאכל" אוכל הנאכל בבת אחת ושערו חכמים שבית הבליעה מחזיק שיעור כביצה.
ד. צריך כביצה לטמא אחרים שהוא שיעור שביעה.

17. "בנבלתה" אדם שנגע בעצם שפרש מבהמה טמאה מה דינו? (ברש"י)
א. נטמא.
ב. לא נטמא.
ג. בעצם הראש נטמא ולא בשאר עצמות.
ד. בשאר עצמות נטמא ולא בעצם הראש.

18. "לא יאכל" מה קרוי שרץ? (ברש"י)
א. דבר שאדם מואס וקץ בו.
ב. דבר נמוך קצר רגליים.
ג. כל מה שנמצא במים.
ד. כל דבר קטן שמעופף בשמים.

19. מה פרוש "פוטיתא" שמביא רש"י? (סברה הגיונית)
א. סוג של פרפר.
ב. סוג של נמלה.
ג. שרץ משרצי המים הגדל בימים ובנהרות.
ד. צרעה.

20. מה למדנו מהמילה "להבדיל" (פס' מז')? (ברש"י או שפ"ח צ')
א. שאסור לערב חיות טמאות עם טהורות.
ב. שלא די לו שילמד וידע הלכותיהם וסימניהם, אלא צריך שיטרח להכירן איזהו הטמא ואיזהו הטהור.
ג. שצריך להבדיל בין רשע לצדיק.
ד. שצריך להִבָּדֵל ממאכלות אסורות.