רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר במדבר פרשת במדבר א'
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת במדבר

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אדם שאביו משבט ראובן ואימו מנפתלי, על איזה שבט יחשב ומהיכן נלמד? (ברש"י)
א. על שניהם שנאמר "למשפחתם".
ב. על שבט ראובן שנאמר "לבית אבותם".
ג. שואלים אותו לאיזה שבט רוצה להחשב שנאמר "לגלגלתם".
ד. היות ויש שני שבטים במשפחה יקום על שבט לוי.

2. מיהו השבט בעל המספר הגדול ביותר של נפשות ומיהו הקטן ביותר? (פשט הכתוב)
א. הקטן בנימין הגדול זבולון.
ב. הקטן דן הגדול מנשה.
ג. הקטן מנשה הגדול יהודה.
ד. הקטן מנשה הגדול זבולון.

3. "אך את מטה לוי" מדוע לא נמנה שבט לוי יחד עם בנ"י? (ברש"י)
א. כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו.
ב. צפה הקב"ה שעתידה לעמוד גזרה על כל הנמנין מבן 20 שנה ומעלה, אמר אל יהיו אלו בכלל.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. כיון שלוי נקנס להיות מחזר על הגרנות כבדוהו להיות נמנה לבדו.

4. "ואתה הפקד את הלוים" כיצד פרש רש"י את המילה הפקד?
א. לשון זכרון כמו "וה' פקד את שרה".
ב. לשון חסרון כמו "לא נפקד ממנו איש".
ג. לשון מנין כמו "תפקדו אותם".
ד. לשון מנוי שררה.

5. "באתת" כנגד איזה צבע היו הדגלים? (ברש"י)
א. כנגד צבעי הקשת.
ב. כנגד צבעי חיות השדה.
ג. כל דגל היה בצבע הפוך לצבע אבנו בחושן.
ד. כל דגל היה כגוון אבנו הקבועה בחושן.

6. "באתת" כיצד ידעו בנ"י סדר עמידתם מסביב למשכן? (ברש"י)
א. על פי הגורל.
ב. משה קבע להם סדר עמידתם.
ג. יעקב ציוה לישא את ארונו כאותו סדר דגלים שיהיו במדבר.
ד. שאלו באורים ותומים.

7. כיצד היה סדר עמידתם מסביב למשכן? (ברש"י)
א. יהודה יששכר וזבולון במזרח, ראובן שמעון וגד בצפון, דן אשר ונפתלי בדרום, בנימין אפרים ומנשה במערב.
ב. כתשובה א' אלא שראובן שמעון וגד היו בדרום, דן אשר ונפתלי בצפון..
ג. כתשובה א' אלא שיש להחליף ראובן ובנימין בסדר הקבוצות.
ד. גזרת הכתוב שיעמדו בעיגול.

8. "ואלה תולדת אהרן ומשה" מדוע נקראו בני אהרון תולדות משה? (ברש"י)
א. בני אח הרי הם כבניו.
ב. כיון שגידלם בביתו.
ג. כיון שלימדם תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדם.
ד. כיון שהיו חשובים.

9. כיצד נקרא מינוי שאדם ממונה עליו? (ברש"י)
א. שליט.
ב. בעל הבית.
ג. שר.
ד. משמרת.

10. "מתוך בני ישראל" מדוע זכו בני לוי לשרת במקדש? (ברש"י)
א. כיון שבשבט לוי היו אנשים חשובים כמשה ואהרון.
ב. לאחר שהבכורות חטאו בעגל ושבט לוי לא חטא באו תחתיהם.
ג. כיון שנקרא לוי, לשון ליווי שיתלוה לכהן בעבודתו.
ד. יבוא לוי שהוא שלישי ויכהן בשלוש מקדשות.

11. על מה היו ממונים משפחת בני קהת? (פשט הכתוב)
א. המשכן האוהל ומכסהו...
ב. ארון שולחן מנורה....
ג. קרשי המשכן בריחיו ועמדיו....
ד. עמדי החצר סביב ואדניהם....

12. "שנים ועשרים אלף" במנין הלויים היו 22,300 , מדוע לא פדו כולם את בכורי ישראל שהיו 22,273? (ברש"י)
א. 300 במנין הלויים היו בכורים ודיים שיפקיעו את עצמם בעת לידתם מ-5 שקלים ואינם יכולים להפקיע את בכורי ישראל.
ב. כיון שלא היה המספר תואם בדיוק.
ג. 273 מבכורי ישראל היו ספק נפלים לכן לא פדו אותם בכורי הלויים.
ד. 273 מבכורי ישראל פדו את עצמם ב-5 שקלים ולכן לא היו צריכים בכורי הלוים לפדותם.

13. "נשא את ראש" באלו גילאים היו ראויים בני לוי לעבודת משא? (ברש"י)
א. מבן 30 עד 50.
ב. מבן 3 עד 50.
ג. מבן 50 עד 60.
ד. מבן 20 עד 50.

14. "ובא" עבודתם של מי היתה הכנסת הכלים לנרתיקם? (ברש"י)
א. בני לוי.
ב. אהרון ובניו.
ג. אהרון ובניו ובני קהת.
ד. בני קהת בלבד.

15. "ופרשו עליו" היכן היתה האש שירדה מן השמיים למזבח, במסעות? (ברש"י)
א. היתה מצטרפת לעמוד האש.
ב. היתה חוזרת למקומה בשמיים.
ג. היתה רבוצה תחת כיסוי הבגד של המזבח תחת סיר שלא ישרף הבגד.
ד. האש היתה כבויה במסעות.

16. בשביל איזו מטרה אומר רש''י שעשו גורל?
א. להראות לעם שבחירת משה הינה ע"פ ה'.
ב. לברר מי יצאו חלוצים לפני ישראל.
ג. לברר אלו 273 בכורות ישלמו כסף פדיום.
ד. לחלק את הנשארים אחרי המגיפה לקבוצות.