רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר נשא פרשת נשא ב'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת נשא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אשר על המשכן" מה היה קשה לרש"י שהוצרך לפרש הסוככים ומגינים על המשכן...סביב? (שפ"ח אות ז')
א. קשה לרש"י מדוע צריך המשכן לקלעים.
ב. קשה לרש"י מדוע יש פעמיים פסק, אחד לפני המילה פתח ואחד אחריו לכן פרש...
ג. שהרי קלעים הם כמו דפנות סביב למשכן ואין נופל בו לשון על המשכן שהם מלמעלה, לכן פרש...
ד. קשה לרש"י שהרי קלעים גם כן משכן הם.

2. של מי היה משא יתדות ומיתרי הקלעים? (ברש"י)
א. אהרון ובניו.
ב. משא בני קהת.
ג. משא בני גרשון.
ד. משא בני מררי.

3. "עבדת עבדה" הוא השיר...שהיא עבודה לעבודה אחרת, על איזו עבודה אחרת מדובר? (שפ"ח אות נ')
א. עבודת קרבן כשהיו הכהנים מנסכים יין היו הלויים שרים.
ב. שהיו הלויים שרים בשני קולות ולכן נקראים עבודה לעבודה.
ג. עבודת שמירה במקדש.
ד. עבודת נעילת שערים.

4. "צו את בני ישראל" כמה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן? (ברש"י)
א. 4 פרשיות.
ב. 7 פרשיות.
ג. 21 פרשיות.
ד. 8 פרשיות.

5. "וישלחו מן המחנה" אלו מחנות היו בשעת חנייתם ומה גבולם? (ברש"י)
א. מחנה שכינה – קדש הקדשים, מחנה לויה – תוך הקלעים, מחנה ישראל – מחוץ לקלעים עד סוף מחנה דגלים.
ב. מחנה שכינה – תוך הקלעים, מחנה לויה – חניית הלויים סביב, מחנה ישראל – מחניית הלויים עד סוף מחנה הדגלים לכל ארבעת הרוחות.
ג. מחנה שכינה – קדש הקדשים, מחנה לויה - הקודש, ומחנה ישראל - בחצר המשכן.
ד. מחנה שכינה - המשכן, מחנה לויה - החצר, מחנה ישראל - עד סוף מחנה הדגלים.

6. "למעל מעל בה'" אדם שגזל את חברו בפקדון או במלוה וכד' ונשבע על שקר והודה בדבר, איזה ממון מתחייב? (פשט הכתוב ורש"י)
א. משלם קרן בלבד.
ב. משלם הקרן שכפר בו עם תוספת חומש.
ג. משלם כפל כגנב.
ד. משלם פי 4 או 5.

7. "למעל מעל בה'" מדוע נשנתה כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר? (ברש"י)
א. שנתחדש בה הדין שאינו חייב חומש ואשם על פי עדים עד שיודה בדבר.
ב. שנתחדש בה הדין שגזל הגר ניתן לכהנים.
ג. שנתחדש בה הדין שצריך להקריב גם אשם.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

8. למי צריך להשיב את הגזלה? (ברש"י)
א. לבית הדין.
ב. לתלמידי חכמים..
ג. לכהן שבאותו משמר.
ד. לעניים.

9. "וכל תרומה אשר יקריבו לכהן לו יהיה" על מה מדובר ומדוע?
א. מדובר בבכורים, שבתרומה הכהן מחזר אחריה וכאן כתוב אשר יקריבו לכהן.
ב. מדובר בתרומה גדולה שהרי שייכת לכהן.
ג. מדובר בתרומת מעשר שנותן לוי לכהן, שנדרש "אשר יקריבו" מי שקרוב לו.
ד. מדובר בקדשים שצריך לתתם לכהן שבאותו משמר.

10. כיצד נקרא יין ישן? (רש"י, שפ"ח אות ה')
א. יין משובח.
ב. יין יבש.
ג. שכר.
ד. יין חביות.

11. מתי יום גילוחו של נזיר שנטמא? (פשט הכתוב)
א. ביום השמיני להזיית שלוש ושבע.
ב. ביום השביעי יום טהרתו.
ג. ביום השלישי.
ד. ביום שנטמא מגלח.

12. "וביום השמיני יבִא" האם נזיר שהביא קרבנותיו ביום העשירי יצא ידי חובתו? (ברש"י)
א. רק בשמיני יכל להביא שכתוב וביום השמיני.
ב. שמיני ותשיעי כשרים בלבד.
ג. ביום העשירי כשר עד חצות בלבד.
ד. יצא ידי חובתו.

13. נזיר שנטמא בטומאה שמצריכה תגלחת, האם נחשבים הימים שעברו להמשך נזירותו? (פשט הכתוב או רש"י)
א. צריך לסתור שבוע ומה שנותר עולה לו.
ב. צריך לסתור 3 ימים והנותרים עולים לו.
ג. אין עולים לו מן המנין.
ד. עולים לו להמשך הספירה.

14. "ומנחתם ונסכיהם" איזה דבר חדש טעונים עולה ושלמים של נזיר? (ברש"י)
א. עבודתם בכהן גדול.
ב. טעונים נסוך המים.
ג. טעונים לחם.
ד. טעונים נסכי יין.

15. "וישמרך" מה דרשו חז"ל? (כל התשובות נכונות ציין מה כתב רש"י)
א. מיצר הרע.
ב. ישמר לך את הקץ.
ג. שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך.
ד. מן המזיקין.

16. כיצד למדנו שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמידו ומפרקו למשכן? (ברש"י)
א. מסורת היא בידינו.
ב. שישנם 7 פס' מהפרשה הקודמת כולל פס' זה.
ג. שכתוב "ביום כלות משה להקים", אותו היום כלו הקמותיו, שהיה צריך לומר ביום הקים.
ד. שכתוב "ביום כלות משה" ככלה זו שצריכה 7 ימי שמחה.

17. "קרבנם לחנכת המזבח" כיצד הקריבו הנשיאים, כסדר המסעות או כסדר תולדותם? (רש"י ופשט הכתוב)
א. כסדר המסעות ויהודה תחילה.
ב. כסדר תולדותם וראובן תחילה.
ג. כסדר המסעות ויששכר תחילה.
ד. כסדר המסעות וזבולון תחילה.

18. "מלאה קטרת" היכן הקטירו הנשיאים את הקטורת?
א. במקומו במזבח הזהב.
ב. במזבח החיצון השייך לקרבנות.
ג. במזבח שבנו מחוץ למקדש בגזרת הכתוב.
ד. על מחתה בהיכל.

19. "הקרב את קרבנו" מדוע זכה שבט יששכר להקריב שני? (ברש"י)
א. שהיו יודעים בתורה שנאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים.
ב. שהיו גבורי חיל למלחמה.
ג. שנתנו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

20. למה רומזת קערת הכסף?
א. לשנותיו של נח.
ב. לשנותיו של אברהם.
ג. לשנותיו של יצחק.
ד. לשנותיו של אדם הראשון.