רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך חומש ויקרא תזריע פרשת תזריע א'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת תזריע

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. איזה קרבן מביאה יולדת שאין לה יכולת להביא כבש? (פשט הכתוב)
א. מביאה שני תורים ושני בני יונה.
ב. מביאה שני תורים ובן יונה אחד.
ג. מביאה תור אחד או בן יונה אחד.
ד. מביאה שני תורים או שני בני יונה.

2. "שאת או ספחת..." מהו צבעם של נגעים אלה? (ברש"י)
א. שלוש בצבע לבן והרביעי שחור.
ב. שלוש בצבע לבן והרביעי ירוק.
ג. כולם בצבע לבן אלא שיש נגע שהוא לבן ביותר ויש פחות.
ד. כולם בצבע לבן שווה אלא שאינם שווים בגדלם.

3. "ושער בנגע" איזה צבע של שיער בנגע הוא סימן לטומאה (שהשתנה ממראה קודם שהיה לו) בנגעים הנ"ל? (פשט הכתוב)
א. שיער אדום.
ב. שיער לבן.
ג. שיער ירוק.
ד. כל צבע שהשתנה מהמראה הקודם שהיה לו.

4. אלו סימני טומאה יש בנגעי עור הבשר? (פשט הכתוב עד פס' יז')
א. שיער אדום, פשיון ומחיה.
ב. שיער לבן ומחיה.
ג. שיער לבן, פשיון ומחיה.
ד. שיער לבן ופשיון בלבד.

5. אם כיסתה הצרעת את המצורע כולו מראשו ועד רגליו, מה דינו? (פשט הכתוב)
א. טמא ודאי שהרי נתפשטה בכולו.
ב. דינו שהוא טהור.
ג. לא מצאנו בתורה מצב משונה כזה.
ד. טמא, אלא שמקלים עליו בכמה ענינים.

6. בכמה שבועות נדון נגע עור הבשר? (פשט הכתוב)
א. בשני שבועות.
ב. בשלושה שבועות..
ג. בשבוע אחד.
ד. בשבוע וחצי.

7. "וביום" חתן שנולד בו נגע צרעת, מה דינו? (ברש"י)
א. יקוב הדין את ההר צריך לבוא לכהן ויטמאנו.
ב. חייב להראות לכהן אלא שרשאי לילך לכהן עם הארץ שלא ידע מה לפסוק.
ג. אין רשות לכהן לטמאו שנותנין לחתן 7 ימי משתה אע"פ שהנגע טמא.
ד. פטור מלהראותו לכהן לעולם שכיון שנראה כשהיה חתן אין בזה דין צרעת.

8. "צרבת" מה פרושה? (ברש"י)
א. שם נגע טמא.
ב. שם נגע טהור.
ג. חולי אבעבועות.
ד. לשון רגיעת העור הנרגע מחמת חימום.

9. אלו סימני טומאה יש בנגע הנתק? (פשט הכתוב)
א. שיער שחור ופשיון.
ב. שיער צהוב ופשיון.
ג. פשיון בלבד.
ד. שיער צהוב בלבד.

10. בכמה שבועות נדון נגע הנתק? (פשט הכתוב)
א. בשני שבועות.
ב. בשלושה שבועות.
ג. בשבוע אחד.
ד. אין הגבלה של שבועות בנתקים.

11. "ואם מפאת פניו" מה נקרא קרחת ומה גבחת?
א. נשירת שיער משפוע קדקד כלפי פניו קרוי קרחת ומשפוע קדקד כלפי אחוריו קרוי גבחת.
ב. הפך תשובה א'.
ג. נשירה באיזור הראש קרוי קרחת ובשאר הגוף קרוי גבחת.
ד. קרחת - נשירה בידי שמיים, גבחת - נשירה בידי אדם.

12. "נגע לבן אדמדם" בכמה שבועות נדון נגע שחין ומכוה? (ברש"י)
א. ארבע שבועות.
ב. שלושה שבועות.
ג. שבועיים.
ד. שבוע אחד.

13. "וטמא טמא יקרא" מה פרושו? (ברש"י)
א. קורא לכולם טמאים להקל מעליו מעט.
ב. משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו.
ג. אל תקרי יקְרָא אלא יקָרֵא שכולם קוראים לו טמא.
ד. כנגד גופו וכנגד נשמתו שטמא שניהם.

14. אלו בגדים מטמאים בנגע? (פשט הכתוב)
א. כל סוגי הבגדים.
ב. הבגד שעשוי מכותנה בלבד.
ג. בבגד סינטטי בלבד.
ד. בגד צמר או פשתן וכן כלי עור.

15. אלו מראות מטמאים בנגעי בגדים? (פשט הכתוב)
א. ירוק ושחור.
ב. ירוק ואדום.
ג. אדום וכחול.
ד. צהוב בלבד.

16. "טמא טמא יקרא" - רש"י
א. שיקבצו המצורעים למקום אחד.
ב. משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו.
ג. לקרוא הכהן אליו.
ד. לבזותו שיחזור בתשובה.