רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא אחרי מות פרשת אחרי מות א'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת אחרי מות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "כי בענן אראה על הכפרת" מה דרשו בו חכמים? (ברש"י)
א. מכאן שהדיבור יוצא מבין הכרובים.
ב. לא יבוא אהרון כי אם בענן הקטורת ביוה"כ.
ג. מכאן לבעל הבית שיודיע לבני ביתו על כניסתו.
ד. שכשהיה ה' מתגלה לאהרן על הכפורת היה כל הבית מתמלא ענן.

2. "כתנת בד" באלו בגדים נכנס הכהן הגדול לקדש הקדשים ומדוע? (ברש"י)
א. נכנס בשמונה בגדים שהרי אם חסר אחד חייב מיתה.
ב. נכנס עם כתנת, מכנסיים ומצנפת בלבד כדי שלא יתגאה בקדש הקדשים.
ג. נכנס עם 4 בגדים ככהן הדיוט וכולם של שש ששאר בגדים יש בהם זהב ואין קטגור נעשה סנגור.
ד. נכנס בלי הציץ והחושן שיש בהם זהב הרבה מהסיבה שאין קטגור נעשה סנגור.

3. מהו ס"ה הקרבנות השייכים ליום הכיפורים? (מלבד התמידים וכד', פשט הכתוב)
א. פר בן בקר ושני שעירים לחטאת ואיל לעולה.
ב. פר בן בקר ושני שעירים לחטאת ושלושה כבשים בני שנה .
ג. שני פרים בני בקר ושני שעירים לחטאת ואיל לעולה.
ד. פר בן בקר ושני שעירים לחטאת ושני אילים לעולה.

4. "ורחץ במים" מה צריך הכהן הגדול לעשות כשמחליף מבגדי זהב לבגדי לבן וכן להפך? (ברש"י)
א. טעון טבילה 4 פעמים.
ב. טעון שני קדושי ידיים ורגליים מן הכיור.
ג. טעון טבילה ושני קדושי ידיים ורגליים מן הכיור.
ד. טעון נטילת ידיים ודיו.

5. "עזאזל" מהו? (ברש"י)
א. הר עז וקשה, צוק גבוה.
ב. אבדון.
ג. הקטב הצפוני.
ד. בבל.

6. "קטרת סמים דקה" מהיכן למדנו שקטורת יוה"כ תהיה דקה מן הדקה? (ברש"י)
א. שהטעם בתיבה דקה הוא אתנח שצורתו כמכתשת לומר שצריכה כתישה שנית.
ב. שהתיבה דקה מיותרת שכל קטורת דקה היא אלא שצריכה כתישה שנית.
ג. שכל מעשה יום הכיפורים צריך דקדוק רב ולכן...
ד. כיון שישנם ששני דגשים בד' ובק' ללמדך שצריכה כתישה פעמיים.

7. "וכפר עליו" "והזה עליו" ממה מזה הכהן הגדול במזבח הזהב, כמה מזה והיכן? (פשט הכתוב ורש"י)
א. מדם הפר והשעיר מעורבים יחד, 7 פעמים על גגו.
ב. מדם הפר בלבד מזה 7 פעמים על כל קרן.
ג. מדם הפר והשעיר מעורבים יחד על קרנות המזבח ו-7 הפעמים מזה על גגו.
ד. מזה מדם השעיר בלבד על קרנות המזבח ו-7 על גגו.

8. "ופשט את בגדי הבד" באלו בגדים מקריב הכהן הגדול תמיד של בין הערביים?
א. בגדי לבן.
ב. בגדי זהב.
ג. חלקו בבגדי בד וחלקו בבגדי זהב.
ד. רצה בבגדי זהב, רצה בבגדי לבן.

9. "והניחם שם" 4 הבגדים שלובש הכהן הגדול ביום הכיפורים לעבודת פנים, האם משתמש בהם לשנה הבאה? (ברש"י)
א. מכבסם ומשתמש בהם לשנה הבאה.
ב. אם לא התלכלכו הרבה משתמש בהם כמות שהם.
ג. גונז את הבגדים עד לשנה הבאה ומשתמש בהם.
ד. צריך לגונזם ואין להשתמש בהם לשנה הבאה.

10. "ואשר ימלא" איזה שוני היה בכהנים הגדולים מזמן יאשיהו ואילך? (ברש"י)
א. נמשחו בשמן המשחה שעשה יאשיהו.
ב. כהנים אלו היו מחוסרי חשן.
ג. לא נמשחו בשמן המשחה אלא נתחנכו בלבישת הבגדים.
ד. לא היה בבגדיהם את המעיל.

11. "דם יחשב" אדם שהקריב קרבנו מחוץ לביהמ"ק, מה נחשב שעשה? (ברש"י)
א. נחשב לו למצוה שלא הטריח את הכהנים.
ב. נחשב לו כמו ששפך דם האדם, שמתחייב בנפשו.
ג. נחשב לו כמו ששתה דם.
ד. נחשב לו כמו ששפך דם בתוך באר מים ועכר מימיה.

12. "לשעירם" כתב רש"י לשדים. איזה פס' הביא רש"י?
א. ימה אל הר שעיר (הושע).
ב. ויך את בני שעיר (דה"ב).
ג. משה דומה אלי קרא משעיר (ישעיה).
ד. ושעירים ירקדו שם (ישעיה).

13. במה תלויה נפש כל בריה? (ברש"י)
א. במוחו של אדם.
ב. בליבו.
ג. בדמו.
ד. בכליותיו.

14. האם דם בהמה חייב בכיסוי? (פשט הכתוב פס' יג')
א. אם יש לו הרבה עפר חייב לכסות.
ב. דם בהמה אין מכסים שכתוב "חיה או עוף".
ג. צריך לכסות ובדיעבד אם לא כיסה יצא.
ד. מדרבנן יש לכסות גזרה שמא לא יכסה בחיה או עוף.

15. "אשר תאכל נבלה" כיצד נטמא אדם מנבלת עוף טהור? (ברש"י)
א. במגע.
ב. במשא.
ג. במגע ומשא.
ד. בשעה שנבלעת בבית הבליעה.