רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר שלח לך פרשת שלח לך א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת שלח לך

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "שלח לך" מה פרושו? (ברש"י)
א. לשון זריזות הוא שרצה להכניסם מהר לארץ.
ב. הוצאות הריגול יהיו משלך.
ג. לדעתך, אני איני מצוך.
ד. שהיה צריך משה עצמו למנותם שליחים.

2. מי היה פלטי בן רפוא?
א. שליח למטה בנימין.
ב. שליח למטה זבולון.
ג. שליח למטה דן.
ד. שליח למטה ראובן.

3. "ויבא עד חברון" על מי מדובר וכיצד נלמד? (ברש"י)
א. מדובר על יהושע שעד כאן היה חבר למרגלים ומכאן ואילך פרש מהם.
ב. מדובר על כלב, שכתוב "ולו אתן את הארץ אשר דרך בה" וכתוב ויתנו לכלב את חברון.
ג. מדובר על עשרת המרגלים שהיו בדעה אחת לכן כתוב לשון יחיד.
ד. מדובר על אביהם של אחימן ששי ותלמי שמוזכרים שם.

4. מה פרוש "וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים"? (ברש"י)
א. שבנו את חברון 7 שנים לפני שבנו את צוען.
ב. שבש המקרא ודורשהו, כשחברון היתה בת 7 שנים נבנתה כבר צוען לפניה 7 שנים נוספות.
ג. שחברון פסולתה של א"י, היתה טובה פי 7 מצוען, המשובחת שבמצרים.
ד. שצוען נחרבה לאחר 7 שנים שנבנתה חברון.

5. "זבת חלב ודבש" מדוע ספרו המרגלים בתחילת דבריהם בשבח הארץ? (ברש"י)
א. שבתחילה היו צדיקים אלא שיצרם גבר עליהם.
ב. שכל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו.
ג. מה שאמרו "זבת חלב ודבש" אין זה שבח שהם כיונו לגנאי שמרוב שהארץ טובה מוציאה פרות משונים.
ד. שרצו לגרור את כלב ויהושע איתם.

6. "אכלת יושביה" מה היו עושים יושבי הארץ בזמן שתרו אותה המרגלים? (ברש"י)
א. היו אוכלים ושותים ושמחים.
ב. היו נוטעים עצי ארזים.
ג. היו קוברים מתים.
ד. מכינים עצמם למלחמה.

7. מה פרוש "סר צלם"? (ברש"י)
א. צלם לשון ע"ז הוא.
ב. צִלוֹ של מקום סר מעליהם.
ג. מגינם וחזקם דהיינו כשרים שבהם מתו.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

8. באיזו טענה עיקרית השתמש משה בתפילתו? (פשט הכתוב)
א. שעם ישראל כולם צדיקים אלא שלפעמים חוטאים.
ב. שיאמרו הגויים לא היתה יכולת לה' להכניסם לארץ לפיכך שחטם במדבר.
ג. שיעשה למען הצדיקים שבכל דור ודור.
ד. שיצילם בזכות יעקב שהיה בחיר האבות.

9. "וכל פקדיכם" על מי היתה גזרת 40 שנה במדבר? (ברש"י)
א. כל הנמנים מבן חודש ומעלה.
ב. כל הנמנים מבן 20 שנה ומעלה.
ג. מבן 13 ומעלה.
ד. מבן 30 שנה עד 50 שנה.

10. מה פרוש "ויעפלו"? (ברש"י)
א. לשון חוזק.
ב. לשון חושך.
ג. לשון שֵדִים.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

11. מהי כמות הסולת, השמן והיין לנסכים הצריכים לכבש הנקרב בנדבה? (פשטות הכתוב)
א. שני עשרונים סולת, רביעית ההין שמן, רביעית ההין יין.
ב. שלשה עשרונים סולת, חצי ההין שמן, חצי ההין יין.
ג. עשרון סולת, רביעית ההין שמן, רביעית ההין יין.
ד. עשרון סולת, רביעית ההין שמן, חצי ההין יין.

12. מהי כמות הסולת, השמן והיין לנסכים הצריכים לפר הנקרב בנדבה? (פשטות הכתוב)
א. שלשה עשרונים סולת, רביעית ההין שמן, חצי ההין יין.
ב. שני עשרונים סולת, רביעית ההין שמן, רביעית ההין יין.
ג. שלושה עשרונים סולת, חצי ההין שמן, חצי ההין יין.
ד. שלשה עשרונים סולת, חצי ההין שמן, הין אחד יין.

13. "כתרומת גרן" כמה הוא שיעור חלה מן התורה ומדרבנן? (ברש"י)
א. מהתורה אין לה שיעור, מדרבנן – לבעל הבית 1/48 ולנחתום 1/24.
ב. מהתורה אין לה שיעור, מדרבנן – לבעל הבית 1/24 ולנחתום 1/48.
ג. מהתורה 1/24, מדרבנן – לבעל הבית 1/48 ולנחתום 1/72.
ד. מהתורה 1/24, מדרבנן אין לה שיעור.

14. "ויצאו אותו… אל מחוץ למחנה" מה למדנו מפסוק זה? (ברש"י)
א. דינו כמצורע לענין טומאה ומצורע יוצא חוץ למחנה.
ב. שצריכים שני בני אדם להוציאו.
ג. שנדרש אותו ולא אשתו עימו.
ד. שבית הסקילה חוץ ורחוק מבית דין.

15. "וזכרתם את כל מצות" כיצד? (ברש"י)
א. ארבע כנפות כנגד ארבע רוחות שכוללות את הכל.
ב. גימטריא ציצית – 600, 4 כנפות, 4 אגודות חוטין ו-5 קשרים הרי תרי"ג.
ג. שגימטריא של ציצית 600, 8 חוטים ו-5 קשרים הרי תרי"ג.
ד. שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע, רקיע דומה לכסא הכבוד המזכיר לקיים את כל המצוות.