רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא אמור פרשת אמור א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת אמור

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. למי יש לו לכהן הדיוט מצוה להטמא? (פשט הכתוב)
א. מת מצוה, אמו, אביו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו שאינה נשואה.
ב. רק לכהן הגדול יש הגבלות למי להטמא אבל כהן הדיוט יכול להטמא לכולם.
ג. מת מצוה, אימו ואביו בלבד.
ד. מת מצוה, אשתו, אימו, אביו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו שאינה נשואה.

2. מהי חללה? (ברש"י)
א. בת שנולדה מכהנת שנישאה לישראל שהוא חול לגבי הכהן.
ב. בת שנולדה מכהן שנשא ישראלית שהיא חול לגבי כהנת.
ג. כגון בת אלמנה מכהן גדול או בת גרושה וחלוצה מכהן הדיוט וכד'.
ד. כגון בת אלמנה מכהן הדיוט וכד'.

3. למי יש לו לכהן הגדול רשות להטמא? (פשט הכתוב ורש"י)
א. לאביו ולאימו בלבד.
ב. לאשתו בלבד.
ג. למת מצוה בלבד.
ד. אינו מטמא למת כלל שנאמר "ועל כל נפשות מת לא יבוא".

4. "ילפת" מדוע נקראת כך? (ברש"י)
א. כיוון שנראית כמו לפת.
ב. נוטריקון – יהודי לא פה תעבוד.
ג. שמלפפת והולכת עד יום המיתה.
ד. לשון לימוד (בארמית), שמדריכה את האדם לדרך הישר.

5. "מקדשי הקדשים" "ומן הקדשים" האם בעל מום אוכל קדשים? (ברש"י)
א. אוכל קדשים קלים בלבד.
ב. אוכל קדשים קלים וקדשי קדשים.
ג. אינו אוכל קדשים כלל.
ד. אוכל קדשי קדשים בלבד.

6. "בכל שרץ אשר יטמא לו" כמה שיעור השרץ שיגע בו הכהן ויטמא ואסור באכילת קדשים?
א. עד שיהיה השרץ שלם.
ב. עד שיהיה רובו שלם.
ג. בכעדשה.
ד. עד שיהיה בו כזית.

7. בת כהן שנשאה לישראל, האם מותרת לאכול בתרומה ומתי?
א. מותרת כשהיא עדיין נשואה אבל כשנתאלמנה או נתגרשה אסורה.
ב. אסורה לאכול בתרומה לעולם גם אם נתגרשה או נתאלמנה ואין לה זרע.
ג. אסורה לאכול כשהיא נשואה ואם נתגרשה או נתאלמנה ואין לה זרע ממנו מותרת.
ד. כיון שהיא בת כהן מותרת לאכול בכל המצבים.

8. "והשיאו אותם" אלו 3 אתים (את, אותם…) דרש ר' ישמעאל בתורה? (ברש"י)
א. והשיאו אותם, ויקבור אותו בגיא, אשר לא צִוה אֹתם.
ב. והשיאו אותם, ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו, ויקבור אותו בגיא.
ג. והשיאו אותם, ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו, וטמא הכהן אתו.
ד. והשיאו אותם, ויקבור אותו בגיא, וטמא הכהן אותו.

9. "תמים זכר בבקר" עוף שיש בו מום האם רשאי להקריבו? (ברש"י)
א. פסול ודאי שהרי כתוב "תמים" בקרבנות.
ב. פסול משום "הקריבהו נא לפחתך".
ג. פסול כיון שאין בזה הוצאה כספית גדולה ויכול להחליפו.
ד. מותר להקריבו ורק חסרון אבר פוסל בעופות.

10. "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" במה נוהג דין זה לדעת רש"י?
א. נוהג בזכרים בלבד שהרי הפס' בלשון זכר.
ב. נוהג באם עם בנה או ביתה ולא באב עם בנו.
ג. נוהג בכולם בזכרים ובנקבות.
ד. נוהג באם עם בנה זכר בלבד.

11. "ממחרת השבת" מתי מוקרב העומר?
א. ב - טז' בניסן.
ב. ב - טו' בניסן.
ג. ב- יד' בניסן.
ד. ב- יז' בניסן.

12. "מנחה חדשה" ממה עשוי העומר? (ברש"י)
א. חיטים ושעורים.
ב. משיבולת שועל וחיטים.
ג. מחיטים.
ד. משעורים.

13. מהיכן למדנו שלוקחים לולב אחד? (רש"י)
א. מסברה כי הוא ארוך וקשה לנענע שניים
ב. כיון שלולב רומז לשדרה ויש רק אחת.
ג. כיון שכתוב "כפת תמרים" חסר ו' ללמד שאינה אלא אחת.
ד. רמוז במילה לולב- לו לב שכמו שיש לב אחד...

14. "ללחם לאזכרה" כמה מוקרב מ-12 החלות למזבח?
א. חלה אחת.
ב. שתי חלות.
ג. אין מוקרב מהחלות לגבוה אלא הלבונה שבשני הבזיכים.
ד. שלוש חלות.

15. "וסמכו כל השומעים" מי הם?
א. אלו ששמעו את פסק דינו.
ב. אלו העדים.
ג. כל ישראל במשמע.
ד. אלו השוטרים השומעים לדיינים.

16. מה הקרבן שמקריבים יחד עם הנפת העומר?
א. כבש תמים בן שנתו לעולה.
ב. שבעת כבשים תמימים בני שנה לעולה.
ג. שני שעירי עיזים אחד לחטאת ואחד לעולה.
ד. שני כבשים בני שנה לזבח שלמים.