רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא בחוקותי פרשת בחוקותי א'
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת בחוקותי

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה פרוש "אם בחקתי תלכו" ומדוע? (ברש"י)
א. שנעשה המצוות כמו חק בלי שאלות כדי שנקבל שכר מלא.
ב. שנעשה המצוות גם בהליכה כדי להרבות שכרינו.
ג. שנהיה עמלים בתורה שאם הכוונה לקיים המצוות הרי כתוב בהמשך.
ד. שלא נעשה חוקים חדשים שלנו.

2. "בעתם" מתי? (ברש"י)
א. בתשרי.
ב. בלילי שבתות..
ג. בחשון.
ד. בלילי ראשון.

3. "חמשה מאה ומאה רבבה" מהיכן למדנו שאינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים? (ברש"י)
א. שכתוב, ברוב עם הדרת מלך.
ב. מסברה פשוטה שהמרובים יש בהם יותר תורה.
ג. מק"ו שה' אינו מואס בתפילת רבים כ"ש בתורת רבים.
ד. שכתוב חמישה רודפים מאה ומאה רבבה ולפי החשבון היה צריך להיות שמאה רודפים אלפיים אלא...

4. "ואכלתם ישן נושן" מה פרש רש"י?
א. שימו לכם למשמרת כדי שתזכרו בטוב שהיה.
ב. מכאן שאכילה מביאה לשינה.
ג. דברה תורה כדרך בני אדם.
ד. הפירות יהיו משתמרים וטובים להתישן.

5. "ולא תגעל נפשי" במה מושחין המגן של מלחמה? (ברש"י)
א. בג'לי.
ב. במלח.
ג. במי ורדים.
ד. בחלב מבושל.

6. כיצד נקראת תאוה שאינה באה ותוחלת ממושכה? (ברש"י)
א. ציפיית שוא.
ב. דאבון לב.
ג. כליון עיניים.
ד. דאבון עיניים וכליון לב.

7. "ותם לריק כחכם" מתי שיניו של אדם קהות? (ברש"י)
א. כשאינו מצחצח שיניו בוקר וערב.
ב. אדם שעמל בשדהו ובא שדפון ומלקה אותו.
ג. כשהוא כועס.
ד. כשהוא דואג.

8. "חמניכם" מה הוא? (ברש"י)
א. מין צמח שפריו גרעינים שחורים.
ב. מין ע"ז שמעמידין על הגגות וע"ש שמעמידן בחמה קרויים חמנים.
ג. דהיינו מידה רעה של חמדה בדברים השייכים לזולת.
ד. כעס שלכם.

9. "והשמותי את הארץ" איזו מידה טובה יש כאן? (ברש"י)
א. שהארץ נחה והיבולים אח"כ טובים יותר.
ב. שלא ימצאו האויבים רוב נחת בארצם, שתהא שוממה.
ג. שידעו ישראל שהארץ שייכת רק להם.
ד. שיתנו לב בשמיים להחיש גאולתם כשיראוה שוממת.

10. "כמפני חרב" איזה מדרש מביא רש"י על "וכשלו איש באחיו"?
א. כשירצו לנוס יכשלו זה בזה.
ב. אע"פ שהם כושלים עוזרים איש לאחיו.
ג. זה נכשל בעוונו של זה, שישראל ערבים זה לזה.
ד. כשירצו לנוס תבוא חרב איש ברעהו.

11. "את בריתי יעקוב" בחמישה מקומות כתוב יעקוב מלא ואליהו חסר מדוע? (ברש"י)
א. אליהו הנביא תרם ואו ליעקוב להגביר כוחו.
ב. יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו.
ג. אליהו הנביא נתן ואו ליעקב לרמוז לו שבניו יבקעו את ים סוף במטה.
ד. בעצם הואו שייכת ליעקב אלא שנתנה לאליהו בכל המקומות חוץ מבחמישה כדי שתהיה לאליהו רשות כניסה לכל הבריתות.

12. מה הערך שהתורה קבעה מבן 5 עד 20? (פשט הכתוב)
א. זכר 20 שקלים נקבה 15 שקלים.
ב. זכר ונקבה 30 שקלים.
ג. זכר 10 שקלים נקבה 20 שקלים.
ד. זכר 20 שקלים נקבה 10 שקלים.

13. "כל אשר יתן ממנו" אדם שאמר-רגלה של בהמה זו עולה- מה דינו?
א. לא אמר כלום כיון שהוא דבר שאין הנפש תלויה בו.
ב. צריך להקריב כל הבהמה לעולה.
ג. דבריו קיימים, תמכר לצרכי עולה, והדמים חולין, חוץ מדמי אותו האבר.
ד. צריך להקריב את רגלה בלבד.

14. "ואם גאל יגאלנה" מה המשותף למקדיש ביתו או שדהו וגואלם ולפדיון מעשר שני הנעשה בבעלים? (ברש"י)
א. אין הבעלים מוסיפים חומש.
ב. הבעלים מוסיפים חומש.
ג. אין דעת חכמים נוחה בהם לעשותם לכתחילה.
ד. חייב הבעלים לפדותם ואינו רשאי להשאירם ביד ההקדש.

15. "וחשב לו הכהן" כמה פונדיון הוא השקל? (ברש"י)
א. 32.
ב. 24.
ג. 48.
ד. 84.