רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סנהדרין מבחן דפים צח-קיג
ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות, על מסכת סנהדרין, דפים צח-קיג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
שאלות בקיאות גמרא ורש"י
1. מה שמו של משיח? (צח:)
א. י"א יוחנן, י"א שילה, י"א יהושע, וי"א מנחם.
ב. י"א משה, וי"א יהושע, וי"א אליהו, וי"א ינון.
ג. י"א שילה, וי"א ינון, וי"א חנינה, וי"א מנחם בן חזקיה, וי"א חיוורא דבי רבי.
ד. י"א חזקיה, וי"א מנחם, וי"א דוד מלך ישראל, וי"א אליהו הנביא.

2. מה נקרא "המבזה את המועדות"? (צט. ברש"י ד"ה מועדות)
א. מזלזל בחולו של מועד.
ב. עושה מלאכה ביו"ט.
ג. אינו שמח בחג.
ד. אינו עולה לרגל בחג.

3. מה נקראין אלה שאומרים "מה אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו"? (צט:)
א. מומר.
ב. גם אפיקורוס וגם מגלה פנים בתורה.
ג. אפיקורוס ולא מגלה פנים בתורה.
ד. מגלה פנים בתורה ולא אפיקורוס.

4. מה דרשו חז"ל עה"פ "ואולך אתכם קוממיות"? (ק.)
א. שגובה בנ"א לעתיד יהיו עשרים אמה.
ב. שגובה בנ"א לעתיד יהיו מאתים אמה וי"א מאה אמה.
ג. ששערי בית המקדש דלעתיד יהיו גבוהים חמישים אמה.
ד. שילכו בנ"י לעתיד בקומה זקופה.

5. סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת - באיזה אופן מותר? (קא.)
א. מותר רק באדם בריא אבל בחולה לא.
ב. אם הכין את השמן מערב שבת.
ג. בחולה שיש בו סכנה.
ד. ע"י שינוי כגון סך ואח"כ ממשמש, א"נ סך וממשמש בבת אחת.

6. מפני מה זכה ירבעם למלכות? (קא:)
א. מפני שהוכיח את שלמה.
ב. מפני שגמל חסד עם עניי ישראל.
ג. מפני שגרם להם לישראל לעלות לרגל.
ד. מפני שהי' מזרע דוד מלך ישראל.

7. על מי נאמר "אף תורתו לא היה בו שום דופי"? (קב.)
א. שלמה.
ב. דוד.
ג. ירבעם.
ד. חזקיהו.

8. על איזה חלק של הפת יש לברך ברכת המוציא? (קב: ברש"י ד"ה מהיכא)
א. על אמצעו, היכא שהוא רך ויפה לאכילה.
ב. מהיכא דקרמו פניה, מלמעלה או משוליו, א"נ ממקום שמקדים להאפות, א"נ ממקום שאפוי יפה.
ג. ממקום שהפת עב ולא במקום שהוא דק ויבש.
ד. על חלק שהוא שלם ולא על הפרוסה.

9. מה לקח עמו מיכה כשעברו ישראל בים סוף? (קג: ברש"י ד"ה זה)
א. כסף וזהב שבהם עשו את העגל.
ב. ארונו של יוסף.
ג. ביזת הים.
ד. השם שבו העלו ארונו של יוסף מהנילוס, א"נ פסל שנקרא פסלו של מיכה.

10. מה קרה בסוף עם גולגולתו של יהויקים? (קד.)
א. הושלך אל הים.
ב. חיה אכלתו.
ג. נקבר כמה פעמים ונתגלה ולבסף נשרף.
ד. הושלך אל האשפה כדומן על פני השדה.

11. ביקשו למנות עוד אחד וכו' - מי היה זה? (קד: ברשי דה עוד)
א. שלמה.
ב. רחבעם.
ג. חזקיהו.
ד. ירבעם.

12. איזה מברכותיו של בלעם הרשע לא חזרה לקללה? (קה:)
א. מה טובו אהליך יעקב, שלא יפסקו בתי כנסיות ובתי מדרשות מישראל לעולם.
ב. כגנות עלי נהר, שלא יהיו להם זיתים וכרמים.
ג. וזרעו על מים רבים, שלא תהא מלכותן שולטת באומות.
ד. וירם מאגג מלכו, שלא תהא עזה מלכותן.

13. באיזה גיל היה בלעם כשנהרג? (קו: ברש"י ד"ה בר)
א. שבעים וחמשה.
ב. מאה שלושים ושלושה.
ג. י"א חמישים וי"א מאה ועשרים.
ד. י"א בן שלושים ושלושה, וי"א יותר ממאתיים ועשר שנים.

14. כמה זמן מלך דוד בחברון? (צט:)
א. שמונה שנים.
ב. שבע חודשים וששה חודשים, ולא מנו אותן ששה חודשים שבהם הי' מצורע.
ג. שש שנים וששה חודשים, ולא מנו אותן ששה חודשים שבהם הי' מצורע.
ד. שלושים ושלוש שנים.

15. מה דרשו עה"פ "והנה עלה זית 'טרף' בפיה"? (קח:)
א. מוטב יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ולא מסורים בידי בשר ודם.
ב. שדיני "טריפות" נצטוו בהן נח.
ג. מכאן שדירתן של עופות טהורין עם הצדיקים.
ד. מכאן שרק עופות שראויין לקרבן הוכנסו לתיבה ולא טריפות ומחוסרי אבר.

16. מה קרה בסוף למגדל שבנו אנשי דור הפלגה? (קט. וברש"י ד"ה שליש)
א. שליש נבלע בקרקע, שליש קיים, ושליש עליון נשרף.
ב. נהרס כליל עד היסוד.
ג. כולו קיים אך אין יודעין איפה הוא.
ד. חציו נשרף וחציו נהרס.

17. מה קרה לג' מטמוניות שהטמין יוסף במצרים? (קי.)
א. אחת לקחו ישראל בצאתם ממצרים, אחת נשאר במצרים, ואחת נתגלתה לשלמה המלך.
ב. אחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא, אחת לקחה רבינו הקדוש, ואחת לקחוה ישראל בביזת הים.
ג. אחת נתגלתה לקרח, אחת לאנטינינוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא.
ד. אחת לקרח, אחת ליהושע, ואחת לדוד מלך ישראל.

18. קטן מאימתי בא לעולם הבא? (קי:)
א. י"א משעה שנולד, וי"א משהתחיל ללמוד תורה, וי"א משעה שקרא ק"ש, וי"א משעה שהתחיל להתפלל.
ב. י"א משעה שנולד, וי"א משעה שסיפר, וי"א משעה שנזרע, וי"א משעה שנימול, וי"א משענה אמן.
ג. י"א משעת הריון, וי"א מגיל 30 יום, וי"א מגיל שלוש שנים, וי"א מגיל חמש.
ד. י"א משעה שסיפר וי"א משעה שלבש ציצית, וי"א משנתן צדקה, וי"א משלמד תורה.

19. הודחו מאליהם או ע"י נשים וקטנים - האם דינם כעיר הנדחת? (קיב.)
א. איבעיא דלא איפשטא.
ב. בהודחו מאליהם דינם כעיר הנדחת, בנשים וקטנים, תיקו.
ג. בהודחו מאליהם, איבעיא דלא איפשטא, בנשים וקטנים דינם כיחידים.
ד. בהודחו מאליהם דינם כיחידים, בנשים וקטנים כעיר הנדחת.

20. שיירה העוברת ממקום למקום - כמה ישתהו בעיר כדי לדונם כעיר הנדחת? (קיב.)
א. י"ב חודש.
ב. חודשיים.
ג. אם דעתם להמשיך, י"ב חודש, אם דעתו להשאר שלושים יום.
ד. שלושים יום.

21. מה עושים עם תרומה שהיה בעיר הנדחת - למסקנא? (קיב:)
א. נשרף.
ב. יירקב.
ג. תרומה ביד ישראל ירקבו, תרומה ביד כהן יישרף.
ד. תרומה ביד ישראל תנתן לכהן שבעיר אחרת, תרומה ביד כהן יירקב.

22. מה פירוש "למשאל בשלמא בי טמיא"? (קיג. ד"ה בי)
א. ביקור חולים.
ב. ניחום אבלים.
ג. הכנסת אורחים.
ד. לויית המת.